« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.1/2015  dne  4.4.2015       (č.1-7)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
OBfl.g CIPLSNV USNESENi ze zasedSni zastupitelstva obce Oplany a.1/2015 dne 4.4.2015 Usneseni d.1/'l12015 Zastupitelstvo obce projednalo a schvelilo moznosti zajistani oddebneho soustiedbvani slozek komun6lnich odpad0 a usneslo se vydat ObecnC zavaznou vyhlaBku obce Oplany ve zneni vyhlegky 321/2014 Sb.k zakonu 6.185/2001 Sb.H lasove ni : jedno m ysl nd schvele n o Odpovidd : ptudseda KV Usneseni d.2/1/2015 Zastupitelstuo obce projednalo a bere na vedomidopravni opatieni,tikajicise rekonstrukce mostu 1086/1 pies Oplanshi potok.H lasoven i : jedn omysln 6 schveb n o Usneseni d,3/l/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje PovodioW plan zpracovanli projektantem a dodavatelem stavby mostu.Hlasoveni : jednomyslnd schvebno Usneseni C.4/1/2015 Zastupitelstvo obce poveiuje starostu obce jednenlm se zhotovitelem,investorem a spr6vcem o nahradach Skod zp&sobenych objizdnou trasou po mistnich komunikacich.H I asoven i : jed no mysl nd schv ele no Usneseni d.5/l/2015 Zastupitelstuo obce souhlasi s podilowm pfispevkem na investicni vydaje,do oprav,na pofizeni tech-nologie a v budoucnosti i na nutny vlastni podil k doiaci na pFistavbu budovy Skoly v Kostelci n/C.L.a zkvalitnCni vzdelaveni (pom0cky,vzdelavani uditel[l,Skolni druzina atd.) H bsoveni : jedn omysln 6 schveb no Usneseni i.6/1/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje ihradu 6astky za progkoleni odbornosti velitele JSDH a 26rovei schvaluje Rozpodtov6 opatfeni d.1 Hlasovenl : jednomyslnd schvebno strana 1z 2 Usneseni C.7112015 Zastupitelstvo obce projednalo a schvalilo pondeli jako 0lednl den pro kon6ni svateb.H I asov'ni : jednomysl nd schveleno Projednano a schvabno : 4.4.2015 VWeSeno : 5.4.2015 Sejmuto : 20.4.2015 Ing.Robert B6rta starosta obce o_: ' ( W ^ \-9./ stata 2 z 2

Načteno

edesky.cz/d/4659742

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz