« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Mimořádná opatření od 10.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uv 438-2021 - priloha 1 - maloobchody.pdf (244.73 kB)
1
<br>
<br> Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 6.května 2021 č.438
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 10.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br> 1.omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak,že se zakazuje přítomnost
<br> veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace,hospody a bary) <,>
s výjimkou:
a) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování <,>
<br> stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských
zařízeních) <,>
<br> b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání <,>
<br> c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování
pouze ubytovaným osobám,a to pouze v čase mezi 06:00 hod.a 21:59 hod.;
<br> tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla
s sebou) s tím,že prodej zákazníkům v místě provozovny (např.výdejové okénko) je
zakázán v čase mezi 22:00 hod.a 05:59 hod.<,>
<br>
2.zakazují koncerty a jiná hudební,divadelní,filmová a jiná umělecká představení včetně
<br> cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo
zkoušet XXX v případě,že je provádí umělci,kteří t...
uv 438-2021 - priloha 3 - testovani-zaku.pdf (188.59 kB)
Příloha č.3
usnesení vlády
ze dne 6.května 2021 č.438
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona
č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 10.května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,ve znění mimořádného opatření ze dne 12.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN,mimořádného opaření ze dne 19.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-5/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 22.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-6/MIN/KAN,mimořádného opatření ze dne 30.dubna 2021,č.j.MZDR
14592/2021-8/MIN/KAN,a to tak,že čl.I zní:
<br>
„I <.>
<br> 1.Žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání a který je žákem základní školy,základní školy speciální,nižšího
stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia,prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího
programu konzervatoře,oboru vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá,žákem nebo studentem účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy
na střední škole nebo vyšší odborné škole,žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy <,>
který se účastní skupinové konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole,závěrečných
zkoušek,maturitních zkoušek nebo absolutorií,umožní daná škola osobní přítomnost pouze
tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si provedl
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytl...
uv 438-2021.pdf (197.61 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 6.května 2021 č.438
<br> k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br> Vláda
<br> vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
<br> 1.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
a služeb a poskytování služeb <,>
<br> 2.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz
škol a vysokých škol <,>
<br> 3.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
testování dětí,žáků a studenů ve školách <,>
<br> 4.mimořádné opatření,kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních
opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 <,>
<br> jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
uv 438-2021 - priloha 2 - omezeni-sko.pdf (184.59 kB)
1
<br>
Příloha č.2
usnesení vlády
ze dne 6.května 2021 č.438
<br>
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a odst.2
zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 10.května 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
4.května 2021,č.j.MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN,a to tak,že
<br> 1.v úvodní větě čl.I se slova „ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje,Kraje
<br> Vysočina a Zlínského kraje“ zrušují <,>
<br> 2.v čl.I v bodu 5 písm.e) a v bodu 6 písm.b) se text „20 osob“ nahrazuje textem „30 osob“ <,>
<br> 3.v čl.I bodu 14 se za slova „účastník nebo žák“ vkládají slova „,s výjimkou dítěte do 6 let
<br> věku,“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>

Načteno

edesky.cz/d/4631047


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz