« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ BOJANOVICE ZA ROK 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykaz-hospodareni-po-ms-h.b.-priloha-k-31.12.2020-ed986.pdf
'loha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb._ŘLLOHA ramenní
<br> Mateřská škola,Horni,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170,Příspěvková organizace,5020505
<br> &)
<br> Sestavená k : 31.12.2020 TC: 00 (v Kč,s přesností na dvě desetinná mís Okamžik sestavení : 25.01.2021
<br> 7 t
<br> 0.1.informace podle par.7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nema informaci o skutečnostech,které by ji omezovaly nebo jí zahraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle par.7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezeni ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu obdobi <.>
<br> A.3.Informace podle par.7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zák.č.563/1991 o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.a Českými účetními standardy pro některé vybrane účetní jednotky č.701—710 <,>
<br> a to ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br> Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech.Nakupované zásoby jsou oceňovány pořízovacími cenami <.>
<br> Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele <.>
<br> Příloha — Základní
<br> Mateřská škola,Eorní,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170,Příspěvková organizace,Sestavený k : 31.12.2020 IC: 0075020505 Okamžik sestavení A.4 informace dle par.7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 25.01.2021
<br> Čislo Pdr ——_Vůčnrvijonnoní-/— položlz Název položky ůč.BEZNE MlMÚLE P.l Majetek a závazky účetní jednotky 226 053.00 207 812.98 1.Jiný drobný DNM 901 2.Jiný drobný DHM 902 226 053.00 207 812.98 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.11 Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů
<br> l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfin.transferů 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahran.transferů 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahran.transferů 914 5.Ostatní krátkodobé...
vykaz-hospodareni-po-ms-h.b.-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2020-9508f.pdf
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola,Horní,Bojanovice,příspěvková,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170 <,>
Sestavený k : 31.12.2020 S Okamžik sestavení : 25.01.2021 IČ: 0075020505
<br> Číslo Název položky SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
položky
* Hlavní činnost Hosp.činnost Hlavní činnost Hosp.činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 720 928.51 2 590 282.03
<br> I.Náklady z činnosti 2 720 928.51 2 590 282.03
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 164 057.80 223 430.97
2.Spotřeba energie 502 37 729.60 23 716.27
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 3 677.00 5 913.00
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 6 273.52 5 509.00
9.Cestovné 512 3 328.00 10 600.00
10.Náklady na reprezentaci 513 1 373.13
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 179 701.57 166 897.73
13.Mzdové náklady 521 1 683 541.00 1 463 962.00
14.Zákonné sociální pojištění 524 544 402.00 463 306.00
15.Jiné sociální pojištění 525 6 638.00 5 372.00
16.Zákonné sociální náklady 527 66 430.02 43 289.76
17.Jiné sociální náklady 528
18.Daň silniční 531
19.Daň z nemovitostí 532
20.Jiné daně a poplatky 538
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.Jiné pokuty a penále 542 842.00
24.Dary a jiná bezúplatná plnění 543
25.Prodaný materiál 544
26.XXXXX a škody XXX
XX.Tvorba fondů XXX
28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 440.00 7 476.00
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.Prodané pozemky 554
32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
35.Náklady z drobného dlohodobého majetku 558 23 710.00 163 286.00
36.Ostatní náklady z činnosti 549 5 308.17
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola,Horní,Bojanovice,příspěvková,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170 <,>
Sestavený k : 31.12.2020 S Okamžik sestavení : 25.01.2021 IČ: 007502...
vykaz-hospodareni-po-ms-h.b.-rozvaha-k-31.12.2020-b7912.pdf
ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola,Horní,Bojanovice,příspěvková,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170 <,>
Sestavený k : 31.12.2020 S Okamžik sestavení : 25.01.2021 IČ: 0075020505
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIVA 1 342 991.98 922 808.70 420 183.28 517 721.96
<br> A.Stálá aktiva 925 658.70 922 808.70 2 850.00 4 290.00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 10 296.00 10 296.00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 10 296.00 10 296.00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na DNM 051
9.DNM určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 915 362.70 912 512.70 2 850.00 4 290.00
<br> 1.Pozemky 031
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021
4.Samostatné hmotné MV a soubory MV 022 89 641.00 86 791.00 2 850.00 4 290.00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 825 721.70 825 721.70
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9.Poskytnuté zálohy na DHM 052
10.DHM určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem 062
3.Dluhové cenné papíry držené do spl.063
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.462
2.Dlouhodobé pohledávky z postoup.úvěrů 464
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> Mateřská škola,Horní,Bojanovice,příspěvková,organizace,693 01,Horní Bojanovice 170 <,>
<br> OBDOBÍ
Číslo
položky Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> B.Oběžná aktiva 417 333.28 417 333.28 513 431.96
<br> I.Zásoby 3 151.32 3 15...
zprava-o-vysledku-financni-kontroly-2020-3c9b2.pdf
ZPRÁVA () VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2020
<br> Název organizace: Obec Horní Bojanovice IČO: 00283169
<br> A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly
<br> Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu? Ano Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu? Ne Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního? Ano Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly? Ne
<br> Ano/Ne
<br> Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?
<br> 50,500 znaku Jakjsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?
<br> Výsledky z veřejnosprávních kontrol jsou využíványjako podklad pro schvalovánívýše příspěvku,pro rozhodnutí o poskytnutí dotace v daném roce <.>
<br> SO,SOD znaku
<br> Zřídii orgán veřejné správy útvar interního auditu/ pověřil konkrétního zaměstnance? Ne Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu? Ne Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu? Ne
<br> Aim/Nf
<br> Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném,hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky? Ano.Obec vytváří podmínky pro příznivé kontrolní prostředív rámci hospodaření s veřejnými prostředky <.>
<br> 50,500 znaku
<br> B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol
<br> Počet ukončených veřejnosprávních kontrol,které byly obsažené v plánu 1 kontrol
<br> Počet ukončených veřejnosprávních kontrol,které nebyly obsažené v plánu O kontrol
<br> Počet zaměstnanců,kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní 3 kontroly
<br> Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení 5 7 odst.2 písm.a),5 8 odst.1,5 9 odst.1 a 9 a odst.1 zákona o finanční kontrole - oblastí ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:
<br> El 1.principy 3E D 9.poskytování veřejné finanční podpory El 2.kompetence,úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy D 9.1.účel El 2.1.orgán veřejné správy D 9....
financni-vyporadani-dotaci-2020-eaa43.pdf
Příloha č.3 k vyhlášce Č.367/2015 Sb <.>
<br> Příjemce: Obec Horní Bojanovice Poskytovatel3: Ministerstvo pro místní rozvoj Kapitola1:
<br> Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa Předepsané výše vratky dotace a Skutečně použito návratné finanční
<br> k 31.12.2.<.>.výpomoci při finančním vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 1 190 763,00 0,00 1 190 763,00 0,00
<br> Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele
<br> Skutečně čerpáno k 31.120 2.<.> <.>
<br> č.akce (projektu)
<br> Ukazatel EDS/SMVS
<br> účelový znak číslo jednací
<br> v tom: jednotlivé dotační tituly 0,00 11782—P0dpora rozvoje regionů 2019+ 117D8210A1043 17508 1 190 763,00 0,00 1 190 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.2 Návratné finanční výpomoci celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> vtom: jednotlivé tituly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 000
<br> A.3 Dotace & návratné finanční výpomoci celkem “A.1 + A2)
<br> 1 190 783,00 (míří 1 190 783,00t,0,00
<br> Sestavil: XXXXXXX XXXXX,XXX XXX XXX Kontroloval: XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Datum a podpis: XX.XX.2021
<br> 7/4273
<br> Datum a podpis: 20.01,2021
<br> _.<.>
<br> Tabulka č.1b
<br> Obec/DSO: Horní Bojanovice Okres: Břeclav
<br> Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2020 (bez organizačních složek státu a státních fondů)
<br>,V'še úvěru Termín urOKOVá Učel úvěru y.„ * Poskytovatel úvěru.sazba Způsob ručení (v tis.Kc) splatnosti v 0/ 0
<br> 1 2 4 5 6 7
<br> Obec/DSO celkem 0,00
<br> *) V případě přijatého ...
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020-8439f.pdf
Krajský úřad Jíhonmravskeho kraje Odbor konLrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 90913/2020 OKP
<br> ZPRÁVA () výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> obec HORNÍ BOJANOVICE,okres Břeclav
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodařenL které proběhlo dne 9„ prosince 2020 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 2.března 2021.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospoda řen í) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje Zerolínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX Kontrolor: Gabriela Lanžhoíská
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezlmumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> lrena lláčková - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení $ 2 odst.3 zákona () přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 21.října 2020„ a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 d...
priloha-k-31.12.2020-94ea5.pdf
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Horní Bojanovice čp.96,693 01 Horní Bojanovice
Obec Horní Bojanovice00283169
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni@hornibojanovice.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Strana
1 z 14
<br> 12.02.2021
11:16:27
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (HORNI BOJANOVICE),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 980 359,43 906 078,43 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 4 129,73 4 129,73 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
50 571,00 - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 355 740,00 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- - Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou ...
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2020-fd41a.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Horní Bojanovice00283169
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Horní Bojanovice čp.96,693 01 Horní Bojanovice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni@hornibojanovice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,81 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 413 931,69 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 4 124,00 - Prodané zboží (504)4
<br> 1 020 844,26 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 700,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 4 727,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 158 409,37 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 844 794,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 568 776,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 4 133,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 28 715,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> 30 720,00 -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 20 857,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 100 000,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 23 695,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> 41 572,00- - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 471 574,50 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 47 638,00- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> 50 571,00 - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 419 663,58 -...
rozvaha-k-31.12.2020-2babc.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
00283169IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice čp.96,693 01 Horní Bojanovice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni@hornibojanovice.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,13 335 911,13 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 161 136,13 161 136,13
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 350 454,00 174 775,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 109 136 545,70 23 439 254,59
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 15 576 880,97 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 108 522,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 69 388 918,60 13 996 222,22
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 8 040 804,48 5 641 501,66
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 3 801 530,71 3 801 530,71
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 12 219 887,94 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1,00 -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 6 835 321,39 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 6 835 321,39 - (069)
<br...
plneni-prijmu-a-vydaju-fin-2-12-m-k-31.12.2020-bb3ea.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 14 124 000,00 = 14 124 000,00
16 021 400,00 = 16 021 400,00
12 822 138,50 = 12 822 138,50
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8 056,00 = 8 056,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 14 124 000,00 = 14 124 000,00
16 021 400,00 = 16 021 400,00
12 814 082,50 = 12 814 082,50
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
23 145 900,00 = 23 145 900,00
25 043 300,00 = 25 043 300,00
17 713 335,18 = 17 713 335,18
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
23 145 900,00 = 23 145 900,00
25 043 300,00 = 25 043 300,00
17 705 279,18 = 17 705 279,18
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
23 145 900,00 = 23 145 900,00
25 043 300,00 = 25 043 300,00
17 705 279,18 = 17 705 279,18
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
9 021 900,00- = 9 021 900,00-
9 021 900,00- = 9 021 900,00-
4 891 196,68- = 4 891 196,68-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
9 021 900,00 = 9 021 900,00
9 021 900,00 = 9 021 900,00
4 891 196,68 = 4 891 196,68
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
9 021 900,00 = 9 021 900,00
9 021 900,00 = 9 021 900,00
4 891 196,68 = 4 891 196,68
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
9 021 900,00- = 9 021 900,00-
9 021 900,00- = 9 021 900,00-
4 891 196,68- = 4 891 196,68-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 20.04.2021
10:11:47
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (HORNI BOJANOVICE),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
...
zaverecny-ucet-2020-b5c5c.pdf
1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020
<br> Druh příjmů Schválený rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Plnění k 31.12.2020 Plnění v %
<br> Třída 1 - daňové příjmy 9 815 000,00 8 826 300,00 9 383 459,28 106,31
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 540 800,00 518 400,00 616 120,22 118,85
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 50 000,00 52 000,00 19 090,00 36,71
<br> Třída 4 - přijaté transfery 3 718 200,00 6 624 700,00 2 803 469,00 42,32
<br> Konsolidace příjmů (SKF) 0,00 0,00 8 056,00
<br> Příjmy celkem po
<br> konsolidaci 14 124 000,00 16 021 400,00 12 814 082,50 79,98
<br> Druh výdajů Schválený rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Plnění k 31.12.2020 Plnění v %
<br> Třída 5 - běžné výdaje 7 840 900,00 9 339 300,00 7 247 159,32 77,60
<br> Třída 6 - kapitálové výdaje 15 305 000,00 15 704 000,00 10 466 175,86 66,65
<br> Konsolidace výdajů (SKF) 0,00 0,00 -8 056,00
<br> Výdaje celkem po
<br> konsolidaci 23 145 900,00 25 043 300,00 17 705 279,18 70,70
<br> Saldo: příjmy-výdaje -9 021 900,00 -9 021 900,00 -4 891 196,68
<br> Třída 8- financování 9 021 900,00 9 021 900,00 4 891 196,68
<br> Financování celkem po
<br> po konsolidaci 9 021 900,00 9 021 900,00 4 891 196,68
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2020
<br> Pokladna 52 304,00 Kč
<br> Základní běžný účet 1 420 485,22 Kč
<br> Účet u ČNB 5 104 953,00 Kč
<br> Účet u ČNB dotace SFDI 384,80 Kč
<br> Sociální fond 240 358,04 Kč
<br> Výsledek hospodaření Obce Horní Bojanovice k 31.12.2020
<br> Účet 493: 3 769 008,89 Kč (zisk)
<br> 2) Výsledek inventarizace k 31.12.2020
<br> Aktiva celkem 101 630 546,73 Pasiva celkem 101 630 546,73
<br> Na základě zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> zveřejňuje Obec Horní Bojanovice návrh závěrečného účtu za rok 2020 <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři
<br> OÚ u paní účetní <.>
<br> Rozpočet na rok 2020 byl schválen ZO dne 12.12.2019.V průběhu roku bylo pro...

Načteno

edesky.cz/d/4655926

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz