« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Závěrečný účet obce Malá Veleň 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled pohybů majetku (2.04 MB)
/
<br>,Obec Malá Veleň,rčo 00525049
<br> Aktuální období Vybraný majetek
<br> KEO4 1.8.7 RSOa
<br> Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy
<br> za období od 0112020 do 1212020
<br> 12/2020
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
<br> Nedokončený a pořizovaný maj.Zálohy na majetek
<br> Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Dlouhodobý majetek k prodeji Kulturní předměty
<br> Datum Datum Období Číslo Inventární číslo Název Umístění zařazení pohybu zpracování dokladu Částka Zůstatková cena 101 Nákup Třída 18 Drobný nehmotný majetek 102812024 projekt — rekonstrukce vodovodu v Jed/ce 19.05.2020 19.05.2020 0512020 700027 16 940,00 0,00 1150/2020 Účetní software KEO4 07190001 31.01.2020 31.01.2020 01/2020 700016 29 203,00 0,00 Za třídu 18 (počet 2) 46 143,00 0,00 Třída 28 Drobný hmotný majetek \— 1028/2026 nosič s autom.hubicí,pouzdro oka,ventil,hlavice 0702 18.08.2020 18.08.2020 08/2020 700116 14 277,87 0,00 114Ú/2020 Dávkovač na chlór.0702 16.01.2020 16.01.2020 01/2020 700011 12 003,20 0,00 1028/2025/01 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700028 3 509,00 0,00 102B/2025/02 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 0512020 700029 3 509,00 0,00 1023/2025/03 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700030 3 509,00 0,00 1023/2025/04 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700031 3 509,00 0,00 1028/2025/05 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700032 3 509,00 0,00 1023/2025/06 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700033 3 509,00 0,00 1023/2025/07 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700034 3 509,00 0,00 1023/2025/08 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700035 3 509,00 0,00 1023/2025/09 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700036 3 509,00 0,00 1028/2025/10 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 05/2020 700037 3 509,00 0,00 102B/2025/11 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 0512020 700038 3 509,00 0,00 1028/2025/12 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 0512020 700039 3 509,00 0,00 1028/2025l13 kompostér 04.05.2020 04.05.2020 0512020 700040 3 50...
Odpisový plán (2.09 MB)
ODPISOVÝ PLÁN
<br> Název účetní jednotky: Obec Malá Veleň
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXX Platnost: od XX.XX.XXXX Datum vydání:
<br> Právní úprava:
<br> — Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů
<br> — Vyhláška č.410 / 2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané jednotky
<br> - ČÚS č.708 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410 / 2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň se na svém zasedání dne &&.ŽÁJÍÁ/ usneslo na této směrnicí:
<br> Oddíl I Obecná část
<br> Čl.1
<br> Zásady pro odepisování majetku
<br> 1.1.Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou prováděny podle schváleného odpisového plánu <.>
<br> 1.2.Účetní jednotka volí odpis dle doby předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku,to znamená,že bude volit rovnoměrný způsob odpisování <.>
<br> 1.3.O účetních odpisech bude účtováno ročně.Oddíl II Věcná část
<br> Čl.2 Odpisový plán
<br> 2.1.Pro'odpisový plán volí účetní jednotka dobu používání vletech dle přílohy č.1 a 2 ČUS č.708 (FZ č 3 a 5/2011) s těmito výjimkami:
<br> Pokud bude odhadovaná doba použitelnosti konkrétního majetku neslučitelná s dobou vyjmenovaných druhů majetku V odpisovém plánu,bude pro vyjmenované budovy,stavby a věci,případně ostatní dlouhodobý majetek bude doplňován v příloze této směrnice o odpísový plán vyjmenovaných budov,staveb,věcí a případně ostatního dlouhodobého majetku.Odpisový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti
<br> konkrétního majetku určí osoba,která s majetkem bude nakládat a to kvalifikovaným odhadem <.>
<br> V případě provedení TZ s vlivem podstatného prodloužení životnosti majetku (za podstatný vliv považuje účetní jednotku 1/4 doby životnosti) bude změna odpisového plánu řešena individuálně přílohou této směrnice.Odpísový plán ve smyslu prodloužení doby použitelnosti k...
Inventarizační zpráva 2020 (449.34 kB)
l
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Obec: Malá Veleň
IČ: 00525049
Datum zpracování: 29.l.2021
<br> l.Vyhodnocení dodržení zákona č.563/1991 Sb <.>,vyhlášky č.270/2010 Sb.a Vnitřní
směrnice 2018 - Inventarizace majetku a závazků <.>
<br> Inventarizační činnosti:
1.1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala
v souladu se zákonem,vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory <.>
Při inventurách nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami
proběhla <.>
Termíny prvotních inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.ProŠkolení Členů inventarizačních komisí a osob hmotně odpovědných
Proškolení členů inventarizačních komisí bylo provedeno a potvrzeno podpisem.Součástí
školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a
ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy přítomni členové komise a osoby odpovědné za
majetek <.>
Skutečný stav byl fyzicky a dokladově porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních
inventarizačních položek všech rozvahových i podrozvahových účtů k 31.12.2020.Nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly <.>
<br> Informace o inventarizaci:
Z přílohy č.1,<,> Seznamy inventurních soupisů" vyplývají zjištění:
<br> 07 Pohledávky
Pohledávky po splatnosti
Vodné,odpady jsou urgovány
Nájem z pozemku - jsou urgovány
Nájmy z bytů - pohledávky po splatnosti nemárne
Nájmy z nebytových prostor pohledávky po splatnosti jsou
<br> 08 Řešení OP k pohledávkám
OP k pohledávkám jsou vyčísleny
<br> Přílohy:
č.1 Seznam inventurních soupisů
č.2 odpisový plán 2020
č.3 Přehled pohybů majetku 2020
<br> Zpráva je předkládána ZO obce k projednání <.>
<br>
<br> Za UIK:
<br> Předseda: XXXXXXXX XXXXXXXXX,<,>,<,>,<,> Člen: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Člen: XXXX XX...
FIN 2020 (392.85 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Malá Veleň; IČO 00525049; Jedlka 46,Malá Veleň,405 02
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 2.2.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 936 000,00 1 349 980,00 1 345 820,12Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 99,69
<br> 1112 31 000,00 22 500,00 21 974,42Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 97,66
<br> 1113 102 000,00 134 000,00 133 923,71Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,94
<br> 1121 991 000,00 1 002 000,00 1 001 792,35Daň z příjmů právnických osob 99,98
<br> 1122 0,00 207 480,00 207 480,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 2 245 000,00 2 753 000,00 2 751 858,36Daň z přidané hodnoty 99,96
<br> 1337 180 000,00 225 500,00 225 340,00Poplatek za komunální odpad 99,93
<br> 1341 10 000,00 10 000,00 9 750,00Poplatek ze psů 97,50
<br> 1361 9 000,00 5 000,00 4 339,04Správní poplatky 86,78
<br> 1382 20 000,00 38 000,00 37 860,09Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 99,63
<br> 1511 231 000,00 283 000,00 282 375,23Daň z nemovitých věcí 99,78
<br> 4111 0,00 595 750,00 595 750,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 100 680,00 100 700,00 100 700,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4113 0,00 50 000,00 50 000,00Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 100,00
<br> 4116 0,00 256 433,00 256 433,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4122 0,00 196 000,00 196 000,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 4213 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00Investiční přijaté transfery ze stát...
Příloha 2020 (130.05 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Malá Veleň; IČO 00525049; Jedlka 46,Malá Veleň,405 02
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 8.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Změna účetní metody od 1.1.2018 - oddělená pokladna <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 65 178 297,00 65 178 297,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 27 297,00 27 297,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 65 151 000,00 65 151 000,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.D...
Výkaz zisku a ztráty 2020 (112.61 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Malá Veleň; IČO 00525049; Jedlka 46,Malá Veleň,405 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 8.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 719 548,89 0,00 6 750 966,54 0,00
I.Náklady z činnosti 6 142 052,39 0,00 6 427 078,94 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 224 756,47 0,00 248 236,69 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 206 402,44 0,00 251 681,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 121 822,12 0,00 548 106,44 0,00
<br> 9.Cestovné 512 1 738,00 0,00 2 552,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 005,00 0,00 4 849,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 872 856,29 0,00 2 069 617,51 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 199 545,00 0,00 2 111 015,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 615 133,00 0,00 563 724,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 795,00 0,00 4 046,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 428,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 30 166,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 15 347,...
Rozvaha 2020 (157.5 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Malá Veleň; IČO 00525049; Jedlka 46,Malá Veleň,405 02
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 8.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 47 142 570,41 10 942 729,12 36 199 841,29 30 171 648,20
A.Stálá aktiva 38 034 406,19 10 915 714,12 27 118 692,07 22 737 805,06
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 152 378,00 119 950,00 32 428,00 47 428,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 119 950,00 119 950,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 32 428,00 0,00 32 428,00 47 428,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 35 251 028,19 10 795 764,12 24 455 264,07 20 059 377,06
<br> 1.Pozemky 5 115 236,85 0,00 5 115 236,85 4 973 316,85031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 26 541 063,82 8 634 374,20 17 906 689,62 13 514 730,61021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 061 697,00 1 340 444,00 721 253,00 919 745,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 820 945,92 820 945,92 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 651 584,60 0,00 651 584,60 651 584,60042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 (593.84 kB)
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br>
Datum: 15.března 2021
Spisová značka: KUUK/101883/2020/7
Číslo jednací: KUUK/025363/2021
UID: kuukescd11584
Počet listů/příloh: 10/0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
obce Malá Veleň za rok 2020,IČ: 00525049
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 21.7.2020 a bylo
provedeno na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Malá Veleň,na adrese Malá Veleň
- Jedlka 46,405 02 Děčín 2,dne
<br> 15.9.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - Ing.XXXXX XXXX – kontrolor pověřený řízením přezkoumání <,>
- XXXXX XXXXXX – kontrolor <,>
- Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX – kontrolor <.>
<br>
<br> Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Malá Veleň,na adrese Malá Veleň -
Jedlka 46,405 02 Děčín 2,dne 8.3.2021 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- Ing.XXXXX XXXX – kontrolor pověřený řízením přezkoumání <,>
- Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX – kontrolor <,>
- XXXXX XXXXXX – kontrolor <.>
<br>
Zástupci obce:
- XXXXXX XXXXXXX - starosta obce <,>
- Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní obce <.>
<br>
<br> Strana X (Celkem 10)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004
Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finan...
Příjmy a výdaje dle účelových znaků (143.37 kB)
Obec Malá Veleň,IČO 00525049 KEO4 1.8.10 UR014
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> 12/2020Za období:
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Pol vzestupněTřídění:
<br> Název
Rozpočet
<br> schválený
Rozpočet
upravenýSkutečnost Rozdíl% %Pol
<br> Nst Zdr UZ 000 0 00000
-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 345 820,12 936 000,00 1 349 980,00143,78 99,69 4 159,88
-1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 21 974,42 31 000,00 22 500,0070,89 97,66 525,58
-1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 133 923,71 102 000,00 134 000,00131,30 99,94 76,29
-1121 Daň z příjmů právnických osob 1 001 792,35 991 000,00 1 002 000,00101,09 99,98 207,65
-1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 207 480,00 0,00 207 480,000,00 100,00 0,00
-1211 Daň z přidané hodnoty 2 751 858,36 2 245 000,00 2 753 000,00122,58 99,96 1 141,64
-1337 Poplatek za komunální odpad 225 340,00 180 000,00 225 500,00125,19 99,93 160,00
-1341 Poplatek ze psů 9 750,00 10 000,00 10 000,0097,50 97,50 250,00
-1361 Správní poplatky 4 339,04 9 000,00 5 000,0048,21 86,78 660,96
-1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 37 860,09 20 000,00 38 000,00189,30 99,63 139,91
-1511 Daň z nemovitých věcí 282 375,23 231 000,00 283 000,00122,24 99,78 624,77
-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 716 632,00 696 000,00 719 200,00102,96 99,64 2 568,00
-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 812,00 16 000,00 16 000,0055,08 55,08 7 188,00
-2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 118 356,00 119 000,00 123 000,0099,46 96,22 4 644,00
-2141 Příjmy z úroků (část) 492,33 3 000,00 3 000,0016,41 16,41 2 507,67
-2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 85 896,60 63 000,00 86 000,00136,34 99,88 103,40
-2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 355,60 0,00 5 000,000,00 87,11 644,40
-2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 16 140,00 15 000,00 20 000,00107,60 80,70 3 860,00
-4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100 700,00 100 680,00 1...
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd (47.35 kB)
Obec Malá Veleň,IČO 00525049 KEO4 1.8.10 UR050
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Třída 2018 2019 2020
<br> Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 836 934,49 6 282 841,38 6 022 513,32
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 880 398,20 1 100 162,71 950 684,53
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 600,00 0,00 0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 740 916,60 175 900,00 2 338 883,00
<br> 9 312 080,85Příjmy celkem 8 497 849,29 7 558 904,09
<br> Výdaje
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 087 800,26 6 113 848,51 6 230 006,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 816 584,60 40 340,00 4 316 153,41
<br> 10 546 160,17Výdaje celkem 7 904 384,86 6 154 188,51
<br> Počet záznamů: 6
<br> 1/1
Závěrečný účet (304.86 kB)
Obec Malá Veleň
<br> \! V I
<br> Záverecny účet za rok 2020
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020
<br> Obec v roce 2020 nečerpala úvěry,půjčky od peněžních ústavů,ani žádné návratné finanční výpomoci od jiných obcí a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Obec Malá Veleň je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Malá Veleň-Jedlka 46 — hospodářský výsledek u této organizace za rok 2020 = + 2 032,44 Kč <.>
<br> Účelové prostředky obdržela obec Malá Veleň na: — neinvestiční dotaci na kompostéry pro občany ve výši 196 000 Kč,» zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 10/2017 — 12/2018 ve výši 104 768 Kč,— zmírnění dopadů kůrovcové kalamity r.2019 ve výši 151 665 Kč,— jednorázový nenávratný příspěvek pro obce (covid) ve výši 548 750 Kč,- volby do ZK + SE ČR ve výši 47 000 Kč,podporu výměny kotlů — investiční ve výši 1 000 000 Kč,- podporu výměny kotlů — neinvestiční ve výši 50 000 Kč <.>
<br> Zastupitelstvo obce Malá Veleň dne 14.12.2020 schválilo rozpočet na rok 2021.V roce 2020 byly provedeny rozpočtové změny č.1 — 7/2020 <.>
<br> Finanční prostředky obce Malá Veleň k 31.12.2020 činily celkem : 6 012 565,22 Kč <.>
<br> Obec Malá Veleň Jedlka 46,ičo: 00525049 tel.č.: 412 586 227,fax č.: 412 587 193 e-mail: oumaiavelen©vo|ny.cz DS: igebu57

Načteno

edesky.cz/d/4659404

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Volby   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz