« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 28

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 28
Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Vaše značka: Císlo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci dne:
<br> stoz - 667/202l Finiková 24.5.2021
<br> OBEC STOŽEC
<br> sídlo Stožec 25,PSČ 384 44,IČO: 00250686 zveřejňuje
<br> v souladu s ustanovením 5 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Stožec č.17 ze dne 13.5.2021
<br> Záměr č.28/202l PRODEJ
<br> - části nemovité věcí,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice <,>
<br> v katastru nemovitostí pro obec 550523 Stožec a katastrální území 755699 Stožec,na listu vlastníctví č.10001,tam vedené jako pozemek,označený jako parcela č.440 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 metrů čtverečních <.>
<br> na
<br> a to s veškerými zákonnými součástmi a zákonným příslušenstvím,se všemi právy a povinnostmi & omezením,která jsou zapsána v katastru nemovitostí (ptačí oblast,národní park,evropsky významná lokalita,zemědělský půdní fond) <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> ]) Vybraný zájemce (kupující) je povinen zaplatit obci Stožec celou kupní cenu před uzavřením kupní smlouvy,nejpozději do 30 dnů ode dne usnesení Zastupitelstva obce Stožec,kterým bude schválen prodej vybranému zájemci.Pokud tak v uvedené lhůtě vybraný zájemce neučiní,upozorňuje se vybraný zájemce na to,že Zastupitelstvo obce Stožec může usnesení o schválení prodeje zrušit z důvodu neuhrazení kupní ceny v uvedené lhůtě <.>
<br> 2) Kupující uhradí náklady spojené s prodejem _ příslušný správní poplatek 11 katastrálního úřadu,náklady v poměrně části na zhotovení geometrického plánu ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč a náklady na zhotovení znaleckého posudku na zjištění ceny pozemku v místě a čase obvyklé <.>
<br> 3) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí doručí na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice,obec Stožec <.>
<br> Lhůta a místo pro podání nabídek: Vyjádření a nabídky zájemců je možné doručit po dobu 15 d...

Načteno

edesky.cz/d/4662954

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz