« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh
N6vrh rozpoitu na rok 2016 PRIJMY 6tutka 1111Dai z pi i imt FO ze z6v.d.210 000,00 Ka 1 1 1 2Dan z otl imi FO ze sam.vvd.6.10 000,00 Kt 1113Dai z Dllimrl srazkova 30 000,00 Kf 1121Dai z Df imir PO 250 000.00 Ka 1211DPH 450 000.00 K( '1340SbEr komunSlniho odDadu 25 000.00 Kt 1341Poplatek ze psi 2 500,00 Kf 1351Odvod z loteril 3 500.00 Ka '1361Sprevni poplatky 1 000.00 Ka 1511Dai z nemovitosti 200 000.00 Ka 4112Neinvestidni dotace ze SR 0,00 Kt 4116Ostatnl neinvestienidotace ze SR {Uiad Or6ce) 70 000,00 Kt 10123111PIImv z orodeie Dozemkt 20 000,00 Ki 10312111Primv z ooskvtovanl sluzeb a wrobki v lesnlm hosoodalstvi 50 000,00 Ki 3421 2111Pii mv z ooskvtovdn' sluteb volni tas d6ti 2 000,00 Ka 3612 2132Pli mv z oroneimu b\,<.> t.orostofli 72 000.00 K( 36132132Primv z pronaimu nebvt.orostort 17 800.00 Kt 3722 2111Primv z poskvtovanlsluzeb a Wrobk& (zelen6 znamkv 20 000,00 Ki 3725 2324Priiate nahradv EKO-KO|\4 '18 000.00 Ki 6171 2111Piimy z Dosk'r4ovdni sluzeb a \ irobkil 5 000.00 Ka 63102141Pfiimv z !rokil 200,00 Kf PRIJMY CELKEM I 4s7 000.00 Ka VYDAJE 1031 Lesn'hosDod6fstvi 15 000,00 Ka 2212 Silnice 5 000,00 Kf 2219 Mistni komunikace 150 000.00 Ka 2221 DoDravni obsluZnost 20 000.00 Kc 2310 Piha voda 2 000.00 K( 2321 Odvddenl a eisteni odDadnich vod 2 000.00 Kt 2341 Vodn'dl la 1 400 000.00 Kt 3111 Matefske 6kola 5 000,00 Kt 3 1 1 3 ZAkladni Skola 25 000.00 Kf Obnova kulturnich pamatek 4 000.00 Kd 3341 Sd6lovac'Drostiedkv 2 000,00 Kt 3399 Jubilea,dary 10 000,00 Kf 3412 Soortovni zaFLeni 5 000,00 K( 3421 Wuzitl volneho 6asd dEti (kultumi a sDotovni akce) 60 000.00 K( 3429 Ostatnlzaimova dinnost a rckrcace 50 000.00 Kt 3613 Nebvtove hospodafstvi 71 000.00 Kt 3631 Veiein6 osvetlenl 32 000.00 Kt 3636 Komun6lni sluZbv a Uzemn' rozvoi 1 000,00 Kt 3721 Svoz nebezoedneho odDadu 5 000.00 Ka 3722 Svoz odDadu 114 000.00 Ka 3745 Pede o vzhled obce.veieina zelei ceikem 45 000,00 Ke 4349 SluZbv socidln' D6de celkem 2 000,00 Ki 5272 Krizov€ iizeni 1 000,00 Ka 5512 PoZarni ochrana 40 0...
Schválený
Rozpoiet obce OPLANY na rok 2016 dle Sl l z6k.250/2000 Sb.PRIJMY 1111Dai z pl l imir FO ze zdv.e.210 000,00 Ki 1112Dail z Dll imir FO ze sam.wd.6.10 000,00 Ka 1113Dai z oflimi sr62kova 30 000.00 Kl 1121Dai z Dfiimfi PO 250 000.00 Kr 1211DPH 450 000.00 Ka 1340Sber komunalniho odoadu 25 000,00 Ki 1341Poplatek ze psll 2 500,00 Ka 1351Odvod z loterii 3 500.00 Kt '1361Sor6vni ooolatkv '1 000.00 Kl 1511Dai z nemovitosti 200 000.00 Kt 4 1 1 2Neinvestidni dotace ze SR 0,00 Ka 4116Ostatnl neinvestianl dotace ze SR (Uiad orace) 70 000,00 Ki 1012 3 1 1 1Pfiimv z Drodeie Dozemkll 20 000,00 Ki 10312111PFiimv z Doskvtov6nisluzeb a Wrobk0 v lesnim hosDoddfstvi 50 000.00 Kl 3421 2111Pflimv z poskvtovanisluzeb volnv das ddti 2 000.00 Kt 3612 2132Pfiimv z proneimu bvt.oroston:l 72 000,00 Ka 36132132Pf iimy z prondimu nebvt.prostorll 17 800,00 Ki 37222 1 1 1Piiimy z posk,!4ov6nlsluzeb a Wrobk0 (zelene zn6mkv) 20 000,00 Ki 37252324Priiate nahradv EKO-KO|\4 '18 000.00 Ki 6171 2111Ptlimy z Dosk,r,tovdni sluzeb a \rirobki] 5 000.00 Kt 63102141Pfiimy z !rokil 200,00 Ki PRIJMY CELKEM 1 457 000.00 Ka VYDAJE 1031 LesnihosDoddfstvi 15 000,00 Kt 2212 Silnice 5 000,00 Kt 2219 Mistni komunikace 150 000,00 Ki 2221 DopravnlobsluZnost 20 000.00 Kr 2310 Pitn6 voda 2 000,00 Kt 2321 OdvddCni a distenl odpadnich vod 2 000,00 Ki 2341 Vodnidi la 1 400 000,00 Ki 3111 Matercka skola 5 000.00 Kt 31 13 ZdkladnlSkola 25 000.00 Kr 3326 Obnova kulturnlch oamabk 4 000,00 Kt 3341 SdelovaciDrostFedkv 2 000,00 Kf 3399 Jubilea.darv 10 000,00 Ki 3412 Sportovni zalizeni 5 000,00 Kf 3421 WuZitl volneho easu d6ti (kulturni a sDortovni akce) 60 000.00 Kc 3429 OstatnlzSimovA dinnost a rekreace 50 000.00 K( 36'13 Nebvtovd hospod6lstvi 71 000.00 Ka 3631 Vefein6 osvatlenl 32 000,00 Kt Komunalni sluZbv a Uzemn' rozvoi 1 000.00 Ki 3721 Svoz nebezpeaneho odDadu 5 000.00 Kd 3722 Svoz odoadu 114 000.00 Kr 3745 Pede o vzhled obce.veieina zelei celkem 45 000,00 Ka 4349 SluZbv sociSlni Dete celkem 2 000,00 Kf 5272 Krizov6 flzeni 1...
Protokol
OBEC OPM
<br> Oplany č.p.79,281 63 Kostelec nad Černými lesy IČO: 00639702
FIN-2-12
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Oplany Oplany 29,281 63 Oplany
<br> 006397022016 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 210 000,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 258 500,00 258 481,31123,09 99,99
<br> 0000 10 000,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 11 500,00 11 393,63113,94 99,08
<br> 0000 30 000,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 30 000,00 29 881,3699,60 99,60
<br> 0000 250 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 309 000,00 308 909,39123,56 99,97
<br> 0000 450 000,001211 Daň z přidané hodnoty 557 100,00 557 061,25123,79 99,99
<br> 0000 25 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 34 000,00 27 837,00111,35 81,87
<br> 0000 2 500,001341 Poplatek ze psů 2 500,00 1 900,0076,00 76,00
<br> 0000 3 500,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 5 900,00 5 899,78168,57 100,00
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 1 000,00 450,0045,00 45,00
<br> 0000 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 239 000,00 238 743,31119,37 99,89
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 200,00 20 200,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 000,00 55 000,000,00 100,00
<br> 0000 70 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 187 838,00 187 838,00268,34 100,00
<br> 1 252 000,00 1 711 538,00 1 703 595,030000 * 136,07 99,54
<br> 1 252 000,00 1 711 538,00 1 703 595,03000 ** 136,07 99,54
<br> 1012 20 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 19 000,0095,00 95,00
<br> 20 000,00 20 000,00 ...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2017 v 18:00
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,006 433,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 433,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné ...
Výkaz zisku/ztráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2017 v 18:20
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 210 406,93 1 256 350,28
<br> I.Náklady z činnosti 1 186 440,93 1 235 602,02
<br> 1.Spotřeba materiálu 117 780,24501 146 249,79
<br> 2.Spotřeba energie 68 984,00502 96 532,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 8 076,78503 8 035,20
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 51 808,00511 104 572,60
<br> 9.Cestovné 578,00512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 325 499,51518 275 710,68
<br> 13.Mzdové náklady 414 757,00521 398 192,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 69 677,00524 52 442,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 600,00538 2 101,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 190,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 28 500,00543 28 203,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 32 976,00551 34 728,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 55...
Rozvaha
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Obec Oplany; IČO 00639702; Oplany 29,281 63 Oplany
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2017 v 18:21
<br> Předmět činnosti: veřejná správa
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 435 902,74 8 833 615,5010 269 518,24 8 240 895,87
<br> A.Stálá aktiva 1 396 002,74 6 224 304,247 620 306,98 6 256 935,18
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 225 320,00 71 867,00297 187,00 85 391,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 988,0059 988,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 165 332,00 71 867,00237 199,00 85 391,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 170 682,74 6 152 437,247 323 119,98 6 171 544,18
<br> 1.Pozemky 5 478 283,245 478 283,24 5 480 056,18031
<br> 2.Kulturní předměty 29 827,9029 827,90 29 827,90032
<br> 3.Stavby 477 602,00 488 034,50965 636,50 505 554,50021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 26 332,00 14 268,0040 600,00 16 200,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 666 748,74666 748,74028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 142 023,60142 023,60 139 905,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatný...
Závěrečný účet
“ / QPLANY
<br> ©
<br> © LEE! L
Přezkum hosp.
Zborovskd 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 08748 6/2016,4

Načteno

edesky.cz/d/4659765

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz