« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MZ- návrh závěrečného účtu 2020+písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (740.49 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada <,>
<br> IČ: 71227075
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 07.10.2020
- 21.01.2021 – dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada v souladu
<br> s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 08.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Bukvice 28
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX - předsedkyně svazku
- Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní svazku
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskute...
k nahlédnutí (461.04 kB)
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
DSO Mariánská zahrada71227075
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2012 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2020 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností.¨
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
<br> 2.Změny způsobu oceňování - nenastaly
<br> 3.Odpisový plán - odpisový plán je stanoven dle příloh ČSÚ 708
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2020 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 12.1.2021
15:17:06
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Dso),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohled...
k nahlédnutí (323.04 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mariánská zahrada71227075
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 830 443,50 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 150 000,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 4 860,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 52 408,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 139,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 930 542,50 -
<br> 130 517,00 -
<br> 4 860,00 -
<br> -...
k nahlédnutí (336.49 kB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
71227075IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Mariánská zahrada
Bukvice 28,506 01 Jičín
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 4 641,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 4 641,00 4 641,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 278 851,60 942 632,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 311 576,60 264 843,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 689 378,00 399 892,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 277 897,00 277 897,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> ...
k nahlédnutí (298.59 kB)
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 1 026 490,00 = 1 026 490,00
1 111 811,00 = 1 111 811,00
1 073 831,00 = 1 073 831,00
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
1 026 490,00 = 1 026 490,00
1 111 811,00 = 1 111 811,00
1 073 831,00 = 1 073 831,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
988 200,00 = 988 200,00
<br> 1 085 200,00 = 1 085 200,00
1 067 998,50 = 1 067 998,50
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
988 200,00 = 988 200,00
<br> 1 085 200,00 = 1 085 200,00
1 067 998,50 = 1 067 998,50
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
988 200,00 = 988 200,00
<br> 1 085 200,00 = 1 085 200,00
1 067 998,50 = 1 067 998,50
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
38 290,00 = 38 290,00
26 611,00 = 26 611,00
5 832,50 = 5 832,50
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
38 290,00- = 38 290,00-
26 611,00- = 26 611,00-
5 832,50- = 5 832,50-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
38 290,00- = 38 290,00-
26 611,00- = 26 611,00-
5 832,50- = 5 832,50-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
38 290,00 = 38 290,00
26 611,00 = 26 611,00
5 832,50 = 5 832,50
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 12.1.2021
15:14:56
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Dso),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,0...
k nahlédnutí (784.65 kB)
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2020 (§ 17 zákola č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtu,ve znění platn;fch předpisů) 1.Úaale o plnění příjmů a výdajů za rok2020 ( údaje jsou v Kč ) Úaaie o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finaněních operacích v plném členění podle rozpoětové skladby jsou obsaženy v pŤí|oze ě.1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku 0,000,000,00 Tídal-Daňové 17 020,0055 000,0055 000,00 Tída2-Nedaňové p íimy 0,000,000,00 T ída3 -Kapitálové p íimy 1 056 81 1,001 056 8l 1,009] I 490,00 Tída4-Pijaté transfery 969 81 1,00969 81 1,00412l 97 ] 490,00 v tom: členské p íspěvley od obcí 87 000,0087 000,00 neinvestiční p ijaté transfery od kraíe 4l22 0,00 l 073 83l,001 a26 490,00 1 111 811,00p íimy celkem I 067 998,50988 200,00 l 085 200,00 Tída5-Běžné vydaie 0,000,000,00 Tída6-Kapitálové rydaie l 067 998,501 085 200,00988 200,00VÝdaie'celkem 5 832,5038 290,00 26 611,00 Saldo: p íjmy - vÝdaie Tída8- Financování 0,000,00 0,00 P ljaté pťrjčky a věry 0,00 0,000,00Splátky rivěr 5 832,5038 29000 26 61 1,00 Prost edky minul;ich let Yykazy obcí MariánskázaL.XXX a jsou součástí závěreéného ťrětu (vykaz FIN X - lXM,rozbor ěerpaní p íjmťr a v daj ).Svazek obcí v roce 2020 dle čísla smlouvy 20RRD02-0024 obdržel neinvestiční dotaci ve vyši 87 000 Kč na projekt:,<,> Profesionaltzace svazku obcí Mariánská zahrada2020".2.ÚOa;e o hospoda ení s majetkem a dalších finančních operací o Rozvaha,o vykaz ziskri a ztráty,o P íloha ťrčetní závěrky jsou k nahlédnutí v kancelá i DSO a jsou dostupné dálkovym p ístupem k nahlédnutí na internetovych stránkách svazku.Yykazy obsahují daje o stavu a vyvoji majetku zabéžny XXX - viz p íloha é.X,X aX.Tabulka - stručnÝ p ehled maietku Majetek uveden v daňovych ztistatkovych cenách v Kč Podrobny rozpis víz vykaz rozvaha k 3 1.12.2020.3.Stav ríčelovych fondri Svazek obcí netvo í čelové fondy.4,Hospoda ení p íspěvkov ch organizací zíízenych svazkem obcí Svazek obcí nez ídil žádnou p ís...

Načteno

edesky.cz/d/4640160

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz