« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Tetčická)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Tetčická)"
lillllllllllllll
<br> musiup2'lu00bnb
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br> Ilíllllllilllil llllil
<br> Číslo jednací: Čj.SLP-OV/32276-21/KZA ObSGtgglfigŠad CÍS'O dopor.Spisová značka: Sp.SLP-OV/3435-2021/KZA [] 3 "05" 2021 J/ Vyřizuje/linka: Bc.Zaneta Kryštofová/5333044OO D šl d."žíařščěšěšěi' E-mail: krystofova©slapanice.cz o 0 ne.—————————————— ;) ' V Brně dne: 26.04.2021,<,> _.<.> /,<.>.<.>.___-š)./(íí__- Datová schránka: 2xfbbgj Č.j.: již?zčéŽ/Žoěqu;„wukládacíznakz / Příloha: ________________ f '.7 ______________
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA I Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě žádosti spol.Skanska a.s <.>,se sídlem Průmyslová 493,530 03 Pardubice,IČO 26271303; zastoupené na základě předložené plné moci spol.GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno,IČO 41602901 (dále též „podatel“) ze dne 04.03.2021 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.5 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.Ill/3945 ul.Tetčická v obci Střelice
<br> z důvodu: realizace stavby „Elektrizace trati vč.PEÚ; Brno — Zastávka u Brna 1.Etapa; Uzavírka lávky pro chodce Střelice“
<br> podle předložené doku...

Načteno

edesky.cz/d/4633096

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz