« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -  Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví  poplatek za komunální odpad na území obce Oplany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obec Oplany 
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
č.1/2009 <,>
<br> kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Oplany
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Oplany schválilo dne 21.3.2009 podle § 84 odst.2,písm.h) a § 10
písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s
ustanovením § 17a zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku <.>
<br>
<br>
Čl.1
<br> Základní ustanovení
<br> Touto obecně závaznou vyhláškou se v obci Oplany zavádí a stanovuje poplatek za
komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“),včetně způsobu jeho
výběru a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku.Výkon správy tohoto
poplatku provádí obecní úřad v Oplanech <.>
<br>
<br>
Čl.2
Poplatník a plátce,ohlašovací povinnost
<br>
1.Poplatníkem je fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem
<br> poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.Jde-li o budovu,ve
které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,je plátcem
toto společenství.Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky <.>
<br>
2.Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost,kterou splní tím,že správci
<br> poplatku doručí prohlášení plátce poplatku,jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze
č.1 této obecně závazné vyhlášky,do 30-ti dnů ode dne,kdy se stal plátcem
poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku <.>
<br>
3.Správu poplatku vykonává obecní úřad <.>
<br> 4.Poplatek je příjmem obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Oplany
<br>
<br> Čl.3
Výše poplatku
<br>
Výše poplatku je stanovena,podle předpokládaných oprávněných nákladů obce <,>
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu,objemu a frekvence obsluhy
sběrných nádob objednaných plátcem poplatku,v příloze č.2 k této obecně závazné
vyhlášce <.>
<br>
<br> Čl.4
<br> Splatnost poplatku
<br> Plátce poplatku hradí poplatek vypočtený podle ...

Načteno

edesky.cz/d/4659758

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz