« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu - Troubsko, Střelice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu - Troubsko, Střelice"
illljllllljl
<br> |i||||i|i|ili|| ||||I| |
<br> musl'upzwmapn
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní "
<br> Obě—cníúřaám“ ; “*t—_m—w Střelice,\,QÍOUOIUCQ ;
<br> Číslo jednací: Čj.SLP-OV/29008-21/KZA,: j <,>
<br> Spisová značka: Sp.SLP-OV/5866-2021/KZA D „,; f :
<br> Vyřizuje/linka: Bc.Zaneta Kryštofová/533304400 050mm" v——G5»95=»\2[]212 Znam/fate: Í
<br> E-mail: krystofova©slapanicecz _ ; „ <.>,j „&
<br> VBrně dne: 29.04.2021 Ci.: l/Zaf'ÚZV/ÁUWW --—v—,——-_-řž7í'tí ;“
<br> Datová schránka: 2xfbbgj,; í-lkláddci.zmk.“ Příloha:,„ff/7 *
<br> \ i“ _ !
<br> m.<.>.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.>.„_ __-z_.<.> <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA I Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na Silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě žádosti spol.Skanska a.s <.>,se sídlem Průmyslová 493,530 03 Pardubice,IČO 26271303; zastoupené na základě předložené plné moci spol.GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno,lČO 41602901 (dále též „podate|“) ze dne 13.04.2021 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.š 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.Ill/15267 v k.ú.Troubsko a k.ú.Střelice u Brna
<br> na silnici: č.Ill/15269 uI.Národního odboje,uI.Ostopovická a U Dráhy v ...

Načteno

edesky.cz/d/4633097

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz