« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany - ROK   2 0 1 0

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Rozpočet na rok 2010
dle § 11 zák.250/2000Sb <.>
<br> PŘÍJMY
<br> §
<br> 1 015 000,00 103 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10 200,00
38 000,00 221 POZEMNÍ KOMUNIKACE 50 000,00
90 000,00 222 SILNIČNÍ DOPRAVA 15 000,00
7 400,00 231 PITNÁ VODA 5 000,00
<br> 143 910,00 233 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 5 000,00
Převod z roku 2009 155 000,00 311 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠK.VÝCH.A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ 20 000,00
<br> 1 449 310,00 331 KULTURA 20 000,00
332 OCHRANA PAMÁTEK A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 5 000,00
339 OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽITOSTECH KULTURY 15 000,00
342 ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 26 000,00
<br> Vyvěšeno: 4.12.2009 361 ROZVOJ BYDLENÍ A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 80 000,00
Sejmuto: 19.12.2009 363 3631 veřejné osvětlení 34 280,00
Projednáno: Zasedání ZO č.8/2009 dne 19.12.2009 3636 územní rozvoj 55 000,00
Schváleno: 19.12.2009 363 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 89 280,00
Usnesení č.8 /33 / 2009 372 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 69 500,00
<br> 374 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 12 000,00
434 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ ČINNOST A POMOC 10 000,00
527 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 500,00
551 POŽÁRNÍ OCHRANA- dobrovolná část 59 180,00
611 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY 259 000,00
617 platy zaměstnanců a OON (vč.pojištění) 160 650,00
<br> činnost OÚ 250 000,00
617 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 410 650,00
<br> PhDr.Vladislava Moravčíková 640 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY 288 000,00
starostka obce 1 449 310,00
<br>
VÝDAJE CELKEM
<br> Podíl na daních
Příjmy z poplatků
Vlastní příjmy
Dotace SR
Dotace ÚP
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Ukazatel
VÝDAJE
Kapitola
<br> 20102010
Ke stažení
K Usnesení č.8 / 33 /2009 ze dne 19.12.2009
<br>
<br> Rozpočtová pravidla Obce Oplany na rok 2010
<br> Rozpočtová pravidla vycházejí z ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.V souladu s uvedenými zákony deleguje
Zastupitelstvo kraje své pravomoci takto:
<br> 1.Celkový objem rozpočtu Obce Oplany a jeho změny schvaluje zastupitelstvo obce po
<br> projednání starostky a s finančním výborem <.>
<br> 2.Se schválenými rozpočtovými prostředky jednotlivých kapitol hospodaří starostka obce <.>
<br> Každou změnu rozpočtu projedná starostka obce s finančním výborem obce v rámci
pravidelného měsíčního sledování rozpočtu.Se změnami rozpočtu seznámí zastupitelstvo
obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.Nakládání s finančními prostředky pro
kapitolu 103 – lesní hospodářství,221 – pozemní komunikace,231 – pitná voda,233 –
odvádění a čištění odpadních vod,332 – ochrana památek a péče o kulturní dědictví,361
– rozvoj bydlení a bytového hospodářství,372 – nakládání s odpady,374 – ochrana
přírody s členem zastupitelstva pro údržbu obce,pro kapitolu 527 – krizové řízení,551
– požární ochrana s výborem pro krizové řízení <.>
<br>
3.Všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a
<br> rozpočtu kraje a jejich použití projedná starostka obce s finančním výborem obce a
dává na vědomí zastupitelstvu obce <.>
<br>
4.Rozpočtová opatření mezi jednotlivými kapitolami provádí starostka obce s účetní
<br> obce v rámci pravidelného měsíčního zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a Zastupitelstvu obce <.>
<br>
5.Rozpočtová opatření běžných výdajů v rámci jednotlivých kapitol provádí starostka
<br> obce s účetní obce v rámci pravidelného zpracování výkazů Fin 2-12 a dává na vědomí
Finančnímu výboru a zastupitelstvu obce <.>
Ke stažení
Š GEES QPMNY
<br> Závěrečný účet za rok 2009
<br> obec Oplany dle Zákona 250/20008bě17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oplany za rok 2009 Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br> Vyvěšeno: 28.května 2010 Sejmuto: 13.června 2010
<br> Projednáno: 78? &' 2070 Schváleno: %? Š' 2070
<br> Říši ! Á f/fď ;! v tr "% \\.N/PhDr Vladislava Moravčíková starostka obce
<br> _1_
<br> 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2009
<br> „ „,Schválený Rozpočtová Upravený Plnění Šuplpaevgnému rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2009 rozgočtu
<br> Tříqa 1,1 139 250,00 - 220 000,00 919 250,00 915 806,00 99,63
<br> Danove prijmy
<br> Tr'da?,216 750,00 - 36 490,00 180 260,00 175 738,00 97,49
<br> Nedanove prijmy
<br> “93.3,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kapltalove prijmy
<br> Tiida? 82 800,00 450 436,00 533 236,00 533 236,00 100,00
<br> Príjate dotace
<br> Příjmy celkem 1 438 800,00 193 946,00 1 632 746,00 1 624 780,00 99,51
<br> Třfíja?,<.> 1 438 800,00 193 946,00 1 632 746,00 1 639 915,00 100,44
<br> Bezne vydaje
<br> Tr'd?,6,<,>.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Kaprtalove vydaje
<br> Výdaje celkem 1 438 800,00 193 946,00 1 632 746,00 1 639 915,00 100,44
<br> Sř'dŽP'UmU a 0,00 0,00 0,00 - 15 135,44
<br> vydaju
<br> T."da 8,<,> 0,00 0,00 0,00 1513544
<br> Fmancovam
<br> P'Š'iřte uvery & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> purcky
<br> Splátky úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Fond sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> PÍOStÍedky 209 036,23 193 900,79 0,00
<br> minulych let
<br> Fmancovam 0,00 15 135,44
<br> celkem
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OU u účetní úřadu (Fin 2-12 a rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> Obec Oplany v r.2009 neměla hospodářskou činnost <.>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů...

Načteno

edesky.cz/d/4659761

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz