« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Výpis ze 17. jednání zastupitelstva Obce Stožec ze dne 13. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis ze 17. jednání zastupitelstva Obce Stožec ze dne 13. 5. 2021
V Ý P I S
<br>
z 17.jednání zastupitelstva obce Stožec konaného dne 13.05.2021 ve
<br> Stožci
<br>
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostkou obce na úřední desce OÚ Stožec dne
<br> 30.04.2021 <.>
<br>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 7
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX DiS <.>
<br> XXX XXXXXX
<br>
<br> Omluven z jednání zastupitelstva:
<br>
<br> Jednání bylo zahájeno v 18:01 hod <.>
<br>
<br> Ověřením zápisu určila starostka obce XXXXX XXXXXXXX zastupitele Miroslava Bažatu a XXXX Vondru <.>
<br> Dále pověřila vyhotovením zápisu z jednání zastupitelstva Ing.Bc.Helenu Kotrcovou <.>
<br>
<br> Starostkou obce Helgou Finikovou byl přednesen návrh pořadu jednání zastupitelstva obce
<br> v následujícím znění:
<br> 1) Zahájení
<br> - Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> - Schválení pořadu jednání
<br> 2) Plnění rozpočtu 2/2021,3/2021
<br> 3) Rozpočtové opatření č.2/2021,3/2021
<br> 4) Pozemky
<br> 5) Různé
<br> XXXX XXXX o návrhu pořadu jednání hlasováno <.>
<br> Pro: X
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: 0
<br> Návrh byl přijat
<br>
k bodu 2)
<br> Starostka obce XXXXX XXXXXXXX seznámila s hospodařením obce za období X/XXXX a X/XXXX
<br> v návaznosti na obsah schváleného rozpočtu pro rok 2021 <.>
<br> Následně bylo hlasováno:
<br> Pro: 7
<br> Proti: 0
<br> Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za období 2/2021 a
<br> 3/2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> k bodu 3)
<br> Starostka obce XXXXX XXXXXXXX seznámila přítomné s provedenými změnami č.X/XXXX a X/XXXX
<br> rozpočtu obce pro rok 2021,kterými byl změněn rozpočet obce pro rok 2021.Podrobný položkový
<br> rozpis rozpočtových opatření je přílohou zápisu a byl vyvěšen na úřední desce obce <.>
<br> Ing.Bc.Stanžovská požádala o informace čeho se změny týkají.Účetní informovala a pro příště
<br> popíše <.>
<br> Následně bylo hlasováno:
<br> Pro: 7
<br> Proti: 0...

Načteno

edesky.cz/d/4661675

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz