« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2020-DSO ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2020-1c18c.pdf
1 2 43
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 413 031,18 33 114 357,57
<br> 413 031,18 33 114 357,57
<br> 501 723,58
<br> 502
<br> 503
<br> 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 507
<br> 508
<br> 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 645,81513
<br> 516
<br> 223 265,37518 197 303,00
<br> 13.Mzdové náklady 521
<br> 524
<br> 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 531
<br> 532
<br> 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 547
<br> 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 189 120,00551 1 055 008,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31 861 322,99
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 555
<br> 556
<br> 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 549
<br>
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 564
<br> 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br>
<br> 591
<br> 595
<br>
<br> 1 2 43
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 336 927,26 35 693 744,05
<br> 7 339 904,00
<br> 601
<br> 602
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 604
<br> 605
<br> 606
<br> 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 646 7 339 904,00
<br> 647
<br> 648
<br> 649
<br> 107,18 242,08
<br> 661
<br> 2.Úroky 107,18662 242,08
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 664
<br> 665
<br> 669
<br> 336 820,08 28 353 597,97
<br> 336 820,08672 28 353 597,97
<br>
<br> 681
<br> 682
<br> 684
<br> 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 688
<br>
<br> -76 103,92 2 579 386,48
<br> -76 103,92 2 579 386,48
<br>
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> 12/2020
<br> 31.12.2020
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> ze dne: 22.1.2021 v 20:37
<br> 75117436
<b...
zprava-o-vysledku-prezkoumani-za-rok-2020-cc6eb.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje „ _ Odborkontrolníaprávní
<br> | Žerotínovo náměstí 3
<br> ' 60182 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 88069/2020 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK oncí ČISTÝ JIHOVÝCHOD,okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání mmm byla vypracována na záldadč Zápísu z dílčího přezkme hospodaření.které proběhlo dne 9,září 2020 a na záldadč výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření.které se uskutečnilo dne 1,února 2021,Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č,128/2000 Sb <.>,o obeíeh avsoubdunzákonančl420/20045b.<.> opřezkounáváruhospodařenímemníoh samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání WWO <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Hantály,a.5,Velké Pavlovice Tovární 22,691 06 Velké Pavlovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr,Dagmar Dorovrká - pověřena vedením odboru korurolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - předseda
<br> lng.XXXX XXXXXXXXX - manažerka svuku Be,Vlasta llerzánová - účetní
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 22.července 2020,a to doručením písemného oznámení svazku obcí ne...
rozvaha-k-31.12.2020-ba728.pdf
R O Z V A H A
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 650 509,40 2 228 201,562 878 710,96 1 671 362,56
<br> A.Stálá aktiva 650 509,40 1 786 012,002 436 521,40 1 497 182,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 717,90 0,0030 717,90 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 717,9030 717,90018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 619 791,50 1 786 012,002 405 803,50 1 497 182,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 583 120,00 1 308 062,001 891 182,00 1 497 182,00022
<br> 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 671,5036 671,50028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 477 950,00477 950,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 036
<br> 0,00 0,000,00 0,00
<br> 061
<br> 062
<br> 063
<br> 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 069
<br> 043
<br> 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 462
<br> 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 0,00 442 189,56442 189,56 174 180,56
<br> I.Zásoby 0,00 0,000,00 0,00
<br> 111
<br> 112
<br> 119
<br> 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 131
<br>
<br> 132
<br> 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 311
<br> 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 315
<br> 316
<br> 317
<br> 319
<br> 335
<br> 336
<br> 337
<br> 338
<br> 341
<br> 342
<br> 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
<br> 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 369
<br> 365
<br> 367
<b...
priloha-k-31.12.2020-5aeec.pdf
sestavena k 31.12.2020
<br>
<br> Rozvaha <.>
<br>
<br> MINULÉSU
<br> 6 705,506 705,50
<br> 6 040,006 040,00901
<br> 665,50665,50902
<br> 905
<br> 906
<br> 909
<br> 0,005 010 800,00
<br> 911
<br> 912
<br> 913
<br> 914
<br> 5 010 800,00915
<br> 916
<br> 0,000,00
<br> 921
<br> 922
<br> 923
<br> 924
<br> 925
<br> 926
<br> 0,004 614 500,00
<br> 931
<br> 932
<br> 933
<br> 4 614 500,00934
<br> 939
<br> 941
<br> 942
<br> 943
<br> 944
<br> 945
<br> 947
<br> 948
<br> 0,000,00
<br> 951
<br> 952
<br> 953
<br> 954
<br> 955
<br> 956
<br> 0,000,00
<br> 961
<br> 962
<br> 963
<br> 964
<br> 965
<br> 966
<br> 967
<br> 968
<br> 0,000,00
<br> 971
<br> 972
<br> 973
<br> 974
<br> 975
<br> 976
<br> 978
<br> 979
<br> 981
<br> 982
<br> 983
<br>
<br> MINULÉSU
<br> 984
<br> 985
<br> 986
<br> 0,000,00
<br> 991
<br> 992
<br> 993
<br> 994
<br> 6 705,509 632 005,50999
<br>
<br>
<br>
<br> Hodnota: 0,00
<br>
<br>
<br> MINULÉ
<br> C.1 <.>
<br> 28 175 622,97158 596,08C.2 <.>
<br>
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br> Hodnota: 0,00
<br>
<br> A.II.8.477 950,00
<br> D.II.4.781 054,00
<br> D.III.5.312 059,00
<br>
<br> B.IV.2.178 224,00
<br>
<br>
<br>
<br> OBDOBÍ
<br> 0,00
<br> G.II.Tvorba fondu 0,00
<br> 4.Ostatní tvorba fondu
<br> 0,00
<br> 0,00
<br>
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br>
<br> Stavby
<br> MINULÉ
<br> G.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.1.Bytové domy a bytové jednotky
<br> G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
<br> G.6.Ostatní stavby
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br>
<br> Pozemky
<br> MINULÉ
<br> H.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.1.Stavební pozemky
<br> H.2.Lesní pozemky
<br> H.3.Zahrady,pastviny,louky,rybníky
<br> H.5.Ostatní pozemky
<br>
<br>
<br> MINULÉ
<br> 0,000,00I <.>
<br> I.1 <.>
<br> I.2 <.>
<br>
<br>
<br> MINULÉ
<br> 0,000,00J <.>
<br> J.1 <.>
<br> J.2 <.>
<br>
<br>
<br> Základní údaje
<br> Projekt
<br> 1
<br> Dodavatel
<br> Druh projektu
<br> 2
<br> Datum uzav.sml <.>
<br> 3
<br> Obchodní firma Rok...
fin-2-12-m-k-31.12.2020-549e5.pdf
I <.>
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> Rok
<br> :
<br> 751174362020 12
<br> a b
<br> Schválený Výsledek od
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 179 200,004121 179 200,00 178 224,0099,46 99,46
<br> 179 200,00 179 200,00 178 224,000000 * 99,46 99,46
<br> 179 200,00 179 200,00 178 224,00000 ** 99,46 99,46
<br> 6310 300,002141 300,00 107,1835,73 35,73
<br> 300,00 300,00 107,186310 * 35,73 35,73
<br> 300,00 300,00 107,18631 ** 35,73 35,73
<br> 179 500,00 179 500,00 178 331,1899,3599,35
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a b 1 2 3
<br> Schválený Výsledek od
% %
<br> 3723 1 000,005136 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 3 000,005139 700,00 645,8121,53 92,26
<br> 3723 700,005161 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 12 500,005164 Nájemné 8 200,00 8 142,0065,14 99,29
<br> 3723 5 000,005166 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 0,005168 3 600,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 170 000,005169 226 000,00 225 933,00132,90 99,97
<br> 3723 4 000,005175 1 400,00 1 400,0035,00 100,00
<br> 3723 149 600,005901 Nespecifikované rezervy 436 500,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 0,006122 169 400,00 169 400,000,00 100,00
<br> 345 800,00 845 800,00 405 520,813723 * 117,27 47,95
<br> 345 800,00 845 800,00 405 520,81Nakládání s odpady372 ** 117,27 47,95
<br> 6310 5 500,005163 5 500,00 4 801,3787,30 87,30
<br> 5 500,00 5 500,00 4 801,376310 * 87,30 87,30
<br> 5 500,00 5 500,00 4 801,37631 ** 87,30 87,30
<br> 351 300,00 851 300,00 410 322,18VÝDAJE celkem: ************************************************************ 48,20116,80
<br> strana 2.1
<br>
<br> III <.>
<br> text
<br> Název
<br> r
<br> Schválený Výsledek od
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 8111 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8112 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8113 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8114 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8115 171 800,00 171 800,00 -268 009,00-156,00 -156,00
<br> 8117 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8118 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8121 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8122 0,00 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8123 0,00 500 000,00 500 000,000,00 100,00
<br> 8124 0,00 0...
navrh-zaverecneho-uctu-2020-0cf73.pdf
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
IČ 75117436
<br>
<br> Návrh z
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpo
Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod návrh záv
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendá
<br> Hospodaření DOS Čistý jihovýchod se
13.12.2019 usnesením č.8/32/19
schváleným členskou schůzí dne 11.12.2020
konečnou výši 179.500,- Kč na stran
financování <.>
<br>
<br>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem
<br> Třída 8 - financování
<br> - splátky úvěru
<br> - půjčka
<br> - prostředky minulých let
<br> Financování celkem
<br> viz Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu v
<br>
Stav peněžních prostředků k 31.12.20
Kč a na Základním běžném účtu Č
<br> Nedaňové příjmy
zahrnují úroky ze základního běžného
<br> Přijaté transfery
zahrnují členské příspěvky od obcí
<br>
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
Č 75117436
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br>
<br>.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpo
Čistý jihovýchod návrh závěrečného účtu svazku za rok 20
<br> ů za kalendářní rok 2020
<br> istý jihovýchod se řídilo rozpočtem pro rok 2020 schváleným č
8/32/19 ve Velkých Pavlovicích.Rozpočtovým opat
<br> ůzí dne 11.12.2020 č.usnesení 11/34/2020 byly provedeny zm
na straně příjmů,851.300,- Kč na straně výdajů
<br> Rozpočet schválený Rozpočet upravený
<br> 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 300,00 Kč 300,00 Kč
<br> 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 179 200,00 Kč 179 200,00 Kč
<br> 179 500,00 Kč 179 500,00 Kč
<br> 351.300,00 Kč 681 900,00 Kč
<br> 0,00 Kč 169 400,00 Kč
<br> 351 300,00 Kč 851 300,00 Kč
<br>
<br> 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> 0,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 171 800,00 Kč 171 800,00 Kč
<br> 171 800,00 Kč 671 800,00 Kč
<br> čtu v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> ů k 31.12.2020 činil na Základním běžn...

Načteno

edesky.cz/d/4664676

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz