« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -  Veřejná vyhláška. Opatření obcené povahy, kterým se  vydává ÚP pro obec Oplany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obec Oplany
 
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán pro obec Oplany 
<br>  
Zastupitelstvo obce Oplany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb <.>, o územním plánování 
a stavebním řádu ( stavební zákon), za použití § 43 odst.4  stavebního zákona, § 171  zákona č. 500/2004 Sb <.>, 
správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb <.>, o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
<br> vydává 
územní plán pro obec Oplany 
<br>  
1.Textová část územního plánu 
 (obsah viz příloha č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 
 
<br> 2.Grafická část územního plánu 
(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 
 
<br> Odůvodnění 
    
<br> 1.Textová část odůvodnění 
a) Postup při pořízení územního plánu: 
<br> Zadání, koncept  i souborné stanovisko bylo projednáno a schváleno za účinnosti původního 
stavebního  zákona  č.  50/1976  Sb.  Zadání  bylo  schváleno  dne  15.7.2005,  koncept  byl 
projednán v březnu  roku 2006 a na  základě výsledku projednání konceptu bylo  zpracováno 
souborné  stanovisko,  které  bylo  dohodnuto  s dotčenými  orgány.  Součástí  souborného 
stanoviska  byl  i  návrh  rozhodnutí  o  námitkách.  Souborné  stanovisko  bylo  schváleno 
zastupitelstvem  obce  Oplany  dne  7.10.2006.  Vlastníkům,  kteří  podali  včas  námitky,  bylo 
sděleno  do  30  dnů  ode  dne  schválení  souborného  stanoviska,  jak  bylo  o  námitkách 
rozhodnuto.   Návrh ÚP byl zpracován v souladu již s novým stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb.  a  jeho  provádějícími  právními  předpisy.  Návrh  byl  projednán  dle  §  50,  §  51  a  §  52 
stavebního zákona. Po veřejném  jednání byl proveden přezkum a odůvodnění dle § 53 SZ a 
poté dle § 54 SZ pořizovatel předložil návrh na vydání územního plánu  zastupitelstvu obce 
Oplany. 
<br> b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, vyhodnocení koordin...

Načteno

edesky.cz/d/4659756

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz