« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - SVaK Jihlavsko - schůze 3.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-13/3
WK ŠŠVAZ VODOVODÚ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO Zižkova 93,586 01 JIHLAVA
<br> SEG! 1GBDETHE£ či ALi-ELKK'UIHM | šál)
<br> POZVÁNKA
<br> na 68.řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku měst a obcí „Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO",která se bude konat
<br> ve čtvrtek dne 3.6.2021 ve 14:30 hodin v zasedací místnosti VAS,a.s.divize Jihlava,Žižkova 93
<br> Program: Zahájení jednání Projednání programu jednání Určení zapisovatele jednání
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5.Volba skrutátorů
<br> 6 Zpráva o usnášeníschopnosti 68.valné hromady
<br> ? Zpráva o činnosti předsednictva svazu od 67.valné hromady
<br> 8 Kontrola plnění usnesení 67.valné hromady
<br> 9 Zpráva kontrolního výboru
<br> 10.Odstoupení XXXX XXXXXXXXX Plavce z funkce místopředsedy a člena předsednictva,dovolba nového člena předsednictva
<br> 11.Projednání 4.a 5.rozpočtového opatření 2020
<br> 12.Projednání závěrečného účtu za rok 2020
<br> 13.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> 14.Projednání návrhu 1.změny plánu investic na rok 2021
<br> 15.Projednání 1.rozpočtového opatření 2021
<br> 16.Vedení sporných řízení s vystoupenými obcemi Loucká a o vlastnictví ÚV Hosov
<br> 17.Projednání aktualizace a změn smlouvy o provozu a nájmu vodovodů a kanalizací uzavřené s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s <.>,divize Jihlava
<br> 18.Informace VAS a.s <.>,divize Jihlava
<br> 19.Diskuse,různé
<br> 20.Závěrjednání
<br> Mgr.Roman Fa b e š předseda předsednictva SVaK Jihlavsko
<br> Išankovní spojení : Česká spořitelna Jihlava IČ_ : 48460915 Tel: 603 059 300 Číslo účtu: 1466016359/0800 DIC : ("Z-18460915 603 958 501
<br> e-mail: svakii'a iixz
2021-13/2
Licence: DUFM strana 1 / & XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
<br>.<,>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč) identifikační číslo 4846091 5
<br> název Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ulice,č.p.Žižkova 93
<br> obec Jihlava
<br> PSČ,pošta 586 01
<br> telefon 567569310
<br> fax
<br> e-mail sajtlova©vasji.cz
<br> WWW stránky
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lv.Stavy a obraty na bankovních účtech % V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO & vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR fl4.05.1) GORDIC spol.s r.o.04.02.2021 16h37m365
<br> Licence: BOFM
<br> i.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> strana
<br> 2/8
<br> Schválený rozpočet
<br> 43 400,00
<br> 164 703 889,00
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 091 725,00
<br> 167 269 527,00
<br> (01012020 / 01012020)
<br> Skutečnost <.>
<br> 2 091 726,77
<br> 162 042 267,55
<br> 164 747 289,00 169 361 252,00 164 133 994,32 Detailní výpis položek die druhového třídění rozpočtové skíadby Schvaíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 12 400,00 19 492,00 19 493,31 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 980 000,00 1 980 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 12 400,00 1 999 492,00 1 999 493,31 21 Příjmy z vl.čínn.a odvody přeb.org.5 příj.vzt-.' ' _ ' 12 400,00 1 999 492,00 1 999 493,31 2211 Sankčni platby přijaté od státu,obci a krajů 254,00 254,04 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 31 000,00 5 384,00 5 384,00 221 Přijaté sankčn...
2021-13/1
ZPRÁVA O VÝSLEDKU
<br> PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
<br> auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
<br> (dále „svazek obcí“)
<br>
<br>
<br> za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
<br>
<br> 2
<br> I.Všeobecné informace
<br> Statutární orgán svazku obcí:
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Mgr.XXXXX XXXXX – předseda předsednictva
<br> Vrcholný orgán svazku: valná hromada
<br> Další orgány: předsednictvo,kontrolní výbor
<br>
<br> Sídlo: Žižkova 93,Jihlava
<br> IČ: 484 60 915
<br>
<br>
<br> Zástupci svazku obcí
<br> • Mgr.XXXXX XXXXX – předseda předsednictva
<br> • Ing.XXXXXXXX XXXX - tajemník svazku
<br> • XXXXX XXXXXXXXXXXXXX – hospodářka svazku
<br> • XXXX XXXXX - technik
<br>
<br>
<br> Auditorská společnost:
<br> HB AUDITING s.r.o <.>,Dolní 1730/25,Žďár nad Sázavou
<br> osvědčení KA ČR č.078
<br>
<br> Přezkoumání provedli:
<br> • Ing.XXXXXX XXXXXXX,auditor - osvědčení KAČR č.XXXX <,>
<br> • Ing.XXXXX XXXXXXX,asistentka auditora - osvědčení KAČR č.XXXX <,>
<br> • XXXX XXXXXXXXX,odborný ekonom <.>
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu
<br> s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009
<br> Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo přezkoumání: sídlo svaz...

Načteno

edesky.cz/d/4660201

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz