« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Závěrečný účet za rok 2020 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obec Rokytá (6.88 MB)
Zborovská 1 1 I50 2I Praha 5 čj <.>,0ot467/202llKuSK SpZn: SZ _087 43 4/2020/KUSK Stejnopis ě./? Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RoKYTÁ Ič: 48679836 Za rok2020 Přezkoumání hospodaření obce Rokytá za rok 2020 bylo zahájeno ďne 27.07.2020 doručením oznámení o zabájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím orgánem.přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.25.02.2021.19.I0.2020 na základé zákona ě.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).přezkoumávané období: Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený íizením přezkoumání: - kontrolor: Zástupci obce: 01.01.2020 - 31.12.2020 Rokytá Rokytá 35 295 0I Mnichovo Hradiště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXX - místostarosta XXXXX XXXXXXXXXX - hlavní účetní Krajský úřad Pověření kpřezkoumání podle § X odst.I zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona ě.25512012 Sb <.>,vše ve znéní pozdějších předpisů,lydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mg.<.> Šteparrku Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod ě j.088572/2020/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust,§ 2 zák.č.42012004 Sb,<,> ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást záv&eěného účtu podle zákonaó.25012000 Sb,<,> ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a \rídajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtoqých prostředků,- finanční operace,týkajici se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných nazáklaďě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základé smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanční operace,týkajicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,- hospodaření a naklád...
Dokument - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obec Rokytá (5.46 MB)
Obec Rokytá lČo: 48679836 scnvÁleruÝ zÁvĚnečruÝ účer zA RoK202o (v Kč) L_Rozpoětové hggpodaření dlelři9 - PŘIJMY 2020 tr.í.Příimv dle dluhového třidění rozpgčtové §kladby_zaJok 2020 l rlda skutečnost Rozpočet schválenÝ Rozpočet po změnách %sR %UR ]"-DAŇoVÉ PŘÍJMY 4 919 057,30 4278 6oa,oo 4 602 330,00 1t4,97 106,88 2_NEDANoVE PRlJMy 323 423,6a ]"88 400,00 33B 600,00 t71",67 95,52 3-KAPlTÁLoVÉ PŘÍJMY 109 907,00 B]" 000,00 271000,00 135,69 40,56 4-PŘUATÉ TRANSFERY 1" 395 652,00 52 000,00 523 345,00 2 683,95 266,68 CELKEM PRlJMY 6 748 039,90 4 600 000,00 5 735 275,00 L46,7g Il7,66 Položky skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách %sR % IJR 11"1,t- Daň z přrjmů FO placená plátci I01,! 382,41,900 000,00 950 000,00 I72,38 Lo6,46 LLIL - Daň z příjmů FO placená poplat 16 555,17 60 000,00 60 000,00 27,59 27,59 1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 97 875,73 75 000,00 91000,00 130,50 t07,56 !l2l - Daň z příjmů právnických osob 760 949,1,J,7B0 000,00 780 000,00 97,56 97,56 !I22 - Daň z pří'mů práv.osob za obce 30 000,00 -30 000,00 72LL - Daň z přidané hodnoty 2 o73 984,76 1700 000,00 1 900 000,00 I22,o0 ].09,16 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.265 260,00 265 000,00 265 260,00 ].00,10 ].00,00 t34L - Poplatek ze psů 6170,00 6 000,00 6 ]"70,00 102,B3 100,00 1361 - Správní poplatky 1690,00 ].600,00 1700,00 1.05,63 99,41 1381- Daň z haz.her výi.d.d.tech.her 28 660,15 25 000,00 28 000,00 1L4,64 Io2,36 L382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 7,67 6 000,00 200,00 0,]"3 3,84 1511- Daň z nemovitých věcí 656522,30 430 000,00 550 000,00 1"52,68 1,I9,37 1- Daňové př,jmy 4 919 057,30 42v86og,oa 4 602 330,00 LLfi,97 106,B8 21LL - Přú.z poskyt.služeb a výrobků 102 1"9] <.>,50 30 000,00 102 200,00 340,64 99,99 21.t2 - Příj.z prodeje zboží 7 650,00 2 000,00 8 000,00 3B2,50 95,63 2LL9 - Ostatní příjmy z vlastníčin.2 150,00 6 000,00 6 000,00 35,83 35,83 2t3I - Příjmy z pronájmu pozemků 74 950,00 76 000,00 75 000,00 98,62 99,93 2132 - Příj.z pronáj.ost,nemovit,věcí 31712,0o 17 400,00 38...

Načteno

edesky.cz/d/4636568

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz