« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.3/2017  dne  17.6.2017      (č.3-11)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.3/2017 dne 17.6.2017
<br>
<br>
Usnesení č.3/3/2017
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
<br> Mateřské školy Kuřátka Nučice <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.4/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017,kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy „Kuřátka Nučice“ <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.5/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu mezi obcemi o zajištění provozování
veřejného pohřebiště obcí Konojedy bez vypořádání minulých let <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.6/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schválení
účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku za rok 2016 včetně
výsledku hospodaření obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.7/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2016
včetně Zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 se závěrem
„bez výhrad“ <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.8/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2 týkající se navýšení
daňových příjmů.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
strana 2 z 2
<br> Usnesení č.9/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.709/4 <.>
Doprovodné náklady hradí kupující.<.>
<br> Hlasování: schváleno 6-0-1 zdržel se : H.Termerová
<br>
Usnesení č.10/3/2017
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.691/18 <.>
Doprovodné náklady hradí kupujíc...
Ke stažení
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.4/2017 dne 29.7.2017
<br>
<br>
Usnesení č.12/4/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo,kterým se
<br> mění termín dokončení výstavby rybníku na 15.10.2017 a zároveň se rozšiřuje předmět plnění o
objekty a práce uvedené v rozpočtu víceprací v rozsahu 225 tis.Kč vč.DPH.Rozpočet je nedílnou
součástí dodatku <.>
<br>
Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.13/4/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p.č.709/4 za cenu
<br> 5.000,-Kč.Doprovodné náklady hradí kupující <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.14/4/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p.č.691/18 za cenu
<br> 4.300,-Kč.Doprovodné náklady hradí kupující <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.15/4/2017
<br>
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3 týkající se navýšení
příjmů ze SR.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br> Vyvěšeno : 30.7.2017
Sejmuto : 15.8.2017
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Ke stažení
strana 1 z 1
<br> Obec Oplany
<br>
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.5/2017 dne 1.12.2017
<br>
<br>
Usnesení č.15/5/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení ceny za vícepráce u rybníka <,>
<br> týkající se úpravy příjezdových cest a obratišť ve výši ceny materiálu <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.16/5/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem bytu
<br> v č.p.11 formou dodatku,a to do 15.9.2018
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.17/5/2017
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.4 týkající se navýšení
<br> daňových příjmů.Provede účetní obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno : 2.12.2017 Ing.XXXXXX XXXXX
Sejmuto : XX.XX.XXXX starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4659749

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz