« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD Návrh MÚP ÚK Radkovice B11 + E13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (206.72 kB)
KOVICE
<br> &
<br> www
Návrh MÚP  ÚK Radkovice B11 + E13 (604.3 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci – polní cestě v k.ú.Radkovice u
<br> Příchovic (vedoucí k hradu Skála)
<br> Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 5.5.2021 (12.5.2021 změna) podaném Obcí
<br> Radkovice,IČ 00574210,Radkovice 65,334 01 Přeštice oznamuje podle § 172 odst.1 správního řádu návrh
<br> opatření obecné povahy
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci – polní cestě v k.ú.Radkovice u
<br> Příchovic (vedoucí k hradu Skála)
<br>
dle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
m í s t n í ú p r a v u p r o v o z u n a p o z e m n í k o m u n i k a c i
<br> na účelové komunikaci – polní cestě v k.ú.Radkovice u Příchovic (vedoucí k hradu Skála) - dopravního
<br> značení dle přílohy,která je nedílnou součástí návrhu
<br> - umístění 1 ks.dopravního značení svislého č.B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněné
<br> o dodatkovou tab.č.E 13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ (příjezd do XXXX a na louku
<br> k obhospodařování) umístění dopravního značení je dle přílohy,která je nedílnou součástí návrhu <.>
<br> Návrh je zveřejněn na úřední desce městského úřadu Přeštice a obecního úřadu Radkovice s tím,že dotčené
<br> osoby jsou vyzvány,že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění
<br> návrhu.Písemné připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě podat kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy
<br> mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.Připomínkami se zdejší správní orgán bude zabývat jako
<br> podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění.Vlastníci nemovitosti,jejichž
<br> práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem v...

Načteno

edesky.cz/d/4640919

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz