« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Schválený závěrečný účet obce za rok 2020+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJl 32955/2021 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělá
<br> se sídlem Bělá 44,584 01 Ledeč nad Sázavou,IČO: 00179612 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 27.září 2020 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 31.března 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 31.března 2021 <.>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Obec Bělá Bělá 44 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Žaneta Hanusová pověření číslo 20205060508_2 — kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Pavel Lhot'an - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce...
Schválený závěrečný účet obce r.2020
'; c H v A L a „,Ý
<br> závěrečný účet obce Bělá za rok 2020
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br> (9 17 zákona č.250/20005b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
<br> Plnění k 31.12.2020
<br> Třída 1 — daňové příjmy 2 969 668,11 Kč 94,3% Třída 2 - nedaňové příjmy 358 082,00 Kč 60,2% Třída 3 - kapitálové příjmy 18 520,00 Kč 100,0% Třída 4 — přijaté transfery 484 652,00 Kč 100,0% Příjmy celkem: 3 830 922,11 Kč 90,2% Třída 5 - běžné výdaje 2 891 887,10 Kč 75,9% Třída 6 — kapitálové výdaje 267 630,34 Kč 49,7% Výdaje celkem: 3 159 517,44 Kč 72,7% Třída 8 - financování -671 404,87 Dotace: 4111-Neinvest.přij.transfery z VPS SR volby do zast.krajů 17 052,00 Kč 100,0% 4111-Neínvest.přij.transfery z VPS SR dotace vyrovnání daní 272 500,00 Kč 100,0% 4112-Neinvest.přij.transfery ze SR na správu 68 100,00 Kč 100,0% 4122-Neinvest.přijaté tranfery od krajů (POV) 127 000,00 Kč 100,0%
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2020
<br> k 31.12.2019 k31.12.2020 019 ostat.d|ouh.nehmot.majetek 145 752,95 Kč 138 108,95 Kč 031 pozemky 2 453 529,00 Kč 2 447 767,00 Kč 021 stavby 17 624 517,24 Kč 17 295 453,24 Kč 022 samost.hmotné movit.věci 588 157,40 Kč 769 004,79 Kč 042 nedok.d|ouh.hm.majetek 1 145 942,00 Kč 1 174 982,00 Kč 069 ostat.d|ouhod.finanč.majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 112 materiál na skladě 326,00 Kč 9 782,40 Kč 231 bankovní účty 1 629 985,43 Kč 2 301 390,30 Kč 263 ceniny 641,00 Kč 2,00 Kč 311 odběratelé 27 562,50 Kč 0,00 Kč 314 krátkodobé poskyt.zálohy 92 046,00 Kč 249 920,00 Kč 315 jiné pohledávky 1 800,00 Kč 0,00 Kč 377 ostat.krátkodobé pohled.0,00 Kč 0,00 Kč 321 dodavatelé 0,00 Kč 249 920,00 Kč 331 zaměstnanci 48 671,00 Kč 44 200,00 Kč 337 závazky zdravot.pojištění 5 016,00 Kč 5 422,00 Kč 342 ostatní daně 7 926,00 Kč 7 161,00 Kč 451 dlouhodobé úvěry 0,00 Kč 0,00 Kč 459 ostat.d|ouhod.závazky 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Sestavila: Kalhotková Marie-účetní obce,správce rozpočtu V Bělé dne 19.d...

Načteno

edesky.cz/d/4639499

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz