« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 22
Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci duc:
<br> stoz - 637/2021 Finiková 21.5.2021
<br> OBECSTOŽEC
<br> sídlo Stožec 25,PSČ 384 44,IČO: 00250686 zveřejňuje
<br> v souladu s ustanovením © 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Stožec č.17' ze dne 13.05.2021
<br> Záměr č.22/2021 PRODEJ
<br> — části nemovité věci,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice <,>
<br> v katastru nemovitostí pro obec 550523 Stožec a katastrální území 755664 České Žleby,na listu vlastnictví č.10001,tam vedené jako pozemek,označenýjako parcela č.28/1 — trvalý travní porost o výměře 2005 metrů čtverečních,podle geometrického plánu č.BSS—33212020 ze dne [.I2.2020 se jedná o pozemek,označenýjako parcelní čislo 28/16 <,>
<br> na
<br> a to s veškerými zákonnými součástmi a zákonným příslušenstvím,se všemi právy a povinnostmi a omezením,která jsou zapsána v katastru nemovitostí (ptačí oblast,národní park,evropsky významná lokalita,zemědělský půdní fond,dvě věcná břemena vedení a zřizování a provozování inženýrských sítí) <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> l) Vybraný zájemce (kupujici) je povinen zaplatit obci Stožec celou kupní cenu před uzavřením kupní smlouvy,nejpozději do 30 dnů ode dne usnesení Zastupitelstva obce Stožec,kteiýrn bude schválen prodej vybranému zájemci.Pokud tak v uvedené lhůtě vybraný zájemce neučiní,upozorňuje se vybraný zájemce na to,že Zastupitelstvo obce Stožec může usneseni o schválení prodeje zrušit z důvodu neuhrazení kupní ceny v uvedené lhůtě <.>
<br> 2) Kupující uhradí náklady spojené s prodejem _ příslušný správní poplatek u katastrálního
<br> úřadu,náklady v poměrně části na zhotovení geometrického plánu ve výši 5 590,- Kč a
<br> náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč na zjištění ceny pozemku v místě a čase obvyklé <.>
<br> 3) Návrh na vklad vlastnického prá...

Načteno

edesky.cz/d/4660206

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz