« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Mikroregion Litomyšl - závěrečný účet za rok 2020, zpráva auditora. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva auditora [0,32 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
<br> IČ: 70906696
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17.září 2020 jako dílčí přezkoumání 26.dubna 2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření,územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsidle dobrovolného svazku obcí dne 17.9.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 26.04.2021 Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Bc.XXXXX XXXXXXXX - Ing.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 9 5 č.420/2004 Sb.a 9 4 a 9 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 a 1.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno'výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXX,LL.M.- předseda DSO Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX - tajemnice svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 26.4.2021
<br> A.Výsledekgílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a ne...
návrh závěrečného účtu za rok 2020 [0,23 MB]
N á v r h
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko
<br> za rok 2020
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Kap.Pol.Schválený
<br> rozpočet
Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 03 4121 Neinv.přij.transf.od obcí 767 450,00 767 450,00 767 450,00
<br> 03 4122 Neinv.přij.transf.od krajů 0,00 200 000,00 200 000,00
<br> 03 2141 Příjmy z úroků 600,00 600,00 332,26
<br> Příjmy celkem 768 050,00 968 050,00 967 782,26
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 768 050,00 968 050,00 967 782,26
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br>
Kap.Pol <.>
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 31.12 <.>
<br> 03 5041
Odměny za užití duševního
<br> vlastnictví
54 000,00 54 000,00 54 823,29
<br> 03 5139 nákup materiálu 50 000,00 226 000,00 225 626,28
<br> 03 5163 pojištění + poplatky 10 000,00 10 000,00 5 520,80
<br> 03 5164 nájemné 10 000,00 10 000,00 4 300,00
<br> 03 5166 konzult.a poradenské služby 100 000,00 152 000,00 151 250,00
<br> 03 5168 služby zpracování dat 15 000,00 15 000,00 12 192,50
<br> 03 5169 nákup služeb 100 000,00 25 000,00 363,00
<br> 03 5171 opravy a udržování 100 000,00 60 000,00 0,00
<br> 03 5172 Programové vybavení 0,00 23 000,00 22 562,00
<br> 03 5175 občerstvení 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> 03 5222 dotace občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 03 5222
Dotace církvím a náboženským
<br> společnostem
0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 03 5901 nespecifikované rezervy 205 330,00 205 330,00 0,00
<br> Výdaje celkem 659 330,00 835 330,00 516 637,07
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 659 330,00 835 330,00 516 637,07
<br>
<br>
III.Financování
<br> Pol.Financování Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost k 31.12.2020
<br> Saldo příjmů a výdajů po
<br> konsolidaci 108 720,00 132 720,00 451 145,19
<br> Financování celkem po
<br> konsolidaci -108 720,00 -132 720,00 -451 145,19
<br>
IV.Bankovní účty
<br> Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2020: Kč 3 431 015,62
<br> Účet č.86-172720207/0100 u Komerční banky …………….Kč 918...

Načteno

edesky.cz/d/4653008

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz