« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava_auditora_dso_severovychod_2020.pdf

zaverecny_ucet_dso_sv_2020_-_navrh.pdf
Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2020 schváleným rozpočtem,který byl
koncipován jako schodkový s objemem příjmů ve výši 2,396.000 Kč a výdajů ve výši 2,434.400 Kč <.>
Schodek ve výši 38.400 Kč byl financován z peněžních prostředků předchozích let.V prů- běhu
roku byl rozpočet upraven třemi rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na
4,373.900 a výdajů na 4,164.600 Kč.Rozpočtová opatření se týkala především nového projektu
Pasporty (Koncepčí dokumenty pro obce Kyjovska) a běžícího projektu Centra společných služeb <.>
<br> K 31.12.2020 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 3,715.553,68 Kč,což znamenalo plnění
upraveného rozpočtu na 84,9 %.Skutečné výdaje činily 2,139.880,21 Kč,tj.51,4 % upraveného
rozpočtu <.>
<br> 2.Hospodaření s majetkem a další finanční operace
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý
majetek:
<br> Celková aktiva
<br> 96 934 033,94 Kč
21 600 000,00 Kč
<br> Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
Havlíčkova 1398/49a,697 01,Kyjov,ČR
<br> IČ: 46937005
<br> (uvedeno v pořizovacích cenách)
<br> K 31.12.2020 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících
položek 72,954 mil.Kč.Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,251 mil.Kč,transfery
na pořízení dl.majetku ve výši 48,618 mil.Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve
výši -11,915 mil.Kč <.>
<br> 4 261 167,27 Kč
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> 1.Plnění rozpočtu
<br> 703 280,00 Kč
<br> Krátkodobé pohledávky
Běžný účet 6 510 654,51 Kč
<br> V průběhu r.2020 došlo k vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích
cenách 118.575,00 Kč.Pořízen byl drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě
32.438,00 Kč.Dotřiďovací linka,svozová vozidla,kontejnery i Centrum zpracování odpadů vč <.>
příslušené techniky byly pronajímány firmě EKOR,s.r.o <.>
<br> Peněžní fondy nebyly tvořeny <.>
<br> Hospodářská činnost nebyla vykon...

Načteno

edesky.cz/d/4653163

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz