« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh
Návrh rozpočtu na rok 2017
Kap.Pol.PŘÍJMY částka
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze záv.č.220 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.č.10 000,00 Kč
1113 Daň z příjmů srážková 30 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů PO 300 000,00 Kč
1211 DPH 500 000,00 Kč
1340 Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů 2 000,00 Kč
1351 Odvod z loterií 3 500,00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitostí 210 000,00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze SR 0,00 Kč
4116 Ostatní neinvestiční dotace ze SR (Úřad práce) 0,00 Kč
<br> 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 Kč
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství 50 000,00 Kč
3421 2111 Příjmy z poskytování služeb volný čas dětí 2 000,00 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu byt.prostorů 72 000,00 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 17 800,00 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zelené známky) 20 000,00 Kč
3725 2324 Přijaté náhrady EKO-KOM 18 000,00 Kč
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 200,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 511 500,00 Kč
<br> Kap.Pol.VÝDAJE částka
1031 Lesní hospodářství 40 000,00 Kč
2212 Silnice 5 000,00 Kč
2219 Místní komunikace 300 000,00 Kč
2221 Dopravní obslužnost 30 000,00 Kč
2310 Pitná voda 2 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5 000,00 Kč
2341 Vodní díla 1 347 756,00 Kč
3111 Mateřská škola 5 000,00 Kč
3113 Základní škola 25 000,00 Kč
3326 Obnova kulturních památek 4 000,00 Kč
3341 Sdělovací prostředky 2 000,00 Kč
3399 Jubilea,dary 10 000,00 Kč
3412 Sportovní zařízení 5 000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí (kulturní a sportovní akce) 40 000,00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 40 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 31 000,00 Kč
3636 Komunální služby a územní rozvoj 1 000,00 Kč
3721 Svoz nebezpečného odpadu 5 000,00 Kč
3722 Svoz odpadu 55 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem 50 000,00 Kč
4349 Služby sociální péče celkem 2 000,00 Kč...
Schválený
Rozpocet obce OPLANY na rok 2017
ore zak.250/2000 Sb <.>
<br> PRIJMY
1111uan z or tmu TU ze zav c.220 000.00 Kt
1 1 1 2uan z or tmu TU ze sam wo c.'10 000.00 Kd
1 1 1 3Dai z priim0 srAzkove 30 000,00 Kt
1121Dai z pfiimir PO 300 000,00 Ki
1211DPH 500 000.00 Ka
1340Sber komunalniho odoadu 30 000.00 Ka
<br> PoD atek ze osLlr 2 000.00 Kd
1 3 5 1Odvod z loterii 3 500.00 Ka
1361SDrdvniDoDlatkv 1 000,00 Ki
1511Dai z nemovitosti 210 000.00 Ki
<br> Neinvestidni dotace ze SR 0.00 Kd
Ostatni ne nvesUdni doiace ze SR (Ufad pface) 0.00 Ka
<br> 1412 3111Piilmv z prodeie pozemkir 20 000,00 Kd
10312 1 1 1Pfilmy z poskvtovani sluzeb a \ /robktr v lesnim hospodafsfui 50 000,00 K6
3421 2 1 1 1Pil mv z ooskvtovanr slu2eb voLni aas deti 2 000.00 Kd
<br> 2132 Pii imv z oronaimu bvt.Drostori l 72 000.00 Ka
36132132Pii imv z Dronaimu nebvt.orostori l 17 800,00 Kd
3722 2111P'i imv z Doskvtovini slLzeb a WrobkJ (zelend znamkvr 20 000,00 K6
37252324Piiiate nahradv EKO-KOM '18 000.00 K6
6171 2 1 1 1Piiimv z poskvtovdni sluZeb a vvrobkil 5 000.00 Kd
6310 Piiimv z Lifokir 200,00 Ke
<br> PRIJMY CELKEM 15t1500.00 Ka
<br> L e s n i h 40 000,00 Kd
5 000,00 K6
<br> l\4istni komun kace 300 000.00 K6
ravnlobs uznost 30 000.00 Ka
<br> 2 000.00 Ka
Odvdddnia 6i5ten odoadnrch vod 5 000 00 Kd
V o d n i d i l a 1 347 756 AO KL
Mateiskd Skola 5 000 00 K6
ZakladniSkola 2s 000 00 K6
Obnova hulturnich pamatek 4 000 00 Kd
Sdelovacr orostied 2 000 00 K6
<br> 10 000 00 Kd
dovnizaflzeni 5 000.00 Ka
ti vol_dFo casL deL {^u tLrnr a soortovnr aace 40 000.00 Kd
<br> Ostatni zaimov6 dinnost a rekreace 5 000,00 Kd
40 000,00 Kd
<br> Veieln6 osvEtleni 31 000,00 Kd
Komunalni slu:bv a lzemni 1 000.00 Kd
Svoz nebezpean6ho od 5 000,00 Ke
<br> 55 000,00 Kd
P6ae o vzhled obce.vefeind zeleri ce kem 50 000,00 Kd
<br> 2 000,00 Kd
Krizove iizeni 1 000.00 Kd
Po::rniochrana 40 000.00 Kd
<br> telstvo ce kem 238 000,00 Ki
IMlstnisprava celkem 570 000.00 Kd
Obecn6 pfijmy a vidaje celkem 10 000,00 Ki
<br> Financovani - Us -1 357 256,00 ...
RO-1
Obec Oplany,Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČO: 00639702 KEO-W 1.11.156 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.3.2017
<br> 1
Rozpočtové opatření č.1 / 2017
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 57 800,000000 0000 000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 1)
<br> 104113013 4116 0,00 20 000,00 20 000,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2)
<br> 104513013 4116 0,00 80 000,00 80 000,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3)
<br> 0,00 157 800,00 157 800,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 0,00 10 000,00 10 000,000000 1031 000 Příjmy z poskytování služeb a 4)
<br> 0,00 10 000,00 10 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
000000000 2111 5 000,00 18 500,00 23 500,000000 6171 000 Příjmy z poskytování služeb a 5)
<br> 5 000,00 18 500,00 23 500,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 5 000,00 186 300,00 191 300,00
<br> PŘÍJMY celkem 5 000,00 186 300,00 191 300,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XX XXX,00 100 000,000000 1031 000 Nákup služeb j.n.6)
<br> 30 000,00 70 000,00 100 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
000000000 5155 0,00 5 000,00 5 000,000000 3613 000 Pevná paliva 7)
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
000000000 5021 15 000,00 9 000,00 24 000,000000 3745 000 Ostatní osobní výdaje 8)
<br> 15 000,00 9 000,00 24 000,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
000000000 5137 4 000,00 8 500,00 12 500,000000 5512 000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 9)
<br> 000000000 5167 0,00 10 000,00 10 000,000000 5512 000 Služby školení a vzdělávání 10)
<br> 4 000,00 18 500,00 22 500,00celkem:5512Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část *
000000000 5492 33 000,00 5 000,00 38 000,000000 6112 000 Dary obyvatelstvu 11)
<br> 33 000,00 5 000,00 38 000,00celkem:6112Paragraf Zastupit...
RO-2
Obec Oplany,Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČO:
<br> 00639702 KEO—W 1.11.65 / UCOGX
<br> Rozpočtové opatření č.2 l 2017
<br> zpracováno: 17.6.2017 strana: 1
<br> PRIJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1381 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Daň z hazardních her Paragraf 0000 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 * 2) 000000000 0000 1031 2111 000 10 000,00 130 000,00 140 000,00 Příjmy z poskytování služeb a Paragraf 1031 celkem: 10 000,00 130 000,00 140 000,00 Pěstební činnost * 3) 000000000 0000 6310 2141 000 200,00 500,00 700,00 Příjmy z úroků (část) Paragraf 6310 celkem: 200,00 500,00 700,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 4) 000098193 0000 6402 2222 000 0,00 3 203,00 3 203,00 Ostatpřijmy z finvypořpředchlet od jiných veř.rozpo Paragraf 6402 celkem: 0,00 3 203,00 3 203,00 Finanční vypořádání minulých let * Org: 0000 celkem: 10 200,00 138 703,00 148 903,00 PŘÍJMY celkem 10 200,00 138 703,00 148 903,00 VY DAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2292 5193 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost Paragraf 2292 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 Dopravní obslužnost * 6) 000000000 0000 3421 5175 000 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Pohoštění Paragraf 3421 celkem: 10 000,00 20 000,00 30 000,00 Využití volného času dětí a mládeže * 7) 000000000 0000 5512 5171 000 5 000,00 -1 000,00 4 000,00 Opravya udržování 8) 000000000 0000 5512 5173 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 5512 celkem: 5 000,00 0,00 5 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 9) 000000000 0000 6112 5492 000 38 000,00 10 000,00 48 000,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 6112 celkem: 38 000,00 10 000,00 48 000,00 Zastupitelstva obci * 10) 000000000 0000 6171 5162 000 31 800,00 20 000,00 51 800,00 Služby telekomunikací a radiok Paragraf 6171 celkem: 31 800,00 20 000,00 51 800,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 84 800,00 55 000,00 139 800,00 VÝDAJE ...
RO-3
Obec Oplany,Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČO: 00639702 KEO-W 1.11.156 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 29.7.2017
<br> 1
Rozpočtové opatření č.3 / 2017
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,00 270 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1)
<br> 000029996 4216 0,00 1 197 113,00 1 197 113,000000 0000 000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2)
<br> 220 000,00 1 247 113,00 1 467 113,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 220 000,00 1 247 113,00 1 467 113,00
<br> PŘÍJMY celkem 220 000,00 1 247 113,00 1 467 113,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX X XXX,00 2 000,000000 2212 000 Pohonné hmoty a maziva 3)
<br> 0,00 2 000,00 2 000,00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 5193 5 000,00 50 000,00 55 000,000000 2292 000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4)
<br> 5 000,00 50 000,00 55 000,00celkem:2292Paragraf Dopravní obslužnost *
000000000 6121 1 347 756,00 1 001 113,00 2 348 869,000000 2341 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> X XXX XXX,XX 1 001 113,00 2 348 869,00celkem:2341Paragraf Vodní díla v zemědělské krajině *
000000000 5139 0,00 5 000,00 5 000,000000 3319 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 6)
<br> 000000000 5156 0,00 3 000,00 3 000,000000 3319 000 Pohonné hmoty a maziva 7)
<br> 000000000 5169 0,00 15 000,00 15 000,000000 3319 000 Nákup ostatních služeb 8)
<br> 0,00 23 000,00 23 000,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 5139 5 000,00 3 000,00 8 000,000000 3421 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 9)
<br> 5 000,00 3 000,00 8 000,00celkem:3421Paragraf Využití volného času dětí a mládeže *
000000000 5139 10 000,00 -3 000,00 7 000,000000 3613 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10)
<br> 000000000 5153 5 000,00 3 000,00 8 000,000000 3613 000 Plyn 11)
<br> 000000000 5154 10 000,00 10 000,00 20 000,000000 3613 000 Elektrická energie 12)
<br> 25 000,00 10 000,00 ...
RO-4
Obec Oplany,Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČO: 00639702 KEO-W 1.11.156 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 1.12.2017
<br> 1
Rozpočtové opatření č.4 / 2017
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,00 335 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1)
<br> 000000000 1113 30 000,00 2 000,00 32 000,000000 0000 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.2)
<br> 000000000 1121 300 000,00 32 500,00 332 500,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 3)
<br> 000000000 1211 500 000,00 172 000,00 672 000,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 4)
<br> 000000000 1381 5 000,00 1 500,00 6 500,000000 0000 000 Daň z hazardních her 5)
<br> 000000000 1511 210 000,00 36 000,00 246 000,000000 0000 000 Daň z nemovitostí 6)
<br> 000013101 4116 0,00 77 161,00 77 161,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 7)
<br> 000014004 4116 0,00 2 000,00 2 000,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8)
<br> 000029996 4216 1 197 113,00 -147 113,00 1 050 000,000000 0000 000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 9)
<br> 104113013 4116 20 000,00 -20 000,00 0,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 10)
<br> 104513013 4116 80 000,00 -80 000,00 0,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 11)
<br> 2 612 113,00 141 048,00 2 753 161,00celkem:0000Paragraf *
000000000 3111 20 000,00 -20 000,00 0,000000 1012 000 Příjmy z prodeje pozemků 12)
<br> 20 000,00 -20 000,00 0,00celkem:1012Paragraf Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.*
000000000 2111 140 000,00 10 000,00 150 000,000000 1031 000 Příjmy z poskytování služeb a 13)
<br> 140 000,00 10 000,00 150 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
000000000 2132 72 000,00 17 000,00 89 000,000000 3612 000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 14)
<br> 72 000,00 17 000,00 89 000,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 2324 18 000,00 500...
RO-5
Obec Oplany,Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČO: 00639702 KEO-W 1.11.156 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 29.12.2017
<br> 1
Rozpočtové opatření č.5 / 2017
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,00 17 096,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1)
<br> 0,00 17 096,00 17 096,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 17 096,00 17 096,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 17 096,00 17 096,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX X XXX,00 1 234,000000 6114 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2)
<br> 000098071 5021 0,00 5 786,00 5 786,000000 6114 000 Ostatní osobní výdaje 3)
<br> 000098071 5139 0,00 9 105,00 9 105,000000 6114 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 4)
<br> 000098071 5169 0,00 301,00 301,000000 6114 000 Nákup ostatních služeb 5)
<br> 000098071 5173 0,00 94,00 94,000000 6114 000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 6)
<br> 000098071 5175 0,00 576,00 576,000000 6114 000 Pohoštění 7)
<br> 0,00 17 096,00 17 096,00celkem:6114Paragraf Volby do Parlamentu ČR *
celkem:Org: 0000 0,00 17 096,00 17 096,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 17 096,00 17 096,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5/2017
<br> Zpracoval: Voříšková dne: 29.12.2017
<br> Schváleno usnesením 19/6/2017 na zasedání dne 29.12.2017 <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
Protokol
OBEC OPLANY
<br> Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy IČO: 00639702
FIN-2-12
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Oplany Oplany 29,281 63 Oplany
<br> 006397022017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 220 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 335 000,00 333 570,69151,62 99,57
<br> 0000 10 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 5 487,4554,87 54,87
<br> 0000 30 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 32 000,00 31 151,13103,84 97,35
<br> 0000 300 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 332 500,00 332 140,37110,71 99,89
<br> 0000 500 000,001211 Daň z přidané hodnoty 672 000,00 671 388,16134,28 99,91
<br> 0000 30 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 30 000,00 27 772,0092,57 92,57
<br> 0000 2 000,001341 Poplatek ze psů 2 000,00 1 840,0092,00 92,00
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 6 500,00 6 307,900,00 97,04
<br> 0000 3 500,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 3 500,00 2 046,3058,47 58,47
<br> 0000 210 000,001511 Daň z nemovitých věcí 246 000,00 245 560,42116,93 99,82
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 17 096,00 17 096,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800,00 57 800,000,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 79 161,00 79 161,000,00 100,00
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 050 000,00 1 050 000,000,00 100,00
<br> 1 306 500,00 2 874 557,00 2 861 321,420000 * 219,01 99,54
<br> 1 306 500...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2018 v 17:55
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6 433,006 433,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 433,006 433,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodob...
Výkaz zisku/zráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2018 v 17:49
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 349 738,47 1 210 406,93
<br> I.Náklady z činnosti 1 330 667,31 1 186 440,93
<br> 1.Spotřeba materiálu 173 891,20501 117 780,24
<br> 2.Spotřeba energie 70 431,84502 68 984,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 8 420,39503 8 076,78
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 33 639,00511 51 808,00
<br> 9.Cestovné 1 760,00512 578,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 3 634,00513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 455 040,41518 325 499,51
<br> 13.Mzdové náklady 370 041,00521 414 757,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 42 704,00524 69 677,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 2 840,00538 600,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6 000,00541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 46 380,00543 28 500,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 32 976,00551 32 976,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 10 700,00554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady ...
Rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2018 v 17:49
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 374 466,74 10 681 557,1712 056 023,91 8 833 615,50
<br> A.Stálá aktiva 1 334 566,74 8 094 561,169 429 127,90 6 224 304,24
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 238 844,00 58 343,00297 187,00 71 867,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 988,0059 988,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 178 856,00 58 343,00237 199,00 71 867,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 095 722,74 8 036 218,169 131 940,90 6 152 437,24
<br> 1.Pozemky 5 493 481,745 493 481,74 5 478 283,24031
<br> 2.Kulturní předměty 29 827,9029 827,90 29 827,90032
<br> 3.Stavby 495 122,00 2 500 572,522 995 694,52 488 034,50021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 28 264,00 12 336,0040 600,00 14 268,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 572 336,74572 336,74028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 142 023,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br...
Závěrečný účet
Olga OPLANY
Přezkum hosp.
Zborovsk6 11 150 21 Pmha 5 SpZtr: SZ_07 5922/2017 /KUSK ij <.>,ooo544/2018/KUSK Zpr{va o vfsledku pfezkoumfnf hospodafeni obce OPLANY IC: 00639702 z rok20l7 Plezkoumdai hospodaieni obce Oplany za rok 2017 bylo zah6jeno dne 05.01.2018 doludenim ozodmeni o zah6jeni piezkoumrini hospodaieni zaslan6ho piezkounivajicim orgenem.Piezkoumini se uskuteinilo dne:.2'7.02.2018 ta ziMad: zikona d.420/2004 Sb <.>,o piezkournrivdni hospodaieni rizemnlch samospdvnich celkfi a dobrovolnfch svazlai obci,ve znEni pozddjBich piedpisri a v souladu se zikonem a.25512012 Sb <.>,o kontrcle (konholni i6d).Plezkoumivatro obdobi: 01.01.2017 - 31.12.2017 Piezkoumini prob€hlo y sidle obce: breJnopls c.4/,/ Oplany Oplany 79 281 63 Kostelec n.Cemjmi lesy Piezkoumfni rTkonali: - kontrolor povEleni lizedm plezkoumani: - kontroloii: Bc.Petr VeuclovsLi Bc.Jana Hurtikovi Ing.Zdenka Zavlelovi Ing.Robert B{rta - XXXXXXXX XXXX Voiiskov{ - lLlavni ridetni Z{stupci obce: PovCien i k p iezkoum6ni pod le S 5 ods t.1zAkona i,<.> 42012004Sb <.>,$4a$6zr ikona a.2551201,2 Sb <.>,vSe ve zneni pozdEjsich piedpisri,vydala vedouci Odboru kontroly Kmjskdho fiadu Stiedodeskdho kraje Mgr.Stepenla Dvoidkovd Tjcovri dne 7.8.2017,pod dj.098231/2017,4(USK.Piedm6tem piezkoumini jsou dle ust.$ 2 zrik.i.42012004 Sb,ve zndni pozddj5ich piedpisri,ridaje o rodnim hospodaieni rizemniho celku,tvoiici soud6st zdvdreindho fdtu podle z6kona d.250/2000 Sb <.>,ve zndni pozddjiich piedpisi,a to: - pln€ni piijmt a rrydaji rozpodtu,vdetnE penEznich operaci tykajicich se rczpodtovich prostiedkt,- finandni operace,tikajici se tvorby a pouziti penEznich fondri,- naklady a vinosy podnikatelsk6 dinnosti fzemniho celku,- peneili operace,tikajici se sdruZenich prostiedki rrynakl6danjch na zrikladE smloury mezi dvdma nebo vice uzemnimi celky,anebo na z6kladE smlouvy s jin;irni pravnicLjmi nebo l) zic[,jmi o.obami.- finandni operace,tikajici se cizich z&ojri ve smyslu prdr.nich piedpist o rieetnictvi,- hospodaleni a nakl6drini s prostiedky posk...

Načteno

edesky.cz/d/4659766

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz