« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška obce Rokytá č.2/2015, stanovení poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášku najdete ke stažení zde:
Obec Rokytf
Horni Rokyt6 35,295 01 Mnichovo Hradi5td
<br> telefon:326 780 224,e-mail:,www.obecrok)'ta cz,ID datov6 schr6nky: eSnb5fn
679836
<br> Obecnd z6v aznf vyhl65ka
obce Rokytri
<br> 8.2t2015
<br> o mistnim poplatku z provoz syst6mu shromaid'ovdni,sbdru,pFepravy'
tiid6ni,ryuZivfni a odstraiovini komun6lnich odpadfi
<br> Zastupitelstvo obce Rokyd schvaluje a vyd6v6 dne 23.2.2015 v souladu s ust.$ 10 pism.d),$ 35
a g 84 odst.2) pism.h) zlkona d.12812000 Sb <.>,o obcich,ve znlni pozd6j5ich piedpisri,a ust.$
14 odst.2) zfikona d.56511990 Sb <.>,o mistnich poplatcich,ve zndnl pozddj3ich piedpisfi,tuto
obecnd z6vaznou vyhllsku o mistnim poplatku za pro\oz syst6mu shromaZd ov6ni,sb6ru <,>
piepravy,tiiddni,vyuZiv6ni a odstraiov6ni komunrilnich odpadfl:
<br> ilr
Zrikladni ustanoveni
<br> Obec Rokyt6 zavddi a vybir6 mistni poplatek za provoz syst6mu shromaZdov6ni,sbdru,piepravy <,>
tiidEni,vyuZiv6ni a odstraiov6ni komun6lnich odpadtr (ddlejen,<,> poplatek za komundlni odpad") <.>
<br> ct.z
OhlaSovaci povinnost
<br> Poplatnikje povinen spr6vci poplatku ohldsil vznik,zmdnu nebo zrinik poplatkov6 povinnosti
(vdetnd skutednosti rozhodnfch pro osvobozeni od poplatku) do 15ti dnfi ode dne,kdy tato
skutednost nastala <.>
<br> V r6mci ohlaSovaci povinnosti poplatnik uvede ridaje podle zvki5tniho zttkona2 Poplatnik <,>
kterf je vlastnikem stavby,kter6 je urdena k individuflni rekreaci,nebo rodinn6ho domu na
rizemi obce,ve kter,<.> ich neni hl65ena k pobyu Lhdnh fyzick| osoba,uvede rovndZ dislo
popisnd nebo evidendni stavby urden6 k individu6lni rekeaci nebo rodinn6ho domu; pokud
stavba nebo drim neni takto oznaden,uvede parcelni dislo pozemku,na n6mZ je stavba di drim
umistbn.Poplatnik,kte{i je vlastnikem bytu na (nemi obce,v n6mZ neni hl65ena k pobltu
LLdnL fyzickh osoba,uvede rovndZ dislo popisnd nebo evidendni stavby (domu),ve kter6 se
b14 nachhz| a dislo bytu,popiipadd popis umistdni bltu ve stavb6 (domu),pokud nejsou byty
odislov6ny; pokud stavba (drim) neni takto oznaden...

Načteno

edesky.cz/d/4642213

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz