« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - ZSFB - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva (15.61 kB)
Účetní jednotka
Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 69609926
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> V souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> 1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen dne 30.9.2020
Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,a Směrnicí č.1/2011 o inventarizaci.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Termín řádných inventur byl dodržen <.>
<br> 2.Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení inventarizační komise proběhlo v budově Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 30.11.2020.Doložena prezenční listina <.>
<br> 3.Průběh inventarizace
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020
Inventarizace byla zahájena dne 14.1.2021
Inventarizace byla ukončena dne 21.1.2021
Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise:
Předseda: Ing.XXXXX XXXXX /starosta obce Pstruží/
Člen inventární komise: XXXXX XXXXXXXX /starostka obce Baška/
<br> X.Vyjádření inventární komise
Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků,který je zaznamenám v inventurních soupisech.Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br>
5.Prohlášení inventarizační komise
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví a Směrnicí č.1/2011 pro provedení inventarizace <.>
<br>
Dne: 21.1.2021
<br>
<br> S výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2020 byli seznámení dne 21.1.2021 předsedkyně a místopředseda Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy <.>
<br>
<br> RNDr.XXXXXX...
Zpráva o výsledku přezkoumání 2020 (218.43 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.933009 Sb <.>,o auditora-sch a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorskěho standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,0 obcích (obecní zňzcní),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420ř2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Zájmové sdružení Frýdlantsko—Beskydy
<br> za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název prověřovaného subjektu:.<.> Zájmové sdružení Frýdlantsko—Beskydy,IC: 69609926 se sídlem: Náměstí čp.3,Frýdlant nad Ostravicí <.>,PSC 739 11
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní cclck“): předsedkyně svazku obcí pani RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Auditorská společnost: Moravskoslezský audit,s.r.o <.>,č.oprávnění 523
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing.XXXXX XXXXXXXX,auditorské oprávnění č.XX XX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu sustanovením © 4 odst.'? zákona č.4202004 Sb <.>,ustanovením © 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,() auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,Náměstí čp.3,Frýdlant nad Ostravicí
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí provedeno: — přezkoumání hospodaření proběhlo dne 9.2.2021
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí auditorskou společností: — první činnost auditora: zaslání seznamu podkladů pro přezkoumání hospodaření,den provedení — 12.1.2021 - poslední činnost auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy: převzetí „prohlášení vedení do...
Výkaz zisku a ztrát (200.2 kB)
Licence: ma: _ XCRGUVXAKVYA (omrzozorammogcž územní samosprávné celky,svazky obcí.regionální rady regionu soudržnosti (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) ommm: 1212020 IČO: 69609926 Název: Zájmové sdružení Frýdlantsko—Beskydy Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020 Sldlo účetm jednotky Místo podnikání ulice,č.p.Náměstí &.3 ulice,č.p.obec Frýdlant nad Ostravicí obec Psč,pooa 73911 PSČ,poůa Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 69609926 hlavní činnost Ekonomický rozvoj mikroregionu právní forma Dobrovoiný svazek obcí vedlejší činnost zřizovateí CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> Razítko účetní jednotky
<br> za;
<br> Frýdlantsko-Be
<br> 739,' tel.:
<br> "““/é Sdružem
<br>.Sk aměsrf cp ]yd)
<br> ] Frýdlant n /o 553 604 ili '
<br> telefon 558 604 111 fax e-maíl WWW stránky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Věra Kotasová _,RNDr.XXXXXX XXXXXXXX Podpisový záznam osoby odpovědné F_ _ _ __ ' UL " Podpisový zaznam statutárního za správnost údajů orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.02.2021,14h26m525
<br> 11.02.2021 14h26m523
<br> Zpracováno systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot s r.a <.>
<br> strana na
<br> 3990.99? 5.2.30:
<br> „koncovky WA _(01030000 1 01010020) _
<br> ' see-000003 <,>
<br> " Hlavni'čr'nnosr.: '
<br> “Náklady zbran-050 _ '
<br> '""\_-Mlnirié_'ob'ďobl,jf " ' 1H0'0'podařskáčimiosrg." - “154;
<br> edí činnost
<br> 30802259 _ :
<br> (Om—JODGACQNA:
<br> _\._L do
<br>.Spotřeba materiálu
<br>.Spotřeba energie
<br>.Spotřeba jiných neskladovatelnýoh dodávek.Prodané zboží
<br>.Aktivace dlouhodobého majetku
<br>.Aktivace oběžného majetku
<br>.Změna stavu zásob vlastní výroby
<br>.Opravy a udržování
<br>.Cestovné
<br>.Náklady na reprezentacl
<br>.Aktivace vnitroorganizačníoh služeb
<br> 12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35 <.>
<br> Ostatní služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné socialni pojištěni
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální nákla...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020 (1.42 MB)
Licence.0201 _ _ XCRCĚTA mm (1001202ox01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENl ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 1222020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo Účetní Jednotky: Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
<br> Náměstí &.3 730 11 Frýdlant nad Ostravicí !.RogPočTovg PŘÍJMY Paragraf Položka Tex:.<.>._ _ Schvarenířápoce: Rozpočeípo změnách Výsledek odpočálku roku _0 _0 __ 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 880 170,00 880 170,00 880 170,00 0000 Bez ODPA 880 170,00 880 170,00 880 170,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 91 707,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 422 640,00 422 640,00 422 640,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.522 640,00 522 640,00 514 437,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,00 6330 Iř'řevocly vlastním fondům v rozpočtech územní 1 000,00 urovne
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 402 010,00 1 402 010,00 1 395 007,00 _2š01.2c2f 19h23m183 Zpracováno chrám—053030010 r.—o.__ __ siréna ím
<br> Líoence; D26J__
<br> "jogpočrovg VÝDAJE
<br> XCRGBAM KAM [10012020f0101202w
<br> Řáragref Položka Text Schválenýrozpooer &oťšerpoÉnTenáon " Výsledek odpočátku roku“ & ___ b ___—_ ___—___ 1 __ __ 2_ 3 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 400,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n.35 000,00 35 000,00 27 967,80 3639 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 1 934.80 3639 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 14 520,00 3639 5158 Zpracování data služby souv.s inf.a 6 000,00 6 000,00 5 626,50 komtechnol 3639 5169 Nákup ostatních služeb 701 000,00 801 000,00 689 373,49 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 136 500,00 136 500.00 36.39 5229 Ostatní neinvtrensfery neziske 75 000,00 75 000,...
Rozvaha 2020 (336.37 kB)
Licence." D26o' XCRGURXÁ ÍRYA (01012020f01012020)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 ! 2020
<br> iČO: 69609926
<br> Název: Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice.č.p.Náměstí &.3 ulice,č.p.obec Frýdlant nad Ostravicí obec PSČ,pošta 739 11 PSČ,pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identiňkační číslo 69609926 hlavní činnost Ekonomický rozvoj mikroregionu právní forma Dobrovolný svazek obcí vedlejší činnost zřizovatel CZ—NACE Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky _ telefon 558 604 111 F Šájlmové sdružem fax ryNggltŠšg-Šosšydy e-rnail 739 ] : Frýdlant ti./O www stránky tel.: 558 604 m ' Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Věra Kotasová,RNDr.XXXXXX XXXXXXXX _ Pod pisový záznam osoby odpovědné ' “i _ __ l:,- Podpisový záznam statutárního za správnost údajů [ _ orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.02.2021.14h25m24s
<br> 71—02.2021 14n25m243 Zpracováno systémem ouws Express - UCR oonorc spol.s r.0.strana 1 xs
<br> Licence: D2 a!
<br> -- šiřitele-"%.001210.; <.>
<br> 065069020.:.; :
<br> XCRGURKA IRYA (01012020 101012020)
<br> ;.<.> A <.>,__ -šsa-|.áa:omváf= '.<.>.<.>.= "67512-15830“ ass-Borea- ' : = --*i'f'-1'8=í3aíifr,í82=.a _--_.rešerše-';;
<br> |.Dlouhodobý nehmotný majetek 399 577,80 387 818,80 11 759,00 15 681,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3,Ocenitelna práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 7 477.80 7 477.80 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 392 100,00 380 341,00 11 759.00 15 681.00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 _ ___ ______________________ _
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 275 676,50 269 088,68 6 537,82 8 791,...
Příloha 2020 (679.63 kB)
Licence: DŽSJ
<br> XCRGUPXA !PYfi (01012020 101012020)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 i 2020
<br> IČO: 69609926
<br> Název: Zájmové sdr_gžoní_ Frýdlantsko-Beskydy
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel
<br> Kontaktní údaje
<br> Misto podnikání
<br> Náměstí &.3 ulice,č.p.Frýdlant nad Ostravicí obec 739 11 PSČ,pošta
<br> Předmět podnikání
<br> 69609926 hlavní činnost Ekonomický rozvoj mikroregionu Dobrovolný svazek obcí vedlejší činnost CZ-NACE
<br> Razítko účetní jednotky
<br> telefon 558 604111 Zájmové sdruženi
<br> fax Frydlantsko-Beskydy
<br> e-mail Náměstí čp.3 739 ]] Frýdlant n.!O <.>
<br> WWW stránky tel.: 558 604 lli
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Věra Kotasová _ __ __ _ _,RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné Podpisový záznam statutárního
<br> za správnost údajů _ _ orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.02.2021,14h28m 95
<br> 1 1.02.2021 141123171 95
<br> Zpracováno systémem GlNíS Express — UCR GORDIC spol.s r.o._ strana 1 i 15
<br> _Lícence: DZSJ _ _ _ XCRGUPXA KFYA _10101202011010120É
<br> Er.—„: <.>
<br> Účetní—jednotka“ pokračuje-v následujícím
<br>.<.> ' kV:—I'ma"—.: “ -'- "“ “= 'a; -" 'v" -' „„ ___.- __.<.> __ „.<.> „.<.>.<.> —__.<.>
<br> Zásoby účetní jednotka nemá.V roce 2020 nebyl pořízen hmotný ani nehmotný majetek vlastní činností.Cenné papíry účetnl jednotka nemáMajetek bezuplatně převedený státem v roce 2020 účetní jednotka neměla.Odpisování majetku je prováděno s ustanovením zákona (3.56311991 Sb <.>,o účetnictví.ve znění pozdějších předpisů s vyhláškou (141012009 Sb.a ČUS VOB-odpisování dlouhodobého majetku.Způsob odpisování zvolila účetní jednotka rovnoměrnýUčetní jednotka neměla v roce 2020 žádné platby v cizí měně.Peměžní fondy účetní jednota nema <.>
<br> ...
Návrh Závěrečného účtu 2020 (801.77 kB)
Licence: D26J XCRGBZUC ! ZNC (01012020 (" 01012020)
<br> Zájmové sdruženi Frýdlantsko-Beskydy
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 69609926
<br> název Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy ulice,č.p.Náměstí č.3
<br> obec Frýdlant nad Ostravicí
<br> PSČ,pošta 739 11
<br> Kontaktní údaje telefon 558 604 111 fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu !.Plnění rozpočtu příjmů i|.Pinění rozpočtu výdajů ili.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) iv.Stavv a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování Finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ><.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 117022021 „nanáší—fs Zpracováno systémem upne GORoíce spor.s r o.' strana 1 xs
<br> Licence; 0264!
<br> !.PLN—ĚŘÍ ROZPOČTU prahnu—_
<br> XCRGBZUC ! ZNC (01012020 ! 01012020)
<br> Text __ Schvaioný rozpočet Rozpooei po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 522 640,00 522 640.00 514 437,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 880 170,00 88017000 881 170,00
<br> Přijmy celkem 1 402 810,00 1 402 810,00 1 395 507,00
<br> __Detaííní výpis poíožek dis dmnoveho frioéoí rozpočtové sms.-809" _ _ _ _ __Scliváíený rozpoče— _ _ Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy Z poskytování Služeb a výrobků 100 000,00 100 000.00 91 797,00
<br> 211 Příjmy Z vlastní činnosti 100 000,00 100 000,00 91 ?9?,00
<br> 21 _ _ Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příi.vzt._—100000,0_0_ 100 000,00 91 797,00 2324 Přijaté nekapitáiové příspěky & náhrady 422 040,00 422 640,00 422 640,00
<br> 232 Ostatni nedaňové příjmy 422 |840,00 422 040.00 4-22 640,00
<br> 23 Příjmy : prod.nekap.maj.a 05__t...

Načteno

edesky.cz/d/4662591

Meta

Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz