« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška obce Rokytá č.4/2015, místní poplatek za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument OZV 4. - 4/2015 zde ke stažení
Obec Rokytf
Horni Rok1t5 35,295 01 Mnichovo Hradi5t6
<br> telefon: 326 180 224,e-mail obesL okvta@sezrarr.cz,www.obe crokvta.cz,ID datovd schrAnky: eSnb5fn
ICO: 48679836
<br> Obecni zhvaznh whld5ka
obce Rokvtri
<br> 8.412015 <,>
<br> kterou se m6ni obecn6 zivaznS ryhliSka obce Rokyt6 8.2/2015 o mistnim poplatku za
provoz syst6mu shromaZdoov{ni,sbEru,piepravy,tiidEni,vyuZivdni a odstraflovfni
<br> komundlnich odpadri
<br> Zastupitelstvo obce Rokytri schvaluje a vydfLvfL dne 28.L2.2015 v souladu s ust.g 10 pism.d),g
35 a $ 84 odst.2) pism.h) zSkona t.12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),ve zndni pozddj5ich
piedpisii,s ust.$ 14 odst.2) zfkona i.56511990 Sb <.>,o mistnich poplatcich,ve zndni pozddjSich
piedpisri,tuto obecnd zfnaznou vyhl63ku:
<br> il.r
Touto obecnE zd.vaznou ryhld5kou se mdni obecnd z6vazn6 ryhliSka obce Roll.ytri E,212015 o
mistnim poplatku za pror'oz syst6mu shromaZd'ovrini,sbdru,pieprary,tiid6ni,lyuiivfni a
odstraiovrini komunilnich odpadrl,ze dne 23,02,2015,a to takto:
<br> 1.V ust.Cl.3 odst.1) a 2) se slova,<,> g 10b odst.4)" vypou5ti a nahrazuj i se slovy,<,> $ 10b
odst.5)" <.>
<br> 2.Text ust.Cl.4 se lypou5ti a nahrazuje se novim textem v tomto zndni:
<,>,Od poplatku za komun6lni odpad jsou nad r6mec ust.$ 10b zhkona 6.565/1990 Sb <.>,o
mistnich poplatc ich,ve zndni pozd6jSich piedpisri,osvobozeni poplatnici:
<br> a) ve vazbd,a to po dobu trv6ni vazby
b) ve vyfkonu trestu odndti svobody,a to po dobu vikonu tohoto trestu
c) kteii pobjvaji celorodnd v zahranidi
d) kteiijsou hl65eni k trval6mu pobytu na izemi obce Roky,t6 (vdetnd osob hl65enfch
<br> na ohla5ovnd - na Obecnim tiadd Roklt6),av5ak na rizemi obce Rokyt6 se
prokazatelnd dlouhodobd (vice jak Sest /6/ po sob6 jdoucich mdsicri v kalend6inim
roce) nezdrZuj i
<br> e) cizinci,kterlim byl podle z6kona upravujiciho poby cizinci na izemi obce Rokyt6
povolen trvallf pobyt nebo piechodnlf pobyt na dobu delSi neZ 90 dnt,av5ak na
rizemi obce Roklt6 se prokazatelnd dlouhodobd (vice jak Sest /6...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz