« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
Úřad městské části města Brna Brno — “ih B <.>,„ 'á ké á.1,617OO mo Mag|strat mesta Brna 0 Ma“ "3 n m B R N 0 Odbor rozpočtu a financování % 2 1 -05_ 2921 čj (%QUÁ DL Příloha „__—.<.>.<.>.SP.ZN.: 1700/ORF/MMB/OOO2391/2021 VYŘIZUJE: Mgr.Veleslava Hóhnlová Brno 21.05.2021 Č- J.: MMB/0260072/2021 TEL./E-MAIL: 542173289/hohnlova.ve|eslava©brno.cz ROZHODNUTÍ
<br> o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
<br> Magistrát města Brna jako správce místních poplatků,podle ustanovení & 16b zákona č.565/1990 Sb <.>,omístních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení 5 259 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl z moci úřední takto:
<br> |.Poplatníkům místního poplatku z pobytu na území statutárního města Brna
<br> se promíjí místní poplatek z pobytu,stanovený obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.30/2020,o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“) za období od 24.5.2021 do 31.12.2021,a to v plné výši sazby
<br> stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události <.>
<br> ||.Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu | tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechny poplatníky,jichž se důvod prominutí týká,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> |||.Rozhodnutíje podle ust.& 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Odůvodnění
<br> Podle ust.š 16b zákona o místních poplatcích „Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných,zejména živelních událostech.“
<br> Rozhodnutí „ve věci,které bude mít zásadní dopad i do řízení s jinými daňovými subjekty" může převzít nadřízený správce daně místo podřízeného správce daně (5 19 odst.1 písm.c) daňového řádu) <.>
<br> Po skončení nouzového stavu v souvislosti v souvislosti s prokázáním výskytu koronavíru (označovaný jako SARS-CoV—2) n...

Načteno

edesky.cz/d/4669287

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz