« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.2/2015  dne  30.6.2015     (č.8-10)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
OBflg OPTANJY
<br> USNESENi
ze zasedini zastupitelstva obce OplanV E.2l20l5 dne 30.6.2015
<br> Usneseni 6.8/2/2015
<br> zastupitelstvo obce schvelilo dle 54 odst.2 pism.b) zekona e.izatzOOO Sb.o obcich ve zndni
pozd6jiich pfedpisi a v souladu se zn6nim vyhl65ky 6.220120'13 Sb.o potadavcich na schvaleni
Udetnich zaverek vybranlich 0detnich jednotek,v platnem zndni,{detnizev6rku vdetne vysledku
hospodafeni obce <.>
<br> Hlasoveni : jednomyslne schvebno
<br> Usneseni d.9/2/2015
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje celorodni hospodafeni obce a Zev5rcCni ()aet za rck2014
vdetne Zpravy Krajskeho ifadu Std.kraje o pfezkoumAni hospodafeni obce za rok 2014 se zaverem
<,>,bez vfhrad" <.>
<br> Hlasoveni : jednomyslnd schveleno
<br> Usneseni d.101212015
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpodtov6 opatieni d.2
<br> Hlasoveni : iednomvslnd schvAleno
<br> POedneno a schvdleno : 30.6.2015
Vyv6seno: 1.7.2015
Sejmuto : 15.7.2015
<br>,dF F;r(rW t'o.X*l '
Ing.Robed Berta
starosta obce
<br> s t rana 1z 1

Načteno

edesky.cz/d/4659741

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz