« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Veřejná zakázka malého rozsahu "Radim - dopravní automobil"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.5 (108 kB)
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
<br> Článek I <.>
Smluvní strany
<br> 1.Kupující:
<br>
Obec Radim
právní forma:
801 - Obec
sídlo:
Radim 8,507 12 Radim
ID DS:
szfj9sk
zastoupená:
Zdeňkou Stříbrnou,starostkou obce
IČO:
00272001
bankovní spojení:
Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu:
5503257329/0800
kontaktní osoba:
Zdeňka Stříbrná
tel.:
731 409 498
e-mail:
urad@obec-radim.cz
<br> (dále jen „kupující“)
<br> 2.Prodávající:
<br> ……………………………………
sídlo:
……………………………………
ID DS:
……………………………………
zastoupená:
……………………………………
IČO:
……………………………………
DIČ:
……………………………………
bankovní spojení:
……………………………………
číslo účtu:
……………………………………
kontaktní osoba:
……………………………………
tel.:
……………………………………
e-mail:
……………………………………
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………… soudu v ……….<.> oddíl ……,vložka …….<.>
(dále jen „prodávající“)
Článek II <.>
Předmět smlouvy
1.Touto smlouvou se prodávající zavazuje,že kupujícímu odevzdá za podmínek v ní sjednaných předmět koupě – 1 ks dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním),kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“,s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg včetně přestavby dle technické specifikace uvedené v příloze,která je nedílnou součástí této smlouvy,a umožní kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo (dále jen „předmět koupě“) <.>
2.Kupující se zavazuje,že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu v souladu s čl.VI.této smlouvy <.>
3.Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne ……….<.>,která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější <.>
Článek III <.>
<br> Předání předmětu koupě,vady předmětu koupě
1.O předání a převzetí předmětu koupě bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou vyhotoveních,který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodacího listu <.>
2.Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě,pokud neb...
Příloha č.4 (34 kB)
List1
Příloha č.4 zadávacích podmínek
Položka MJ Počet MJ Cena za MJ v Kč Cena celkem v Kč
bez DPH DHP 21 % vč.DPH bez DPH DPH 21 % vč.DPH
Dopravní automobil (dále jen "DA") ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Příslušenství dodané dodavatelem pro 1 ks DA,které bude oceněno zvlášť:
lékárnička velikost III v kufru/batohu ks 1 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
požární světlomet s kloubovým úchytem ks 2 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B ks 1.0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B ks 1.0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory ks 2.0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
ruční vyprošťovací nástroj ks 1.0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (2 páry/sedadlo) ks 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy ks 2.0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
vytyčovací červenobílá páska 500 m ks 1.0 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za 1 ks DA vč.příslušenství 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
<br>
List2
<br>
<br> List3
Příloha č.3 (35.08 kB)
Příloha č.3 veřejné zakázky
<br>
Čestné prohlášení o splnění technických podmínek
k veřejné zakázce: „Radim – Dopravní automobil“
<br>
<br> Uchazeč:
Název:
Sídlo:
IČO/DIĆ:
<br>
<br>
Já níže podepsaný čestně prohlašuji,že při převzetí bude
<br> a) dopravní automobil splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení dopravního automobilu včetně výjimek budou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) <,>
<br> b) dopravní automobil splňovat všechny Technické podmínky obsažené v příloze
č.1 Zadávací dokumentace a Kupní smlouvě <.>
<br>
c) dopravní automobil splňovat „Prohlášení o shodě“ na daný typ dopravního automobilu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V ______________
<br> Dne ____________
<br>
<br>
Podpis oprávněné osoby
Příloha č.2 (36.02 kB)
Příloha č.2 veřejné zakázky
Nabídka – Krycí list
„Radim – Dopravní automobil“
<br> ZADAVATEL:
Název:
Obec Radim,Radim 8,507 12 Radim
<br> IČ:
00272001
<br> Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Zdeňka Stříbrná,starostka obce
<br>
<br> UCHAZEČ:
Obchodní firma/název uchazeče:
<br>
<br> Sídlo:
<br>
<br> IČ / DIČ,bylo-li přiděleno:
<br>
<br> Zapsaná v OR u:
<br>
<br> Zastoupená / oprávněně jednající:
<br>
<br>
<br> PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Výše uvedený uchazeč,který je uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku
předkládá
tímto nabídku,zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu s Výzvou k podání nabídek - Zadávací dokumentací <,>
a čestně a pravdivě prohlašuje,že:
1.se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami <,>
2.při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky <,>
3.je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty,která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
4.podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu,tj.včetně tohoto Prohlášení;
5.nabídková cena je:
XXXX XXX DPH (Kč)
<br>
DPH (Kč)
<br>
Celková cena včetně DPH (Kč)
<br>
<br>
Místo a datum podpisu: _____________________________________________________
<br>
Jméno,příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele: _________________________
<br>
Podpis oprávněné osoby za dodavatele: ________________________________________
Příloha č.1 (314.35 kB)
1/5
<br>
EDS: 014D26200 1248
Obec Radim
<br> JPO – Radim
IČO 00272001
<br> Kraj Královéhradecký
Technické podmínky
<br> pro dopravní automobil
1.Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu
<br> v provedení „Z“ (základním),kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“,s celkovou
hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) <.>
<br> 2.DA splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,a veškeré povinné údaje
<br> k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
část II.(technický průkaz) <,>
<br> b) stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky,ve znění
pozdějších předpisů,a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku,případně
kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou <,>
<br> c) stanovené vyhláškou č.247/2001 Sb <.>,o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách <.>
<br> 3.Požadavky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb <.>,o technických podmínkách požární techniky <,>
ve znění pozdějších předpisů,DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
<br> 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č.1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení
a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA.Součástí dodávky
je příslušný protikus <.>
<br> 3.2 K bodu 10 přílohy č.1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek
se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné
hmotnosti DA <.>
<br> 3.3 K bodu 13 přílohy č.1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou,které
pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel) <.>
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č.1,vyhlášky
č.69/2014 Sb <.>,o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,včetně
tlačítkového mikrofonu umožňující...
zadávací podmínky (489.97 kB) (489.97 kB)
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
<br> PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br> dle § 6 a § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
vedené pod názvem
<br> „RADIM – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br> 1.Identifikace veřejného zadavatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 2.Identifikace veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 3.Kontaktní osoby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 4.Vymezení předmětu veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 5.Termín a místo plnění veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 6.Technické podmínky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 7.Požadavky na prokázání profesní kvalifikace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 8.Nabídka.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
výzva (451.87 kB) (451.87 kB)
O B E C R A D I M
Radim 8,507 12 Radim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Zdeňka Stříbrná
<br> Tel./fax: 731 409 498
<br> E-mail: urad@obec-radim.cz
<br>
<br> Počet příloh: 6
<br>
<br> Datum: 19.04.2021
<br>
<br> Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Vážení obchodní přátelé <,>
<br> dovolujeme si Vás oslovit výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou
<br> „Radim – Dopravní automobil“ <.>
<br> V příloze tohoto dopisu zasíláme zadávací podmínky včetně veškerých příloh <.>
<br> S pozdravem
<br> Zdeňka Stříbrná
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br>
2021-04-19T10:39:14+0200
Zdeňka Stříbrná

Načteno

edesky.cz/d/4639692

Meta

Volby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Volby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz