« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Návrh Závěrečného účtu DSO POD BABOU za rok 2020 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 - Prohlášení kontrolované osoby.pdf [0,02 MB]
Ke sp.zn.: OEKO—PŘ 54104/2020/jahol ICO: 05382751
<br> KUCBXOOZBY4A
<br> ],(
<br> Prohlášení kontrolované osoby
<br> Prohlašuji,že jsem vsouladu sustanovením ?; 7 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br> byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,ICO 05382751 za rok 2020 <.>
<br> _ 2 B -02— 2021 V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ď'Dď/Íýýš.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Dobrovoiný svazek obcí POD BABOU IČO: 053 82 751 V Chaiupách 47 373 71 Adamov
<br> Podpis starosty/starostky — u D podpis o oby určené stanovami
<br> Zástupce ÚC:
<br> XXXX XXXXXXXX Jméno a příjmeníl:.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> J.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Funkcez: PZČ'ÚÍZEÁÉ.<.>.<.>.<.>.<.> ('(/AŽČQ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 1),2) — čitelně vypsat
Příloha č. 1 - Zpráva z konečného PH DSO POD BABOU.pdf [0,26 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 10 KUCBX00YNO2N *KUCBX00YNO2N* Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,IČO 05382751 Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: 21.10.2020 jako dílčí přezkoumání od 18.02.2021 do 01.03.2021 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POD BABOU za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.Zdeňka Perníková Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.401/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXX XXXXXXXX - předseda spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/jahol Sp.zn.: OEKO-PŘ 54104/2020/jahol identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 2 z 10 Předmět přezkou...
Návrh závěrečného účtu DSO POD BABOU za rok 2020.pdf [0,07 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Dobrovolný svazek obcí POD BABOU
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Dobrovolný svazek obcí POD BABOU
V Chalupách 47
373 71 Adamov
<br> 05382751
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 602209398
E-mail info@adamovcb.eu
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Plnění rozpočtu seskupeného
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Tvorba a použití peněžních fondů
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací
<br> Příloha č.1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Příloha č.2 – Prohlášení kontrolované osoby
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí POD BABOU,IČO 05382751
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený4Třída %PŘIJATÉ TRANSFERY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 102 150,00 1 088 550,00 1 102 150,00101,25 100,00 0,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: 101,25 0,00100,001 102 150,00 1 102 150,001 088 550,00
<br> Příjmy celkem: 101,25 0,00100,001 102 150,00 1 102 150,001 088 550,00
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> Výdaje
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený5Třída %BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 174,00 1 000,00 500,0017,40 34,80 326,00
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 18 495,00 20 000,00 18 790,0092,48 98,43 295,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 122 860,00 101 550,00 122 950,00120,98 99,93 90,00
<br> 5175 Pohoštění 11 696,00 0,00 11 700,000,00 99,97 4,00
<br> 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 032 093,54 966 000,00 1 033 000,00106,84 99,91 906,46
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: 108,89 1 621,4699,861 185 318,54 1 186 940,001 088 550,00
<br> Výdaje celkem: 108,89 1 621,4699,861 185 318,54 1 186 940,001 088 550,00
<br> Financování
<...

Načteno

edesky.cz/d/4632784

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz