« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Rozpočet na rok 2012
Návrh rozpočtu obce Oplany na rok 2012
<br> PŘÍJMY
Kap.Pol.částka
<br> 1111 Daň z příjmů FO 200 000,00 Kč
<br> 1112 Daň z příjmů FO ze sam.V.č./FO-srážková/ 15 000,00 Kč
<br> 1113 Daň z přájmu srážková 15 000,00 Kč
<br> 1121 Daň z příjmů PO 120 000,00 Kč
<br> 1211 DPH 420 000,00 Kč
<br> 1337 Sběr komunálního odpadu 40 000,00 Kč
<br> 1341 Poplatek ze psa 2 000,00 Kč
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitostí 230 000,00 Kč
<br> 4111 Dotace z v.p.správy SR-volby,sčítání 0,00 Kč
<br> 4112 Neinvestiční dotace SR 0,00 Kč
<br> 1031 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství 56 000,00 Kč
<br> 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb volný čas dětí 2 000,00 Kč
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí 1 000,00 Kč
<br> 3612 2132 Bytové hospodářství-příjem z pronájmu 36 000,00 Kč
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostorů 31 500,00 Kč
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 500,00 Kč
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 1 500,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 201 500,00 Kč
<br> VÝDAJE
Kap.Pol.částka
<br> 1031 Lesní hospodářství 10 000,00 Kč
<br> 2212 Místní komunikace 24 500,00 Kč
<br> 2221 Dopravní obslužnost celkem 25 000,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 2 000,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000,00 Kč
<br> 2341 Vodní díla 3 000 000,00 Kč
<br> 3111 Mateřská škola celkem 5 000,00 Kč
<br> 3113 Základní škola 26 000,00 Kč
<br> 3326 Obnova kulturních památek 7 000,00 Kč
<br> 3399 Jubilea celkem 6 000,00 Kč
<br> 3421 Využití volného času dětí 46 000,00 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství 6 000,00 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství 44 000,00 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení celkem 97 000,00 Kč
<br> 3721 Svoz nebezpečného odpadu 7 000,00 Kč
<br> 3722 Svoz odpadu celkem 50 000,00 Kč
<br> 3745 Péče o vzhled obce,veřejná zeleň celkem 52 000,00 Kč
<br> 4349 Služby sociální péče celkem 5 000,00 Kč
<br> 5272 Krizové řízení 1 000,00 Kč
<br>...
Ke stažení
K Usnesení č.8 / 33 /2009 ze dne 19.12.2009
<br>
<br> Rozpočtová pravidla Obce Oplany na rok 2010
<br> Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.V souladu s uvedenými zákony deleguje
Zastupitelstvo kraje své pravomoci takto:
<br> 1.Celkový objem rozpočtu Obce Oplany a jeho změny schvaluje zastupitelstvo obce po
<br> projednání starostky a s finančním výborem <.>
<br> 2.Se schválenými rozpočtovými prostředky jednotlivých kapitol hospodaří starostka obce <.>
<br> Každou změnu rozpočtu projedná starostka obce s finančním výborem obce v rámci
pravidelného měsíčního sledování rozpočtu.Se změnami rozpočtu seznámí zastupitelstvo
obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.Nakládání s finančními prostředky pro
kapitolu 103 – lesní hospodářství,221 – pozemní komunikace,231 – pitná voda,233 –
odvádění a čištění odpadních vod,332 – ochrana památek a péče o kulturní dědictví,361
– rozvoj bydlení a bytového hospodářství,372 – nakládání s odpady,374 – ochrana
přírody s členem zastupitelstva pro údržbu obce,pro kapitolu 527 – krizové řízení,551
– požární ochrana s výborem pro krizové řízení <.>
<br>
3.Všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a
<br> rozpočtu kraje a jejich použití projedná starostka obce s finančním výborem obce a
dává na vědomí zastupitelstvu obce <.>
<br>
4.Rozpočtová opatření mezi jednotlivými kapitolami provádí starostka obce s účetní
<br> obce v rámci pravidelného měsíčního zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a Zastupitelstvu obce <.>
<br>
5.Rozpočtová opatření běžných výdajů v rámci jednotlivých kapitol provádí starostka
<br> obce s účetní obce v rámci pravidelného zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a zastupitelstvu obce <.>
Ke stažení
OBEC; QPLANY/
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> obec Oplany dle Zákona 250/20003b.š17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oplany za rok 2011 Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br> 20,6,2872
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.'.<.>.<.> '.'.<.>.<.>.<.>.Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 23,6,2,072 23 „€,2072
<br> Projednáno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Schváleno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> lngRobert Bárta starosta obce
<br> 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2011
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet K 31.12.2011 k upravenému rozpočtu Třída 1 795965 18162975 97759475 97759475 100 Daňové příjmy Třída 2 119195 2451946 9467646 9467646 100 Nedaňové příjmy Třída 3 0 O 0 O 0 Kapitálové příjmy Třída 4 192340 114755 307095 307095 100 Přijaté transfery Příjmy celkem 1107500 271866,21 1379366,21 1379366,21 100 Třída 5 1107500 5697854 116447854 116447854 100 Běžné výdaje Třída 6 0 10673750 10673750 10673750 100 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1107500 163716,04 1271216,04 1271216,04 100 Saldo příjmů a O O 108150,17 10815017 výdajů Třída8 O 0 -108150,17 —108150,17 Financování Přijaté úvěry a O 0 0 O půjčky Splátky úvěru O 0 0 O Fond rezerv O O O O Fond sociální O 0 O O Prostředky 0 0 minulých let Financování 0 -108150,17 -108150,17 celkem
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle,rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a č.1.Kompletní sestava je k nahlédnutí na OU u účetní úřadu (Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> Obec Oplany nemá hospodářskou činnost <.>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
<br> úrovně
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 307 095,-Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádn...

Načteno

edesky.cz/d/4659762

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz