« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.3/2015  dne  7.8.2015       (č.11-17)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
OBfl*^g OPLSNM USNESENi ze zasedSni zastupitelstva obce OplanV i.312OL5 dne 7.8.2015 Usneseni 6.1113/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje pfipadn6 podani Zedosti o dotaci na vystavbu rybnlka Woplan s maxim6lni spolu(6asti ve vt$i700 tis.K6.H I asoven i : jednomysl ne schv eb no Usneseni d.1213/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje tgzbu dieva v obecnich lesich dle nevrhu lesniho hospodeie v obdobl podzim 2015 - XXXX XXXX.H bsoven i : je dnomysln X schve b no Usneseni i.l3/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje podaniZadosti o piisp6vek na vytvoieni 1 pracovniho mista na VPP.Hlasovenl : jednomyslne schvebno Usneseni d.141312015 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavfeni nove pojistn6 smlouvy s CP z d&vodu rozsifeni o odpovednost zastupitel0.Hlasoveni : jednomyslnd schveleno Usneseni i.15/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveiejnit Z6m6r na odprodej obecnich pozemk0 p.6.29114,291'la,29hc,2914b,2914d (dflve 29/1 a 2914),2918i a 2918h (dilve 29/8).Doprovodn6 neklady hradi kupujici.H bsoven I : je dn omysln 6 schveb no Usneseni d.161312015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveiejnit Zemdr na odprodej obecniho pozemku p.6.691/19.Doprovodn6 neklady hradi kupujici.H hsoveni : jedn omysln e schveb n o strana :L z 2 Usnsssni C.17l3r20'15 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpoaov6 opatieni d.3 H lasovanl : jednomysl nd schv ebno Projednano a schv6leno : 7.8.2015 Vyvegeno: 8.8.2015 Sejmuto : 23.8.20'15 BqL.lE XXX.XXXXXX XXXXX sttana X z X
Ke stažení
OBflO CIPtENY
<br> USNESENi
ze zasedani zastupitelstva obce OplanV E.4l2OL5 dne 29.8.2015
<br> Usneseni d.18ltl2015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodej obecniho pozemku p.6.69,1/19 dle geometrickeho
p|anu 8.124-1512014 za cenu 6.600,- Kd.Doprovodne naklady hradi kupujici <.>
<br> H lasovenl : jedno mysl nd schve bno
<br> Usneseni i.19/42015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje nAkup pozemku p.d.794 o Wm6ie 131 m2 za cenu
13.100,-Kd.Doprovodn6 naklady hradi kupujicf <.>
<br> H I asov^ni : jednomysl nd schve XXX o
<br> Usneseni X.XX/XXXXX
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodej desti obecnich pozemk0 oddelenych dle
geometrick6ho planu jako p.E.29114,2911a,2911c,2914b,29t4d,29t8i a2gt9h za cenu 19.OOO.-Kd <.>
Doprovodn6 naklady hradi kupujicl <.>
<br> H I asoveni : jed no myslnd schve bn o
<br> Usneseni 6.2'l14/2015
<br> Zastupitelstuo obce projednalo a schvaluje prodlouzenl najemni smlouvy s najemcem bytu v d.p.l l
formou dodatku,a to do 15.9.2016 <.>
<br> H hsovenl : jed nomyslnd schvebn o
<br> Usneseni E.2214/2015
<br> Zastupitelstuo obce projednalo a schvaluje uzavieni smlouvy o uzavFeni budouci smlouvy o ziizeni
v6cn6ho biemene-sluzebnosti a smlouvy o pravu prov6st stavbu 6.Ep-12-600939lA/B/2 Oplany-
kNN-p.6.99/1 <.>
<br> H I asov^nl : jed no mysl nd schv^len o
<br> strana 1z 2
<br>
<br> Usneseni 6.231412015
<br> Zastupitelstvo obce povdfuje starostu uzavflt smlouvu s HLDS na odkup vytezeneho dieva <.>
<br> H I asoven I : jednomyslnd schveleno
<br> Projednano a schvabno : 29.8.2015
Vyv66eno: 30.8.2015
Sejmuto: 14.5.2015
<br> Ing.XXXXXX XXXX
starosta obce
<br> slana X z X
<br> 6B r>
<br> w*
Ke stažení
OBfl-g OPLSN,Y
<br> usnesrrui
ze zased6ni zastupitelstva obce Oplany i.5/2015 dne 27.L2.2OL5
<br> Usneseni 6.241512015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvelilo pfedloZenli Plan akci na rok 2016 <.>
<br> H lasoveni : jednomyslnd schveleno
<br> Usneseni d.2515/2015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvelilo Rozpodtov6 opatfeni d.4 tikajici se nawseni daiowch
pfijmt.Provede 0detni obce <.>
<br> H lasoveni : jednomyslnd schvAleno
<br> Usneseni d.261512015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvalilo Rozpodtove opatfeni d.5 tykajici se tpravy rozpodtu
v z6vdru Udetniho obdobidle plneni.Provede tdetni obce <.>
<br> Hhsoveni : jednomyslnd schvaleno
<br> Usneseni d.271512015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schvelilo pfedlozeni Rozpodet na rok 2016
vdetnC odm6ny zastupitel0 v nulov6 vysi a odmenu starostovive vySi dle nafizeni vlady <.>
<br> H I a sovA n i : je d no mysl nd schv e b no
<br> Usneseni E.28/5/2015
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schv6lilo finandni dary zastupitelirm v celkove vysi 27 tis.Kd
<br> Hhsoveni: jednomyslnd schv^le no
<br> Projednano a schvebno.27.12.201 5
Vyveseno: 28.12.2015
Sejmuto : 15.1.2016
<br>,e 6 d}.<.>
<br> i f f i r i',t:{,ry
arr
<br>,<,>,"-*
Ing.XXXXXX XXXX
starosta obce
<br> strana i z I

Načteno

edesky.cz/d/4659740

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz