« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Komunální služby Hlinecko - návrh závěrečného účtu, zprávu o přezkumu. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu hospodaření. [0,22 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání heapodaření za rok 2020
<br> dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko,svazek obcí
<br> |č: 07357788
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 31.srpna 2020 jako Dílčí přezkoumání 16.března 2021 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 6.8.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 31.8.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 16.03.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - lng.Věra Loužilová - XXXXXX Lacušova'
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420I2004 Sb.a 5 4 a 9 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběron způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXX - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXXXXX - jednatelka svazku XXXXX XXXXXXXXXX - účetní svazku
<br> X" !X ' -|' |A".| lill'íH- ' “75 l.: “ť i'l'll-w |--='.'-l"|l.-l-',' <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzováníjednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející ...
Návrh závěrečného účtu. [0,15 MB]
Licence: W066
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice.č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e—mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů Il.Plnění rozpočtu vy'dajů
<br> _ _,XQRGBZĚ'CÍZUÍ „ŠPTOWQĚĚŠ 91930201
<br> I'.— Je?
<br> (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2021
<br> 07357788
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí Poděbradovo nám.1
<br> Hlinsko
<br> 539 23
<br> 725 767 234
<br> potuckova©tshlinsko.cz www.kshlínecko.cz
<br> lil.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem
<br> Xi.Ostatní doplňující údaje
<br> 22.02.2021 19h21m393
<br> Zpracováno systémem UCRtÉ GORDJCĚ spor.s r.0 <.>
<br> strana 1 ! 6
<br> Lícence: WDGG
<br>.<.> PLNĚNÍ RQZBOČTPPÉJMQ
<br> XCRGBZUC l'ZN'í (01012020/ 01012020)
<br> rpg-: * 3100500533059 Rozpocet 003000000 ames-vos: Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 100,00 100,00 27,38 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem 100,00 100,00 27,38 parami výpis položek dle Odvětvové-ho a druhového třfdéríírozpočtové skladby Schválený-rozpočet _ Rozbššéě boÉE—Sn—áěim—" ' _“ ' „- 0200303? 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 27,38 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 100,00 100,00 27,38 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 100,00 100,00 27,33 22.02.2021 19h21m395 Zpracováno systémem UCR© GORDICíB spor.s r.o.__ řA/WW“30002270
<br> Licence: IMDSG
<br> n- PeíĚNí.RQĚPOČÍQVYDAJU
<br> _ XCRGBZUCIZNT (01012020/01012023
<br> fait" 5002410050005: ' Rozpočet po změní...

Načteno

edesky.cz/d/4631057

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz