« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Veřejná vyháška - návrh změny č.3 ÚP Pelhřimov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyháška - návrh změny č.3 ÚP Pelhřimov
Str.1
<br> Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby
Pražská 2460
393 01 PELHŘIMOV
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON PELHŘIMOV
OV/131/2019-86 Souček/565 351 468 24.května 2021
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"),jako
úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 55b odst.(2) s použitím § 52
a § 53 zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,platném znění,ve znění Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v
platném znění,ve znění Vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území,v platném znění a
v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
<br>
<br> oznamuje a doručuje
<br>
v e ř e j n é p r o j e d n á n í
návrhu Změny č.3 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov <.>
<br>
Veřejné projednání se uskuteční dne:
<br>
12.července 2021 (pondělí) v 15:00 hod <.>
<br>
ve velké zasedací místnosti MěÚ Pelhřimov,Pražská 2460 (přízemí za kantýnou)
<br>
<br> Zastupitelstvo města Pelhřimov na svém 3.veřejném zasedání dne 20.2.2019 schválilo pořízení Změny
<br> č.3 ÚP Pelhřimov <.>
<br> Obsah Změny č.3 ÚP Pelhřimov byl schválen Zastupitelstvem města Pelhřimov na zasedání dne 25.9.2019
(v rámci Zprávy o uplatňování ÚP) - usnesení ZaMěst č.6/7/2019/Z z 25.9.2019 a současně Zastupitelstvo města
Pelhřimov rozhodlo,že Změna č.3 bude pořizována dle § 55b stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny č.3 ÚP Pelhřimov byl zpracován v rozsahu dle zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v
platném znění,dle § 13 a přílohy č.7 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,v platném znění,Vyhlášky č.501/2016 Sb.<,>
v platném znění a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Pelhřimov <.>
<br>
Návrh Změny č.3 ÚP Pelhřimo...

Načteno

edesky.cz/d/4668204

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz