« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Návrh závěrečného účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO - Svazek Domažlicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svazek-do-navrh-zaverecneho-uctu.pdf
DSO Svazek Domažlicko
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> VYVĚŠENO 25.5.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232507
<br> název DSO Svazek Domažlicko
<br> ulice,č.p.Babylon 27
<br> obec Babylon
<br> PSČ,pošta 34401
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 379493150
<br> fax 379493286
<br> e-mail info@svazekdomazlicko.cz
<br> WWW stránky www.svazekdomazlicko.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit.a někt.CO a PO
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
<br> 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí
<br> 0000 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně
<br> 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí
<br> 0000 Bez ODPA
<br> 2143 Cestovní ruch
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek
<br> 3742 Chráněné části přírody
<br> 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro ob...
zpr-va-audit.pdf
/- RAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> BoR EKONOMICKÝ,<,>,„ _,ELENl PREZKOUMAVANI HOSPODARENI oecn A KONTROLY upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/3054/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
<br> Domažlicko,|čo: 18232507 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 16.11.2020 12.05.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko Babylon 27,344 O1 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: - XXXXXXX XXXXXXX
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Domažlicko
<br> územních
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí dne 25.11.- 10.12.2019
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 a č.3 schválena předsedou svazku,č.2 a 5 schváleno valnou hromadou <,>
<br> č.4 schváleno radou svazku
<br> po schválení řádně zveřejněna
<br> Schválený rozpočet
<br> schválen valnou hromadou dne 10.12.2019 <,>
<br> po schválení zveřejněn na svých internetových stránkách a oznámení o zveřejnění na úředních deskách členských obcí od 20.12.2019 dosud
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> na období 2021 - 2022 schválen valnou hromadou 10.12.2019,návrh zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí dne 25.11.-10.12.2019 <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4669630

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz