« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-zahajeni-rizeni-stanoviska-verejna-vyhlaska-rozsireni-vo-v-obci.pdf
Magistrát města České Budě jovice
S t a v e b n í ú ř a d
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice
<br>
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> Značka: SU/1698/2021 Sk Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: SU/1698/2021-3 Ing.Konopová XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX konopovaj@c-budejovice.cz XX.X.2021
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Obec Vidov,IČO 00581917,Vidov 51,370 07 České Budějovice 7
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 18.3.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> rozšíření veřejného osvětlení
Vidov
<br> na pozemku parc.č.19/56 (ostatní plocha),parc.č.23/1 (ostatní plocha),parc.č.24/4 (ostatní plocha) <,>
parc.č.64/45 (zahrada),parc.č.64/64 (ostatní plocha),parc.č.64/93 (ostatní plocha),parc.č.567/8
(ostatní plocha),parc.č.567/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Vidov.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - 9 stožárů se svítidly o výšce 6 m,napojení kabelem CYKY – J 4x10 mm2 o délce 296 m,umístěné
ve 3 lokalitách obce Vidov <.>
<br>
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení <,>
ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
své námitky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad České Budějovice,úřední dny pondělí
a středa od 8,00 do 17,00 hod.a pátek od 8,00 do 11,30 hod.) <.>
Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků,kterým se dle ...

Načteno

edesky.cz/d/4652769

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz