« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Výběrové řízení - referent OSVZ - sociální pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ OSVZ na dobu určitou.doc (33 kB)
Tajemnice Městského úřadu Přeštice vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále XXX XXXXX o úřednících) na funkci:
<br> referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovník
na dobu určitou (jako zástup za RD) s nástupem od 1.8.2021
v 11.platové třídě
Předpoklady vzniku pracovního poměru:
<br> 1) státní občanství ČR,popř.trvalý pobyt v ČR a ovládání jednacího jazyka
<br> 2) XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům
<br> X) bezúhonnost ve smyslu § 4 odst.2 zákona o úřednících
<br> 4) vzdělání dle § 110 zák.108/2006 o sociálních službách (min.VOŠ ve vyjm.oborech)
5) praxe min.1 rok výhodou,zkouška odborné způsobilosti výhodou
<br> 6) řidičský průkaz B,dobrá znalost práce na PC
<br> Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 27.5.2021 <.>
Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemníka MěÚ Přeštice,Masarykovo nám.107,Přeštice nebo zaslat poštou na adresu MěÚ v Přešticích <.>
<br> Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust.§ 7 odst.4 zákona o úřednících obsahovat tyto náležitosti:
<br> a) jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,kontakt (tel.číslo,email)
<br> b) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
<br> c) datum a podpis uchazeče
<br> d) souhlas se zpracováním osobních údajů
<br> K přihlášce je nutno v souladu s ust.§ 7 odst.5 zákona o úřednících připojit tyto doklady:
a) životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,motivační dopis
<br> b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením <,>
<br> c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> In...

Načteno

edesky.cz/d/4635307

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz