« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška obce Rokytá č.1/2015, systém shromažďování, sběru a přepravy komunálního odpadu na území obce Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška ke stažení zde:
Obec Rokyt6 Horni Rok)'t6 35,295 01 Mnichovo Hradistd telefon: 326 780 224,e-mail: obecrokvta@!92!4!!42,www.obecrokvta.cz,ID datovd schr6nky: e8nb5fn ICO:48679836 Obecn6 zfvazni whki5ka obce Rokytd i.r/2015 o syst6mu shromaZd'ovfnio sbdru,piepravyo tiid6ni' ryuZivrlni a odstraiov6nf komunilnich odpadri vznikajicich na rizemf obce Rokytf Zastupitelstvo obce Rokl6 schvaluje avyddvd dne 23.2.2015 v souladu s ust.$ 10 pism.d),$ 35 a g 84 odst.2) pism.h) zAkona 6.12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),ve zndni pozd6j5ich piedpist,a s ust.$ 17 odst.2) zdkona d.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o zmdnd ndkterfch dalSich z6koni,ve zndni pozddj5ich piedpisri,tuto obecnd ziLvaznos vyhl6Sku o systdmu shromaZd ov6ni,sbdru,piepravy,tiiddni,vyuZivrini a odstradov6ni kon-run6lnich odpadt vznikajicich na rizemi obce Rokvt6: 2) 1) ct.Zrikladni ustanoveni Tato obecnd zdvazni vyhld,ika stanovuje systdm shromaZd'ov6ni,sbdru,piepravy,tiiddni,vyuLivhni a odstraiov6ni komun6lnich odpadt vznikajicich na rizemi obce Rokytd (d6le jen,<,> obec").Tato obecnd z|vaznt vyhl{ika v souladu s ust.$ 17 odst.3) zdkona d.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o zmdnd ndkterych dal5ich z6konfi,ve zndni pozd6jSich piedpisri,t6Z urduje mista,kam se odkl6d6 komundlni odpad.cl.z Zfkladni pojmy Pro fdely t6to obecnd ziLvazn! vyhliSky se rozumi: a) objemnjm odpadem - komun6lni odpad,kjehoZ shromaZd'ov6ni nelze z drivodu jeho rozm6rfi,materiflu nebo jeho vlastnosti (napi.n6bytek,koberce,atd.) pouZit b6Znd sbdrnd n6doby,b) zbytkovfm odpadem - komun6lni odpad,ktery zbyde po vliiddni komun6lniho odpadu na sloZky uvedend v ust.Cl.3 tdto obecnd zdvaznd vyhl65ky,c) pov6ienou osobou - opr6vndnd osoba podle z|kona d.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o zmEnd ndkterych dalSich z6konfi,ve zndni pozddjSich piedpisri,se kterou obec uzaviela smlouvu na sbdr,piepravu,vyuLiti a odstraiov6ni komunflnich odpadt vznikajicich na irzemi obce,d) sbdrnou n6dobou - typizovan| n6doba z kovu di plastu nebo plastovj pytel ozna6enlf logem pov6iend oso...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz