« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (485.04 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 001478/2021/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_060286/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SOJOVICE
IČ: 70565295
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Sojovice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  16.04.2021
 09.10.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Sojovice
<br> Sojovice 166
<br> 294 75 Sojovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX
- kontrolor: XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX - X.místostarostka
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> XXXXXX XXXXXXX - hospodářka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,...
Fin 2-12M (511.6 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 18.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 194 000,00 1 992 684,19 1 992 684,19Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 51 000,00 32 519,61 32 519,61Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 203 000,00 198 261,98 198 261,98Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 1 867 000,00 1 483 344,71 1 483 344,71Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 0,00 177 080,00 177 080,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 4 596 000,00 4 072 648,15 4 072 648,15Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 31 000,00 14 346,90 14 346,90Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100,00
<br> 1335 40 000,00 67 079,60 67 079,60Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00
<br> 1340 570 000,00 570 000,00 558 266,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 97,94
<br> 1341 16 000,00 16 000,00 14 840,00Poplatek ze psů 92,75
<br> 1343 0,00 1 840,00 1 830,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 99,46
<br> 1356 130 000,00 130 000,00 114 228,00Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 87,87
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 1 500,00Správní poplatky 75,00
<br> 1381 48 000,00 56 053,00 56 053,00Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 15,30 15,30Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 550 000,00 522 919,68 522 919,68Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0...
Výkaz zisků a ztrát (107.8 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 12.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 14 543 042,61 2 847,65 10 864 844,53 12 107,57
I.Náklady z činnosti 12 888 437,37 1 707,65 9 327 321,93 9 447,57
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 543 999,90 397,88 197 440,46 1 566,76
<br> 2.Spotřeba energie 502 555 867,60 0,00 683 976,77 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 2 225,00 0,00 4 352,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 4 936 091,06 0,00 2 080 084,16 5 551,84
<br> 9.Cestovné 512 11 586,00 0,00 14 229,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 26 775,77 0,00 26 523,59 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 741 986,48 1 309,77 1 997 197,47 2 328,97
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 701 008,00 0,00 1 348 734,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 305 376,00 0,00 265 712,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 212,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 3 189,00 0,00 3 391,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokut...
Rozvaha (152.11 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 12.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 83 925 266,25 30 899 920,41 53 025 345,84 56 038 184,85
A.Stálá aktiva 77 805 188,70 30 878 271,61 46 926 917,09 46 065 167,90
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 891 802,50 517 429,00 374 373,50 401 839,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 616 012,50 379 508,00 236 504,50 256 004,50012
<br> 2.Software 70 059,00 35 040,00 35 019,00 49 035,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 102 881,00 102 881,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 102 850,00 0,00 102 850,00 96 800,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 76 913 386,20 30 360 842,61 46 552 543,59 45 663 328,40
<br> 1.Pozemky 3 846 672,57 0,00 3 846 672,57 3 846 672,57031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 57 293 797,12 25 685 824,80 31 607 972,32 31 545 818,77021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 12 384 017,08 2 082 998,38 10 301 018,70 10 052 337,06022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 592 019,43 2 592 019,43 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotn...
Příloha (131.67 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Sojovice; IČO 70565295; Sojovice 166,Sojovice,294 75
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 12.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka zahájila ke dni 1.1.2010 účtování ve vedlejší hospodářské činnosti z důvodu zahájení podnikatelské činnosti.Jedná se o tyto činnosti "Provozování vodovodů a
kanalizací a úprava a rozvod vody <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> U výkazu Rozvaha je případný rodíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný
- v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
2.Změny způsobu oceňování : Nenastaly <.>
3.Přepočet údajů v cicích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby nebyly realiz
ovány v cizí měně <.>
4.Odpisový plán : Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjimkami konkrétních majetkový položek <.>
5.Věcné břemeno - Smlouva o zřízení služebnosti neomezeného užívání v plném rozsahu - Ing.XXXXXX XXXX a Ing.XXXXXX XXXXXX ( povinní) na pozemku p.č.XXX/XX o výměře
3860 m2 orná půda
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 7 421 591,40 7 216 168,63
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901...
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (1.12 MB)
Návrh závěrečného účtu obce Sojovice
za rok 2020
<br> zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>
Obecné údaje
<br>
Název : Obec Sojovice
Sídlo: Sojovice 166,294 75 Sojovice
Identifikační číslo: 70565295
Předmět činnosti : dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> dle výpisu z registru ekonomických subjektů bylo vydáno tato oprávnění:
<br> - Všeobecná činnost veřejné správy
<br> Způsob zastupování: dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX,starosta obce
<br>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Sojovice za rok 2020
<br>
Rozpočet obce Sojovice na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2019 usnesením č.118/19
jako vyrovnaný v paragrafovém znění s příjmy 11 532 200,00 Kč a výdaji 11 532 200 Kč.Rozpočet roku
2019 byl změněn RO č.1 ze dne 24.02.2020,RO č.2 ze dne 31.03.2020,RO č.3 ze dne 15.04.2020,RO č.4
ze dne 30.04.2020,RO č.5 ze dne 31.05.2020,RO č.6 ze dne 30.06.2020,RO č.7 ze dne 31.7.2020,RO č.8
ze dne 31.08.2020,RO č.9 ze dne 30.09.2020,RO č.10 ze dne 23.10.2020,RO č.11 ze dne 30.10.2020,RO
č.12 ze dne 30.11.2020 a RO č.13 ze dne 31.12.2020.Výsledkem od počátku roku byl konečný rozpočet
s celkovými příjmy 13 045 089,25 Kč,celkovými výdaji 16 538 724,22 Kč a financováním ve výši
3 493 634,97 Kč.Veškeré informace o rozpočtu jsou uvedeny ve výkaze FIN 2-12,který je přílohou tohoto
závěrečného účtu <.>
<br>
<br>
<br> Třída Název
Rozpočet
<br> 2020
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2020
Skutečnost
<br> 2020
<br>
<br> 1 Daňové příjmy 10 298 000,00 9 336 793,12 9 307 617,12
2 Nedaňové příjmy 800 200,00 902 505,00 762 903,61
3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
4 Přijaté transfery 434 000,00 2 974 568,52 2 974 568,52
Příjmy celkem 11 532 200,00 13 213 866,64 13 045 089,25
Konsolidace příjmů 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy konsolidované 11 532 200,00 13 213 866,64 13 045 089,25
5 Běžné výdaje 9 362 800,00 13 664 799,76 11 422 840,61
6 Kapitá...

Načteno

edesky.cz/d/4647301

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz