« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Návrh závěrečného účtu obce Hošťka za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC Hošťka za rok 2020 (951.58 kB)
_._-|\_-.<,>
<br> Obec Hošt'ka r:.<.>.qj,_ „ již Vytlsk c.1 Dařilo 27 _nq- 2321 Ě dne._._,<.>.' čj.__.<.>.Čj: PK—EKť2558120
<br> vyřizuje ' <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Hošt'ka,ICQ: 00259853 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 27.04.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Hošt'ka Hošt'ka 75,348 06 Přimda
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXX XXXXXXX — starostka obce
<br> - XXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněn od 29.11.2019 do 18.12.2019 Rozpočtová opatření 1 - 6
<br> Schválený rozpočet na rok 2020 schválen 20 dne 18.12.2019 jako schodkový
<br> Střednědobý výhled na roky 2022 - 2024 schválen ZO dne 16.12.2020 rozpočtu
<br> Závěrečný účet za rok 2019 schválen 20 dne 3.6.2020 bez výhrad Bankovní výpisy vedená u KB,ČNB Faktury přijaté laktury 65 o.1 do &.333 vydane faktury od č.1 do č.37 Inventurní soupisy inventarizace za rok 2020 majetku a závazků Pokladní doklady "příjmové pokladní doklady od č.1 do &.334 výdajové pokladní doklady od č.1 do č.144 Pokladní kniha za období leden - prosinec 2020 Příloha rozvahy sestavená k 31.12 2020 Rozvaha sestavená k 31.12 2020
<br> Výkaz pro hodnocení sestavený k 31.12 2020 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12 2020
<br> Sml...
Fin 2 - 12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Hošťka za rok 2020 (2.82 MB)

Návrh závěrečného účtu obce Hošťka za rok 2020 (1.34 MB)
Obec Hošt'ka lČ: 00259853„ DIČ: (200259853 Hošťka čp.?S 34s 06 Přimda
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HOŠÍKA ZA ROK 2020
<br> zpracovaný na základě jé ]? zákona č.250f'2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů platném znění
<br> Kontaktni údaie:
<br> Adresa: Obec | Iošl'ka.Hošťku 0213.75.348 06 Přimda
<br> Telefonické spojení : 3M 795 174.mobč.?23 03! 83.1
<br> E-mailové adresy: podala!:lan'::'_jl1oslka-lc.cz.stumslwu [maka-tow."ccmiu'5i'-l1()slkzl-lc.cr.<.> strapkovafqšhoslka—lc.cz <.>
<br> Bankovní spojení: Komerční banka.0.5.mahočkajl'achov č.účtu 3924-4UHUIUM základni being-' účet ).č,účtu 78-22319?()257ml()0( běžný účel SF).CNB pobočka Plzeň č.účtu 94—361740HUNO ( běžný účet obce - dotace ).č.účtu 2?-36|865lSOWUIUO( úvěrový účet ) <,>
<br> Počet členů zastupitelstva v roce ZOEQ: ?
<br> Obec Hošťka je členem v těchto organizacích:
<br> Sdružení obcí Borsko
<br> Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
<br> Sdružení obcí Černošín Mikroregion Borsko MAS XXXXX XXX
<br> Dokumentace k těmto organizacím jsou uloženy na obcí.Veškerá agenda je zpracována Výpočetní technikou firmy TRIADA s.r.o <.>,programu MUNIS <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 - Výkaz Fin 2—12 M ( údaje jsou v Kč)
<br> Schválený Upravený Plnění k % plnění k rozpočet rozpočet 31.12.2020 upravenému rozpočtu
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 8 982 000.00 9 152 540.00 () 097 895.71 99.40 % Třída 2 - Nedanové příjmy 2 855 800.00 2 864 734.00 2 619 807.37 91.45 % Třída 3 — Kapitálové příjmy 20 000.00 166 000.00 209 870.00 126.43 % Třída 4 — Přijaté transfery ] 712 700.00 3 243 350.00 3 244 350.00 10003 % Příj my celkem 13 570 500.00 15 426 624,00 15 171 923,08 98,34 % Konsolidace příjmů 80 000.00 80 000.00 80 000.00 100.00 % Příjmy celkem 13 490 500.00 15 346 624.110 15 091 923.08 98.34 % po konsolidaci Třída 5 — Běžné výdaje 12 208 500.00 13 202 743.00 1 | 729 204.86 88.84 % Třída 6 — Kapitálové výdaje 5 362 000.00 6 244 000.00 4 403 358.36 20.52 % V...
bez názvu

Načteno

edesky.cz/d/4632813

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz