« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh
Návrh rozpočtu na rok 2015
Kap.Pol.PŘÍJMY částka
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze záv.č.180 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.č.25 000,00 Kč
1113 Daň z příjmů srážková 20 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů PO 200 000,00 Kč
1211 DPH 400 000,00 Kč
1340 Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů 2 500,00 Kč
1351 Odvod z loterií 3 000,00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitostí 180 000,00 Kč
4111 Dotace z všeob.pokl.správy SR (volby,sčítání…) 0,00 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze SR 50 000,00 Kč
4116 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 40 000,00 Kč
<br> 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 Kč
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství 50 000,00 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu byt.prostorů 72 000,00 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 7 800,00 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zelené známky) 18 000,00 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (jednorázové známky) 6 500,00 Kč
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO-KOM) 10 000,00 Kč
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 10 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 500,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 327 300,00 Kč
<br> Kap.Pol.VÝDAJE částka
1031 Lesní hospodářství 5 000,00 Kč
2212 Silnice 1 000,00 Kč
2219 Místní komunikace 220 000,00 Kč
2221 Dopravní obslužnost 12 000,00 Kč
2310 Pitná voda 5 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000,00 Kč
2341 Vodní díla 0,00 Kč
3111 Mateřská škola 6 000,00 Kč
3113 Základní škola 25 000,00 Kč
3326 Obnova kulturních památek 2 000,00 Kč
3341 Sdělovací prostředky 1 200,00 Kč
3399 Jubilea,dary 2 500,00 Kč
3412 Sportovní zařízení 5 000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí (kulturní a sportovní akce) 70 000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství 2 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 65 600,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 Kč
3636 Komunální služby a územní rozvoj 1 000,00 Kč
3721 Svoz nebezpečného odpadu 5 000,00 Kč
3722 Svoz odpadu 80 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem 50 000,0...
Schválený
Rozpočet obce OPLANY na rok 2015
dle §11 zák.250/2000 Sb <.>
<br> Kap.Pol.PŘÍJMY částka
1111 Daň z příjmů FO ze záv.č.180 000,00 Kč
<br> 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.č.25 000,00 Kč
<br> 1113 Daň z příjmů srážková 20 000,00 Kč
<br> 1121 Daň z příjmů PO 200 000,00 Kč
<br> 1211 DPH 400 000,00 Kč
<br> 1340 Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 Kč
<br> 1351 Odvod z loterií 3 000,00 Kč
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitostí 180 000,00 Kč
<br> 4111 Dotace z všeob.pokl.správy SR (volby,sčítání…) 0,00 Kč
<br> 4112 Neinvestiční dotace ze SR 50 000,00 Kč
<br> 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 40 000,00 Kč
<br> 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 Kč
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství 50 000,00 Kč
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu byt.prostorů 72 000,00 Kč
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 7 800,00 Kč
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zelené známky) 18 000,00 Kč
<br> 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (jednorázové známky) 6 500,00 Kč
<br> 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO-KOM) 10 000,00 Kč
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 10 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 500,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 327 300,00 Kč
<br> Kap.Pol.VÝDAJE částka
1031 Lesní hospodářství 5 000,00 Kč
<br> 2212 Silnice 1 000,00 Kč
<br> 2219 Místní komunikace 220 000,00 Kč
<br> 2221 Dopravní obslužnost 12 000,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 5 000,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000,00 Kč
<br> 2341 Vodní díla 0,00 Kč
<br> 3111 Mateřská škola 6 000,00 Kč
<br> 3113 Základní škola 25 000,00 Kč
<br> 3326 Obnova kulturních památek 2 000,00 Kč
<br> 3341 Sdělovací prostředky 1 200,00 Kč
<br> 3399 Jubilea,dary 2 500,00 Kč
<br> 3412 Sportovní zařízení 5 000,00 Kč
<br> 3421 Využití volného času dětí (kulturní a sportovní akce) 70 000,00 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 000,00 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství 65 600,00 Kč
<br> 36...
Ke stažení
K Usnesení č.8 / 33 /2009 ze dne 19.12.2009
<br>
<br> Rozpočtová pravidla Obce Oplany na rok 2010
<br> Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.V souladu s uvedenými zákony deleguje
Zastupitelstvo kraje své pravomoci takto:
<br> 1.Celkový objem rozpočtu Obce Oplany a jeho změny schvaluje zastupitelstvo obce po
<br> projednání starostky a s finančním výborem <.>
<br> 2.Se schválenými rozpočtovými prostředky jednotlivých kapitol hospodaří starostka obce <.>
<br> Každou změnu rozpočtu projedná starostka obce s finančním výborem obce v rámci
pravidelného měsíčního sledování rozpočtu.Se změnami rozpočtu seznámí zastupitelstvo
obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.Nakládání s finančními prostředky pro
kapitolu 103 – lesní hospodářství,221 – pozemní komunikace,231 – pitná voda,233 –
odvádění a čištění odpadních vod,332 – ochrana památek a péče o kulturní dědictví,361
– rozvoj bydlení a bytového hospodářství,372 – nakládání s odpady,374 – ochrana
přírody s členem zastupitelstva pro údržbu obce,pro kapitolu 527 – krizové řízení,551
– požární ochrana s výborem pro krizové řízení <.>
<br>
3.Všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a
<br> rozpočtu kraje a jejich použití projedná starostka obce s finančním výborem obce a
dává na vědomí zastupitelstvu obce <.>
<br>
4.Rozpočtová opatření mezi jednotlivými kapitolami provádí starostka obce s účetní
<br> obce v rámci pravidelného měsíčního zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a Zastupitelstvu obce <.>
<br>
5.Rozpočtová opatření běžných výdajů v rámci jednotlivých kapitol provádí starostka
<br> obce s účetní obce v rámci pravidelného zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a zastupitelstvu obce <.>
Závěrečný účet
GB EGO QPLANY
Přezkum hosp.
Zborcvsk6 11 150 21 Praha 5 SpZn: 52_082340/201s/KUSK Cj.: 002400/2016/KUSK Zprhva o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni obce OPLANY Id: 00639702 za rok 2015 Piezkoum6ni hospodaleni obce Oplany za rok 2015 bylo zah6jeno dne 18.1.2016 dorudenim oznrimeni o zahajeni piezkourn6nf hospodaleni zaslandho piezkoum6vajicim orgiinem.Plezkoumini se uskuteinilo dne:.4.3.2016 na z6kladd zdkona i.420/2004 Sb <.>,o piezkoum6vdni hospodaieni rizemnich samospr6vnjch celki a dobrovolnfch svazkri obci,ve zndni pozd€jiich piedpist a v souladu se z6konem d.25512012 Sb <.>,o kontole (kontolni i6d).Plezkounivand obdobi l.1.2015 - 31.12.2015.Plezkoum6ni orobEhlo v sidle obce: Oplary Oplany 79 281 63 Kostelec n.Cemjmi lesy stejnopis e.4! Piezkoum6nf lTkotrali: - kontolor povEleni lizenim piezkoum6ni: - kontroloii: 26stupci obce: Bc.Jana Hurtikov6 Bc.Petr Venclovski Ing,Robert Brrta - XXXXXXXX XXXX Voiiskovi - hlavni riietni PovEien i k p iezkoumdni pod le $ 5 ods t.1zakonat.42012004Sb <.>,$4a$6z6kona i.255D012 Sb <.>,vSe ve zndni pozdCjSich piedpisi,r,ydala vedouci Odboru kontroly dne 17.8.2015 na zrikladd povdieni ieditele Krajsk6ho uiadu Stiedodeskdho kraje ze dne 2.4.2015.Piedmdtem piezkoumdni jsou dle ust.$ 2 zrk.d.42012004 Sb <.>,ve zndni pozddj5ich piedpisri,fdaje o rodnim hospodaieni uzemniho celku,tvoiici soud6st z.ivdredn6ho iitu podle zdkona d.250/2000 Sb <.>,ve zndni pozddjsich piedpist,a to: - plneni piijmi a vidajt rozpodtu,vdetnE penEZnich operaci tikajicich se rozpodtovich prostiedhi,- finandni operace,tikajici se tvorby a pouziti pendznich fondri,- naklady a vltnosy podnikatelskd dinnosti fzemniho celku,- pendZni operace,tikajici se sdruZen;fch prostiedkt rrynakl6danjch na zdkladd smloury mezi dvdma nebo vice izemnimi celky,anebo na ziikladd smlouq sjinjmi pravnickimi nebo fyzickimi osobami,- finandni operace,tykajici se cizich zdrojt ve smyslu pr6\a'fch piedpisri o fdetnictvi,- hospodaieni a nakl5ddni s prosdedky poskynutfmi z Nrirodniho fondu a s dalSimi prostiedky ze za...

Načteno

edesky.cz/d/4659764

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz