« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - TJ Sokol Sojovice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Sojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratní finanční výpomoci z rozpočtu obce Sojovice (2.3 MB)
(".j.<.> - () 11/041 9/2021
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Sojovice
<br> uzavřená ve smyslu zákona č.I28/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdnějších předpisů,podle _5 lOa zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů a podle š 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb.„ správního řádu„ ve znění pozdějších předpisů
<br> Obec Sojovice
<br> IČ: 00301825
<br> se sídlem: Sojovice 166.294 75 Sojovice
<br> číslo bankovního účtu : 483984349/0800
<br> zastoupená Ing.Bc.Petrem Obdržálkem.starostou obce
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> El
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Sojovice
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> se sídlem : Sojovice 166.294 75 Sojovice
<br> zapsaná ve spolkového rejstříku.vedeném Městským soudem v Praze.oddíl L,vložka 28145
<br> číslo bankovního účtu : 25017292l/0300
<br> zastoupená Milošem Pankem.statutárním orgánem_ starostou spolku
<br> (dále jen příjemce)
<br> uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č.[28/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdnějších předpisů.podle šlOa zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů a 5 159 a násl.zákona č.l59/2004 Sb.<.> správního řádu.ve znění pozdějších předpisů:
<br> Článek 1 Předmět smlouvy
<br> l) Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek stanovených touto smlouvou návratnou finanční výpomoc z rozpočtu poskytovatele ve výši 160 000 Kč,slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých,a příjemce tuto návratnou Finanční výpomoc přij ímá a zavazuje se takto poskytnuté peněžní prostředky vrátit ve lhůtě a za podmínek touto smlouvou dále stanovených <.>
<br> 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> Návratná finanční výpomoc je poskytována příjemci výlučně v rámci projektu "Rekonstrukce/ obnova zázemí sokolovny TJ sokol Sojovice" v obci Sojovice.kterýje realizován prostřednictví Státního zemědělského intervenčního fondu (dálejen "SZIF“) z Programu rozvoje v...

Načteno

edesky.cz/d/4637805


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz