« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Návrh rozpočtu na rok 2014
Kap.Pol.PŘÍJMY částka
<br> 1111 Daň z příjmů FO 170 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO ze sam.V.č./FO-srážková/ 2 000,00 Kč
1113 Daň z přájmu srážková 20 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů PO 200 000,00 Kč
1211 DPH 430 000,00 Kč
1340 Sběr komunálního odpadu 30 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psa 1 500,00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 Kč
4111 Dotace z v.p.správy SR-volby,sčítání 0,00 Kč
4112 Neinvestiční dotace SR 60 120,00 Kč
4116 Ostatní neinvestiční dotace SR 145 000,00 Kč
<br> 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství 50 000,00 Kč
3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 50 000,00 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 7 800,00 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zelené známky) 23 000,00 Kč
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (jednorázové známky) 4 000,00 Kč
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO-KOM) 4 500,00 Kč
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 500,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 390 420,00 Kč
<br> Kap.Pol.VÝDAJE částka
1031 Lesní hospodářství 5 000,00 Kč
2212 Silnice 5 000,00 Kč
2219 Místní komunikace 780 000,00 Kč
2221 Dopravní obslužnost celkem 15 000,00 Kč
2310 Pitná voda 5 000,00 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000,00 Kč
2341 Vodní díla 0,00 Kč
3111 Mateřská škola celkem 5 000,00 Kč
3113 Základní škola 25 000,00 Kč
3326 Obnova kulturních památek 2 000,00 Kč
3341 Sdělovací prostředky 1 200,00 Kč
3399 Jubilea celkem 5 000,00 Kč
3421 Využití volného času dětí (kulturní a sportovní akce) 150 000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství (el.energie) 15 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 150 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení celkem 30 000,00 Kč
3636 Komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč
3721 Svoz nebezpečného odpadu 5 000,00 Kč
3722 Svoz odpadu celkem 60 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem 20 000,00 Kč
4349 Služby sociální péče celkem 3 000,00 Kč
5272 Krizové řízení 1 000,00 Kč
551...
Ke stažení
K Usnesení č.8 / 33 /2009 ze dne 19.12.2009
<br>
<br> Rozpočtová pravidla Obce Oplany na rok 2010
<br> Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.V souladu s uvedenými zákony deleguje
Zastupitelstvo kraje své pravomoci takto:
<br> 1.Celkový objem rozpočtu Obce Oplany a jeho změny schvaluje zastupitelstvo obce po
<br> projednání starostky a s finančním výborem <.>
<br> 2.Se schválenými rozpočtovými prostředky jednotlivých kapitol hospodaří starostka obce <.>
<br> Každou změnu rozpočtu projedná starostka obce s finančním výborem obce v rámci
pravidelného měsíčního sledování rozpočtu.Se změnami rozpočtu seznámí zastupitelstvo
obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.Nakládání s finančními prostředky pro
kapitolu 103 – lesní hospodářství,221 – pozemní komunikace,231 – pitná voda,233 –
odvádění a čištění odpadních vod,332 – ochrana památek a péče o kulturní dědictví,361
– rozvoj bydlení a bytového hospodářství,372 – nakládání s odpady,374 – ochrana
přírody s členem zastupitelstva pro údržbu obce,pro kapitolu 527 – krizové řízení,551
– požární ochrana s výborem pro krizové řízení <.>
<br>
3.Všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a
<br> rozpočtu kraje a jejich použití projedná starostka obce s finančním výborem obce a
dává na vědomí zastupitelstvu obce <.>
<br>
4.Rozpočtová opatření mezi jednotlivými kapitolami provádí starostka obce s účetní
<br> obce v rámci pravidelného měsíčního zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a Zastupitelstvu obce <.>
<br>
5.Rozpočtová opatření běžných výdajů v rámci jednotlivých kapitol provádí starostka
<br> obce s účetní obce v rámci pravidelného zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a zastupitelstvu obce <.>
Přezkum
OBES Oil"IIIIY ZAvdreenudet za rok 2013 obec Oplany dle Z{kona 250/2000Sb.S 1 7 o rozpodtovfch pravidlech fzemnich rozpodt0 Piiloha: Zpreva o visledku pfezkoumdni hospodaieniobce Oplany za rck2013 Fin 2-12 a rczbot Eetpeni pfijm0 a Wdajdr wueteno,<.> ?.8:.t,1Q/4 Projednano:.<.> 1.A' 5' ?9|f s"i^uto,<.>.9 <.>,<.>.{ : k'l lf s chv eteno t.<.>.'l.o-.:.{.?.o / + Ing.Robert B6rta starosta obce SchvalenY rczpoaet Rozpodtova opatieni Upraveny rozpodet Plndni K 31.12.2013 % pln6ni k upfavendmu rozpoctu Tlida 1 Daiov6 piiimv 1 472 500 1 160 000 1 156 414,71 99,6S Ifida 2 Nedariove piiimv 159 000 83 700 79 155,09 94,57 Tiida 3 KaDitalove ofiimv 0 0 0 0 Tiida 4 Pfiiate transferv 138 120 270 762 270 762 100 Piijmy celkem 1 369 620 1 514 462 1 508 331,80 99,46 | f loa 5 BeZne vVdaie 1 369 620 1 514 462 1 252 827,53 82,72 Tllda 6 Kapit6love Wdaie 0 0 0 0 VYdaje celkem 't 369 620,t 514 462 1 252 827,53 82,72 Saldo pliimi a Wdaii 0 0 253 504,27 Tiida 8 Financov6ni 0 Prijat6 lvdry a oiri6kv 0 0 0 Splatky Iveru 0 Fond rezerv 0 0 0 0 0 Fond socielni 0 0 0 0 0 Prosfedky minulvch lei 0 0 0 Financov6ni celkem -253 504,27 1) Udaje o pln6ni piijmu a vidaii za rok 2013 Udaje o plneni rozpo6tu pfijm0 a vydaj& a o dalsich finandnich operacich v plnem clendni podle rozpodtove skladby jsou obsazeny v pfiloze a E.1 a2 a jsou k nahlednuti na OtJ u idetni ifadu (Fin 2-12 a rozbor derpani pfijm0 a Wdajn).2) Hospodaiska 6innost obce Hospodafsk6 dinnost - obec Oplany nema hospodafskou dinnost 3) Vy0dtovani finan6nich vztahri ke statnimu rozpo6tu a ostatnim rozpodttm veiejn6 trovni Dotace do rozpodtu obce za rok 2013 dinily celkem 270 762,-KE.Rozpis piijat'ich dotaci a jejich derpeni v prfrbehu roku 2013 je zpracovan v tabulce.Dotace byly fadnd vyudtovany.Obec nem6la zedne nevyderpan6 finandni prostfedky.- 2 - PoskvtovatelUdel UZ Polo:ka Rozoodet CerDani % Volbv 2013 VOIOV 98008 41 ' t 1 28 439 28 439 100 Volbv 2013 volbv 98071 4' t ' t1 24 923 24 923 1 0 0 Ufad prece Dotace zamestnanci 13234 4116 ...

Načteno

edesky.cz/d/4659763

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz