« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkaneč - Usnesení vlády - mimořádná opatření MZ ČR (9 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 449-2021.pdf [0,20 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10.května 2021 č.449
<br>
k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> I.souhlasí se záměrem s účinností od 24.května 2021 umožnit kulturní akce,přičemž
<br> maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity
míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících,pořadatelů
apod.) nesmí být vyšší než 500 ve vnitřních prostorech a 1000 ve vnějších prostorech <,>
nezhorší-li se dosavadní epidemiologický vývoj;
<br>
II.ukládá ministru zdravotnictví předložit na schůzi vlády dne 17.května 2021 k předchozímu
<br> souhlasu změnu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souladu s bodem I <.>
<br> Provede:
ministr zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 448-2021.pdf [0,20 MB]
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
Vláda
<br> I.vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
<br> 1.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení
<br> maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb <,>
<br> 2.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
<br> a služeb a poskytování služeb <,>
<br> 3.mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení
<br> a pobytových zařízení sociálních služeb <,>
<br> 4.mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb
<br> v terénní formě <,>
<br> 5.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
<br> testování dětí,žáků a studenů ve školách <,>
<br> 6.mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol <,>
<br> jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení;
<br> II.bere na vědomí záměr Ministerstva zdravotnictví zrušit:
<br> 1.mimořádné opatření ze dne 19.října 2020,č.j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN,kterým
<br> se stanovila pravidla zdravotně sociální péče <,>
<br> 2.mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021,č.j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN,kterým
<br> se stanovily podmínky pro vycházky uživatelů pobytových sociálních služeb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 448-2021 - priloha 6 - provoz-skol.pdf [0,39 MB]
1
<br>
Příloha č.6
usnesení vlády
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 17.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak,že se omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách,při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz
osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů <,>
b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden
<br> student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
c) zkoušky,je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru <,>
<br>
2.provoz vysokých škol,a to tak,že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
<br> škol,kteří mají na území České republiky jiné bydliště,v ubytovacích zařízeních vysokých
škol,s výjimkou studentů,kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 <...
uv 448-2021 - priloha 5 - testovani-zaku.pdf [0,19 MB]
Příloha č.5
usnesení vlády
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 17.května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření ze dne 12.dubna 2021,č.j <.>
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN,mimořádného opaření ze dne 19.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-5/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 22.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-6/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 30.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-8/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 6.května 2021,č.j.MZDR 14592/2021-
9/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 7.května 2021,č.j.MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN
a to tak,že:
<br>
1.Čl.III.zní:
<br>
„III <.>
<br> Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:
a) dvakrát týdně v Jihočeském kraji,Ústeckém kraji,Olomouckém kraji,Moravskoslezském
<br> kraji,Jihomoravském kraji,Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2.stupně základní
školy,žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím,že první test se provede první den
osobní přítomnosti dítěte,žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny
testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny <,>
<br> b) jedenkrát týdně v případě žáků 2.stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16
odst.9 školského zákona s tím,že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte,žáka
nebo studenta ve škole v týdnu <,>
<br> c) jedenkrát týdně v ostatních případech s ...
uv 448-2021 - priloha 4 - socialni-sluzby-tereni-formou.pdf [0,18 MB]
Příloha č.4
usnesení vlády
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb <.>,nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 17.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se nařizuje
<br> 1.všem osobám (uživatel,zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
<br> poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného
ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) <,>
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN95),zdravotnická obličejová
maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření kapének,nejde-
li o osoby,na něž se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
nevztahuje podle mimořádného opatření o ochraně dýchacích cest <,>
<br> 2.všem zájemcům,uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného
poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků onemocnění
COVID-19,o nařízené karanténě nebo izolaci,nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu u zájemce,klienta či blízké osoby <,>
a to neprodleně po zjištění <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> III <.>
<br> S účinností ode dne 1...
uv 448-2021 - priloha 3 - navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich.pdf [0,20 MB]
Příloha č.3
usnesení vlády
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.h) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 17.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:
<br> 1.omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických
<br> zařízeních tak,že návštěvu lze připustit pouze za podmínky,že osoba navštěvující
pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2,a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby <,>
které
a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
<br> na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o XXX doklad <,>
<br> b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19,a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní,nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,a očkovaná osoba
nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,nebo
<br> c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC ant...
uv 448-2021 - priloha 2 - maloobchody.pdf [0,25 MB]
1
<br>
<br> Příloha 2
usnesení vlády
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 17.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br> 1.omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak,že
a) se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace <,>
<br> hospody a bary),s výjimkou:
i) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování <,>
<br> stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských
zařízeních) <,>
<br> ii) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání <,>
<br> iii) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování
pouze ubytovaným osobám,a to pouze v čase mezi 06:00 hod.a 21:59 hod.<,>
<br> iv) venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen „zahrádka“),a to pouze
v čase mezi 06:00 hod.a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje využití toalet
ve vnitřních prostorách provozovny;
<br> tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla
s sebou) s tím,že prodej zákazníkům v místě provozovny (např.výdejové okénko) je
zakázán v čase mezi 22:00 hod.a 05:59 hod.<,>
b) provozovatelé p...
uv 448-2021 - priloha 1 - zmena-opatreni-maloobchody.pdf [0,19 MB]
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 10.května 2021 č.448
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.b) až e) a i)
zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 11.května 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
6.května 2021,č.j.MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN,a to tak,že:
<br> 1.čl.I/13 zní:
<br> „13.stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/12 další podmínky pro provoz holičství <,>
<br> kadeřnictví,pedikúry,manikúry,solárií,kosmetických,masérských a obdobných
regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti,při níž je porušována
integrita kůže,tak,že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi <,>
b) mezi místy,kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např.křesla v holičství
<br> a kadeřnictví),je vzdálenost alespoň 2 metry <,>
c) zákazník,s výjimkou dítěte do 6 let věku,při vstupu do provozovny:
<br> i) prokáže,že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19,nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele,že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
<br> na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,s negativním
výsledkem,nebo
<br> iii) doloží čestné prohlášení,resp.čestné prohlášení svého zákonného zástupce,že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,kter...
2021-05-10 MeSES_vyjadreni_balicky.pdf [0,04 MB]
Vyjádření MeSES k dalšímu postupu
obnovy
Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na
odborném odhadu a obecných principech <.>
<br> Shrnutí současné situace
1.Současnou hodnotu reprodukčního čísla R odhadujeme na 0,7-0,9 <.>
2.Prozatím se daří epidemickou vlnu “brzdit” dle nastaveného systému balíčků.Přestože
<br> se situace dlouhodobě zlepšuje,nadále existuje riziko,že se bude pokles v čase v
důsledku rozvolňování zpomalovat.Dosažení hodnot incidence pro další balíčky v
horizontu týdnů není zaručené,a bude ovlivněno změnami v opatřeních.Tento efekt
bude kompenzovat očkování a počasí.Významné navýšení mobility a kontaktů má
ovšem potenciál faktory zpomalování krátkodobě převážit a může tak nastat stagnace <,>
nebo opětovný mírný růst incidence.Rozvolnění od 10.května pravděpodobně způsobí
růst mobility,je proto žádoucí vyčkat s dalšími změnami do té doby,než bude patrné,jak
velký tento efekt bude (10-14 dní) <.>
<br> 3.4.balíček by se měl realizovat v případě dosažené incidence 75 na 100 tis.obyvatel za
7 dní.Pozitivní vývoj v minulém týdnu naznačuje,že by této hranice mohlo být dosaženo
v týdnu od 17.května,nicméně doporučujeme situaci vyhodnotit až v průběhu tohoto
týdne,kdy bude jasnější,zda pozitivní trend pokračuje <.>
<br> 4.Dosud platí,že vývoj v horizontu měsíců je nejistý,a přestože pro mnoho sektorů by
bylo vhodné mít jistotu,riziko zhoršení vývoje,který by neumožnil kompletní obnovu,je
dosud nezanebatelné.(V tomto směru doporučujeme pracovat na rozvoji kapacity
kvalitních testů,umožňující případné zvýšení rizika kompenzovat pomocí testování.)
<br> Možnosti pro další postup
1.Doporučujeme v maximální možné míře dodržet obsah balíčků,a obnovit pouze to,co je
<br> v balíčcích obsaženo (ve 4.balíčku se jedná o kulturní akce pouze ve venkovních
prostorách,otevření zahrádek restaurací,hotely a penziony v omezené kapacitě atd.) <.>
Pokud by došlo k přeřazení některých segmentů do dřívějších balíčků,motivuje to tlak
na d...

Načteno

edesky.cz/d/4639952


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz