« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh
Návrh rozpočtu na rok 2018
Kap.Pol.PŘÍJMY částka
<br> 1111 Daň z příjmů FO 300 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO ze sam.V.č./FO-srážková/ 10 000,00 Kč
1113 Daň z přájmu srážková 30 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů PO 300 000,00 Kč
1211 DPH 650 000,00 Kč
1340 Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psa 2 000,00 Kč
1381 Daň z hazardních her 10 000,00 Kč
1382 Zrušený odvod z loterií 2 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitostí 210 000,00 Kč
4112 Neinvestiční dotace SR 0,00 Kč
4116 Dotace z úřadu práce 30 000,00 Kč
<br> 1012 3111 Příjem z prodeje pozemků 10 000,00 Kč
1031 2111 Pěstební činnost 50 000,00 Kč
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb volný čas dětí 1 000,00 Kč
3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 72 000,00 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 10 000,00 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 Kč
3725 2324 Přijaté náhrady-EKO-KOM 18 000,00 Kč
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 1 761 000,00 Kč
<br> Kap.Pol.VÝDAJE částka
1031 Lesní hospodářství 50 000,00 Kč
2212 Silnice a Místní komunikace (údržba,opravy) 400 000,00 Kč
2219 Ostatní záležitosti poz.kom.(chodníky,parkoviště) 100 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost celkem 25 000,00 Kč
2310 Pitná voda 2 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000,00 Kč
2341 Vodní díla 300 000,00 Kč
3111 Mateřská škola celkem 5 000,00 Kč
3113 Základní škola 15 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury (kult.večery,kronika) 10 000,00 Kč
3326 Obnova kulturních památek 4 000,00 Kč
3341 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč
3399 Jubilea celkem 10 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí 50 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení celkem 32 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj 1 000,00 Kč
3721 Svoz nebezpečného odpadu 5 000,00 Kč
3722 Svoz odpadu celkem 80 000,00 Kč
3745 Pé...
Schválený
Rozpočet obce OPLANY na rok 2018
dle §11 zák.250/2000 Sb <.>
<br> Kap.Pol.PŘÍJMY částka
1111 Daň z příjmů FO 300 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO ze sam.V.č./FO-srážková/ 10 000,00 Kč
1113 Daň z přájmu srážková 30 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů PO 300 000,00 Kč
1211 DPH 650 000,00 Kč
1340 Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psa 2 000,00 Kč
1381 Daň z hazardních her 10 000,00 Kč
1382 Zrušený odvod z loterií 2 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitostí 210 000,00 Kč
4112 Neinvestiční dotace SR 0,00 Kč
4116 Dotace z úřadu práce 30 000,00 Kč
<br> 1012 3111 Příjem z prodeje pozemků 10 000,00 Kč
1031 2111 Pěstební činnost 50 000,00 Kč
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb volný čas dětí 1 000,00 Kč
3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 72 000,00 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 10 000,00 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 Kč
3725 2324 Přijaté náhrady-EKO-KOM 18 000,00 Kč
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 1 761 000,00 Kč
<br> Kap.Pol.VÝDAJE částka
1031 Lesní hospodářství 50 000,00 Kč
2212 Silnice a Místní komunikace (údržba,opravy) 400 000,00 Kč
2219 Ostatní záležitosti poz.kom.(chodníky,parkoviště) 100 000,00 Kč
2292 Dopravní obslužnost celkem 25 000,00 Kč
2310 Pitná voda 2 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000,00 Kč
2341 Vodní díla 300 000,00 Kč
3111 Mateřská škola celkem 5 000,00 Kč
3113 Základní škola 15 000,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury (kult.večery,kronika) 10 000,00 Kč
3326 Obnova kulturních památek 4 000,00 Kč
3341 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč
3399 Jubilea celkem 10 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí 50 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení celkem 32 000,00 Kč
3636 Územní rozvoj 1 000,00 Kč
3721 Svoz nebezpečného odpadu 5 000,00 Kč
3722 Svoz ...
2018 - 2020
Rozpočtový výhled pro roky 2018 - 2020
<br> v tisících Kč
2018 2019 2020
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY :
<br> Daňové příjmy 980 1 000 1 000
<br> Nedaňové příjmy 250 280 280
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 250 250 250
<br> Rozpočtové příjmy v roce - CELKEM
<br> Fin.( převod z předchozího roku ) 50 50 50
<br> Financování z úspor BÚ 540 610 200
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 070 2 190 1 780
<br> STAV BÚ 2 462 3 200
<br> SALDO : PŘÍJMY-VÝDAJE 0 0 0
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE :
<br> Lesní hospodářství 50 100 80
<br> Školství 50 50 50
<br> Kultura 80 100 80
<br> Dopravní obslužnost 80 80 80
<br> Bytové a nebytové hospodářství 90 150 300
<br> Veřejné osvětlení 50 50 50
<br> Odpadové hospodářství 85 90 90
<br> Veřejná zeleň 75 400 80
<br> Vodní díla 300 100 100
<br> Požární ochrana 40 40 40
<br> Komunální služby a územní rozvoj 100 100 100
<br> Údržba místních komunikací 500 300 100
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 20 30 30
<br> Činost místní správy 550 600 600
<br> Rezerva
<br> VÝDAJE CELKEM 2 070 2 190 1 780
<br> Vyvěšeno : 30.12.2017
Sejmuto : 31.12.2020
<br> Projednáno : 29.12.2017
Schváleno : 29.12.2017
Usnesení : 20 / 6 / 2017
RO-1
Obec Oplany KEO-W 1.11.207 / Uc06x
<br> Rozpo6tov6 opatieni E.1 I 20'18 zpt acov enot 2O.7.2O'l I
strana: 1
<br> PRiJMY
<br> 2l
3)
<br> 5)
60000,00
<br> 0,00
<br> 61000,00
<br> 1000,00
<br> 224 224,00
<br> 500,00
<br> 2o0o,oo
<br> PoplatekE provozsy$emu shrcma2dov6nl,sberu.p
<br> Ne nv.piLj lraneibry ze st @
Osiatni neinv€slid.piia€ lEnBlery ze stal r@poalu
N€lnvest pnj frnslery z vae
<br> Piijmy z prcdeje zbo:i (1,n€koupenaho za laerem p
Past€bnicinno.r
<br> Glatnl invesliani plijmy jindenealaz€no-Tiikrelova
vyu2ltl voln6ho a.su dali a filid.tg
<br> 6)
<br> 7)
<br> 3) 2112 AAA
0,00
<br> 4s0o,o0 Prijmy z prcdeje zboti (ji,nakoupei€ho za Uae em p
a 500,00 Past.bni ainnolt
<br> yiDAJE
N+Z+UZ Org
<br> 9) 000000000 oooo
ParagE
<br> r0) 000000000 0000
Paragrat
<br> rr) 000000000 0000
Paragraf
<br> t2) 000000000 0000
P.r.grat
<br> 13) 000000000 0000
14) 000093003 0000
15) 000093003 0000
<br> Pangr.f
<br> 16) 000000000 0000
17) 000000000 0ooo
<br> Parag6l
<br> Olg :0OOO
<br> 15 000,00 Elektcki,energie
15000,00 N.byrov6 hGpod,t tvf
<br> s0 c00,00 Elektdcka energie
50 ooo,oo verejnd oslotreni
<br> 25 000 00 Nakup osiatnich s uteb
250OO,OO P€ae o vzhl.d obci a v€i.jnou zebn
<br> 60 000 00 Dary obyvaielstvu
30 000,00 zastlpttektva obci
<br> 5543.00 Nakup halqalut nde ndaldent
9 375,00 osiahi osobni vidaje
7736,00 Nakup maledelu I nde ndalde
<br> 23 209,00 Volbr pezldenla republlty
<br> 10000,00 slu2by peneu nich Llslavi
137 e00,00 Nakup su:ebjn
l9?9OO,OO Ctnnosl dctni sp.avy
<br> 3613
<br> 3631
<br> 6112
6112
<br> 6171
6171
<br> 0,00
<br> 30000,00
<br> 0,00
<br> 40000,00
<br> 25000,00
<br> 30000,00
<br> 176109,00 371tog,oo
<br> FINANcoVANi
N+Z+UZ OE Par
<br> t3) 000000000 0000 0000
ParagBl 0000
<br> org: 0000
<br> 313 335 00 Zmana slavu ketkodobich prcst
313885,00
<br> 313885,00
<br> 312000,00
312000,00
<br> I 336,00
<br> 1 335,00
<br> 312000,00 1 335,00 313 885,00
<br> Drivodovi zpr6va k rozpoitov6mu opatieni 6.1/2018
<br> V souladu s uslanovenim S 16 zakona 4.250/2000 Sb ...
RO-2
Obec Oplany,Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČO: 00639702 KEO-W 1.11.207 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.6.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.2 / 2018
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX,XX XXX,00 8 360,000000 6118 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1)
<br> 7 786,00 574,00 8 360,00celkem:6118Paragraf Volba prezidenta republiky *
celkem:Org: 0000 7 786,00 574,00 8 360,00
<br> VÝDAJE celkem 7 786,00 574,00 8 360,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XXX,00 314 459,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 2)
<br> 313 885,00 574,00 314 459,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 313 885,00 574,00 314 459,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 313 885,00 574,00 314 459,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2/2018
<br> Zpracoval: Voříšková dne: 30.6.2018
<br> Schváleno usnesením 9/2/2018 na zasedání dne 30.06.2018 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
RO-3
kapitola položka účelový znak název rozp.původní úprava rozpočet po úpravě
<br> 4111 98187 Dotace-volby 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> 4116 13013 Dotace-úřad práce 0,00 50 000,00 50 000,00
<br> 1031 2112 Lesní hospodářství 500,00 90 000,00 90 500,00
<br> 3613 2132 Pronájem nemovitostí 10 000,00 5 000,00 15 000,00
<br> 3723 2111 příjem za prodej pytlů na odpad 0,00 1 000,00 1 000,00
6171 2133 příjem z pronájmu movitých věcí 0,00 200,00 200,00
<br> 10 500,00 176 200,00
<br> kapitola položka název rozp.původní úprava rozpočet po úpravě
<br> 1031 5169 lesní hospodářstní 35 000,00 120 000,00 155 000,00
<br> 3113 5321 Příspěvek na žáky 5 000,00 10 000,00 15 000,00
<br> 3341 5169 Poplatek-rozhlas 0,00 500,00 500,00
<br> 3421 5175 Pohoštění-kultura 20 000,00 5 000,00 25 000,00
<br> 3613 5139 Nebytové hosp.materiál 7 500,00 2 000,00 9 500,00
<br> 3613 5154 nebytové hosp.elektr.energie 22 500,00 5 000,00 27 500,00
<br> 3722 5169 Likvidace odpadů 30 000,00 12 000,00 42 000,00
<br> 5512 5021 DPP-hasiči 5 000,00 3 000,00 8 000,00
<br> 5512 5169 Služby-hasiči 5 000,00 3 000,00 8 000,00
<br> 6115 98187 volby 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> 6171 5011 mzdy zaměstanaců 150 000,00 5 000,00 155 000,00
<br> 6171 5169 služby-správa 109 900,00 20 000,00 129 900,00
<br> 215 500,00
<br> 8115 Financování 39 300,00
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne :10.12.2018 Usnesení č.18/5/2018
<br> Zpracovala :Voříšková
<br> Rozpočtové opatření obce Oplany č.3 v roce 2018
údaje jsou v Kč
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Rozpočtové výdaje
RO-4
kapitola položka účelový znak název rozp.původní úprava rozpočet po úpravě
<br> 1111 Dań z příjmu závislá činnost 300000,00 65500,00 365500,00
1113 Daň z příjmu FO 30000,00 4500,00 34500,00
1121 Daň z příjmu PO 300000,00 14500,00 314500,00
1211 DPH 650000,00 125000,00 775000,00
1511 Daň z nemovitostí 210000,00 35500,00 245500,00
4111 98187 Dotace-volby 30000,00 15000,00 45000,00
4116 13013 Dotace-úřad práce 110000,00 -6000,00 104000,00
<br> 3612 2132 Pronájem bytu 72000,00 10000,00 82000,00
3613 2132 pronájem nebytových prostor 15000,00 100,00 15100,00
5512 3121 PO-přijatý dar 0,00 10000,00 10000,00
<br> 227000,00 274100,00 1991100,00
<br> kapitola položka název rozp.původní úprava rozpočet po úpravě
<br> 2219 5171 Opravy místních komunikací 70000 -49000 21000,00
3111 5321 Neinvestiční příspěvek MŠ 5000,00 -5000,00 0,00 dotace MŠ musí být vyrovnána na Kč
3113 5321 Neinvestiční příspěvek ZŠ 15000,00 -1000,00 14000,00 dotace ZŠ musí být vyrovnána na Kč
3613 5154 Nebytové hospod.el.energie 11000,00 20000,00 31000,00
3613 5155 Nebytové hospod.otop 5000,00 4000,00 9000,00
3722 5169 Odpadové hospodaření 42000,00 32000,00 74000
<br> 6115 5139 98187 Volby-zastupitelstvo 14676,00 15000,00 29676,00
volby- rozpočet musí být vyrovnaný
podle poskyt.Prostředků
<br> 6118 5139 98008 Volby-prezident 8934,00 -2459,00 6475,00
volby- rozpočet musí být vyrovnaný
podle poskyt.Prostředků
<br> 6310 5163 Poplatky banka 10000,00 1000,00 11000,00
<br> 63541,00 196151,00
<br> 8115 Financování navýšení úspory o 94200,00
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.12.2018 Usnesení č.24/6/2018
<br> Zpracovala :Voříšková
<br> Rozpočtová opatření obce Oplany č.4.v roce 2018
údaje jsou v Kč
Rozpočtové příjmy
<br> Rozpočtové výdaje
Protokol
telefon: + 420 321693881 e-mail: obec@oplany.cz
mobil: + 420 725021039 www.oplany.cz
+ 420 724191454
<br> OBEC OPLANY
<br> Obecní úřad Oplany
Oplany 79
281 63 Kostelec nad Černými lesy
<br>
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky obce Oplany
<br>
Schvalování účetní závěrky obce Oplany za rok 2018 se uskutečnilo na zasedání
zastupitelstva dne 29.6.2019
<br>
Výrok o schválení účetní závěrky :
<br> Usnesení č.12/4/2019 ze dne 29.6.2019
<br> Zastupitelstvo obce Oplany schválilo dle §4 odst.2 písm.b),zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích
na schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění účetní závěrku
včetně výsledku hospodaření obce <.>
<br>
<br> PŘÍJMY v Kč Rozpočet/upravený Skutečnost
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 795 000 1 784 485,31
Nedaňové příjmy 287 300 211 181,37
Kapitálové příjmy 22 000 20 765
Přijaté dotace 281 224 281 224
<br> Příjmy celkem 2 385 524,00 2 297 655,68
<br>
VÝDAJE v Kč Rozpočet/upravený Skutečnost
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 2 133 606 1 396 813,57
Kapitálové výdaje 348 900 6 915
<br> Výdaje celkem 2 482 506 1 403 728,57
<br> Financování /úspora/ 96 982,00 -893 927,11
<br>
Obec Oplany
<br>
<br>
<br> telefon: + 420 321693881 e-mail: obec@oplany.cz
mobil: + 420 725021039 www.oplany.cz
+ 420 724191454
<br>
<br>
Bankovní účty
<br> Základní běžný účet,účet ČNB 3 378 333,62
Závazky krátkodobé 150 102,37
Pohledávky krátkodobé 146 424,87
Jmění účetní jednotky 7 451 840,92
<br> Inventarizační záznamy: Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
Plán inventur 2018
Inventarizační správa 2018
<br> Účetní výkazy: Rozvaha k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Příloha k 31.12.2018
<br>
Ostatní dokumenty: Výkaz hospodaření obce k 31.12.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.obce Oplany za rok 2018
<br>
<br>
<br>
………………………….<.>
Starosta obce
FIN-2-12
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Oplany Oplany 29,281 63 Oplany
<br> 006397022018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 365 500,00 365 399,07121,80 99,97
0000 10 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 8 679,5086,80 86,80
0000 30 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 34 500,00 34 259,06114,20 99,30
0000 300 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 314 500,00 314 402,98104,80 99,97
0000 650 000,001211 Daň z přidané hodnoty 775 000,00 774 955,60119,22 99,99
0000 30 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 35 000,00 30 484,00101,61 87,10
0000 2 000,001341 Poplatek ze psů 2 000,00 1 510,0075,50 75,50
0000 0,001361 Správní poplatky 1 000,00 300,000,00 30,00
<br> 0000 10 000,001381 Daň z hazardních her 10 000,00 9 010,6890,11 90,11
0000 2 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2 000,00 5,960,30 0,30
0000 210 000,001511 Daň z nemovitých věcí 245 500,00 245 478,46116,89 99,99
0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 66 324,00 66 324,000,00 100,00
0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 60 900,000,00 100,00
0000 30 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 154 000,00 154 000,00513,33 100,00
<br> 1 574 000,00 2 076 224,00 2 065 709,310000 * 131,24 99,49
<br> 1 574 000,00 2 076 224,00 2 065 709,31000 ** 131,24 99,49
<br> 1012 10 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 9 300,0093,00 93,00
<br> 10 000,00 10 000,00 9 300,00Podn...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2019 v 17:17
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6 433,006 433,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 433,006 433,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodob...
Výkaz zisku/zráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2019 v 17:30
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 430 498,22 1 349 738,47
<br> I.Náklady z činnosti 1 419 416,11 1 330 667,31
<br> 1.Spotřeba materiálu 172 495,00501 173 891,20
<br> 2.Spotřeba energie 90 407,89502 70 431,84
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 17 175,05503 8 420,39
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 6 362,00511 33 639,00
<br> 9.Cestovné 188,00512 1 760,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 13 087,00513 3 634,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 443 099,37518 455 040,41
<br> 13.Mzdové náklady 410 245,00521 370 041,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 57 546,00524 42 704,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 7 110,00538 2 840,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 6 000,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 57 500,00543 46 380,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 73 584,00551 32 976,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 10 500,00554 10 700,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných polož...
Rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2019 v 17:30
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 464 233,74 11 550 493,1213 014 726,86 10 681 557,17
<br> A.Stálá aktiva 1 424 333,74 8 065 634,639 489 968,37 8 094 561,16
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 252 368,00 44 819,00297 187,00 58 343,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 988,0059 988,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 192 380,00 44 819,00237 199,00 58 343,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 171 965,74 8 020 815,639 192 781,37 8 036 218,16
<br> 1.Pozemky 5 505 571,715 505 571,71 5 493 481,74031
<br> 2.Kulturní předměty 29 827,9029 827,90 29 827,90032
<br> 3.Stavby 553 250,00 2 442 444,522 995 694,52 2 500 572,52021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 30 196,00 10 404,0040 600,00 12 336,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 588 519,74588 519,74028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 32 567,5032 567,50042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vli...
Závěrečný účet
telefon: + 420 321693881 e-mail: obec@oplany.cz
mobil: + 420 602382808 - 1 - www.oplany.cz
+ 420 724191454
<br> Obec OPLANY
<br>
<br>
<br>
Závěrečný účet
<br>
za rok 2018
<br>
dle § 17,zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
<br>
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Oplany za rok 2018
Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: ……30.6.2019 Sejmuto: ……30.6.2020
<br>
Projednáno: ……29.6.2019 Schváleno:…29.6.2019
<br>
Schváleno usnesením č.………13 / 4 /2019
<br>
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……30.6.2019
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br> telefon: + 420 321693881 e-mail: obec@oplany.cz
mobil: + 420 602382808 - 2 - www.oplany.cz
+ 420 724191454
<br> 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2018
<br>
<br>
Schválený
rozpočet
<br> %
navýšený
R.O <.>
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
K 31.12.2018
<br> % plnění
k upravenému
rozpočtu
<br> Třída 1
Daňové příjmy
<br> 1 544 000 115,58 1 795 000 1 784 485,31 99,41
<br> Třída 2
Nedaňové
příjmy
<br> 176 000 119,99 287 300 211 181,37 73,51
<br> Třída 3
Kapitálové
příjmy
<br> 11 000 188,77 22 000 20 765 94,39
<br> Třída 4
Přijaté transfery
<br> 30 000 937,41 281 224 281 224 100
<br> Příjmy celkem 1 761 000,00 130,47 2 385 524,00 2 297 655,68 96,32
<br> Třída 5
Běžné výdaje
<br> 1 713 000 81,54 2 133 606 1 396 813,57 65,47
<br> Třída 6
Kapitálové
výdaje
<br> 360 000 1,92 348 900 6 915 1,98
<br> Výdaje celkem 2 073 000,00 67,71 2 482 506,00 1 403 728,57 56,54
<br> Saldo příjmů a
výdajů
<br> -312 000 -286,52 -96 982 893 927,11 -921,75
<br> Třída 8
Financování
<br> 312 000 -286,52 96 982 -893 927,11 -921,75
<br> Přijaté úvěry a
půjčky
<br> 0 0 0 0 0
<br> Splátky úvěru 0 0 0 0 0
<br> Fond rezerv 0 0 0 0 0
<br> Fond sociální 0 0 0 0 0
<br> Prostředky
minulých let
<br> 0
<br>
0
0
<br> 0 0
<br> Financování
celkem
<br> 312 000,00
<br> -286,52
<br> 96 982,00 -893 927,11 -921,75
<br> Znaménko (-) =úspora
<br> Údaje o plnění rozpočtu pří...
Přezkum hosp.
Zborovsk6 11 150 21 Praha 5 Spzn: cj <.>,sz_075826/2018,4aUSK 0007 42t2019tr'USK Stejnopis d.f"t Zprhva o vfsledku piezkoumdni hospodaieni obce 0r.0r.2018 - 31.12.2018 Oplany Oplany 79 281 63 Kostelec n.Cer.rljmi lesy OPLANY IC:00639702 za rok 2018 Piezkoumdni hospodaieni obce Oplany za rok 2018 bylo zahrijeno dne 23.07.2018 dorudenim ozn6meni o zahrijeni piezkoumani hospodaieni zaslandho piezkoumevajicim orgdnem.Piezkoumdni se uskuleCnilo te dnech:.9.1 1.2 0 1 8.1 5.3.2 0 1 9 na z6kladE ziikona d.42012004 Sb <.>,o piezkoumav6ni hospodaieni rizemnich samospriivn;ich celki a dobrovolnllch svazkri obci,ve zndni pozdejsich piedpist a v souladu se z5konem d.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni idd).Piezkoumrivan6 obdobil Piezkoum6ni prolrihlo v sidle obce: Piezkoum:ini rykonali: - kontrolor povdieni iizenim piezkoumiini: - kontroloii: Zistupci obce: Bc.Jana Jechovi Bc.Petr Venclovskf Ing.XXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXX Voiiikovri - hlavni idetni Pov€ieni k piezkoumXni podle $ X odst.1 zAkona i,<.> 12012.001 Sb <.>,$,l a "S 6 ziikona d.255/2012 Sb.<.> r 'Se ve znEni pozdeji ich piedpisi.\,ydala vedouci Odboru interniho auditu a kontroly Krajskdho {Liadu Stiedodeskdho kraie Mgr.StEpinka Dvoidko\,6 Ticova dnc 15.8.2018 pod dj.106450/201 8/KU SK.Piedmdtem piczkouminf jsou dle ust.$ 2 zrik.d.420/2004 Sb <.>,\e aCni pozdCjiich piedpisri,udaje o roinim hospodaicni uzemniho celku.tvoiici soudast zdvCredneho fdtu podle z6kona d.250/2000 Sb.<.> ve zndni pozddjiich piedpisi,a to: - pln€ni piijmi a vidaji rozpoatu.vaetnd pen€inich operaci tikajicich se rozpoitovich pro stiedktl,- finandni opelace,tikajici se tvorby a pouziti peDdznich lbndi.- 116*1u6u n r'linosl podnikatelskd dinnosti rizemniho celku,- penEzni operace.tikajici se sdruzenich prostiedktL vynaklddanjch na zrikladd smlouvy mezi dvdna nebo vice Lizemnimi celky.anebo na zilkladd snlou\\ sjin\mi pr r rn ick jmi neh,<.> t r z :ek imi u.obrn i.- finandni operace.tikajici se cizich zdloji ve smyslu priivnich piedpisi o itet...

Načteno

edesky.cz/d/4659767

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz