« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -  Textová část Územního plánu obce Oplany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Územní plán Oplany 1 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU OPLANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU strana 1.Vymezení zastavěného území 3 2.Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 3.Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4 4.Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování 4.1 Dopravní infrastruktura 9 4.2 Technická infrastruktura 10 4.3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury 12 5.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi,rekreace,dobývání nerostů apod.5.1 Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití 13 5.2 Územní systém ekologické stability 13 5.3 Ochrana před povodněmi 21 5.4 Dobývání nerostů 21 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití,popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,včetně základních podmínek krajinného rázu 22 7.Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 30 8.Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 31 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU • Základní členění území 1 : 10 000 • Hlavní výkres 1 : 5 000 Oplany 1 : 2 880 • Koncepce veřejné infrastruktury – doprava a technické vybavení 1 : 5 000 • Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace 1 : 5 000 Územní plán Oplany 2 OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OPLANY • odůvodnění se skládá z textové a grafické části zpracované projektantem (viz příloha č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.část II.) a z podkladů a dokladů,které zpracuje pořizovatel (dle § 53 odst.5 stavební...

Načteno

edesky.cz/d/4659755

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz