« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - zpráva o výsledku hospodaření, příloha k Závěrečnému účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

audit 519.pdf (770.6 kB)
— nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených V příloze <,>
<br> - s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Licibořice o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal XXXX XXXXXX
<br> V kontrolovaném období ÚSC,dle prohlášení zástupců ÚSC,nehospodařil s majetkem státu,neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a nemovitý majetek,neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady.Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu <.>
<br> Poučení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,a to nejpozději do XX dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 5 13 odst.2 zákona č.420/2004 Sb <.>,povinen v informacích podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření,a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení © 14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb.a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení čj 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.XXXXXX do výše XX.XXX Kč <.>
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce XXXX XXXXXXXXX účetní obce Převzal: Licibořice dne úterý X.června XXXX J iří Blažek
<br> starosta obce
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel; +420 026 530,e-mail: ivana...
audit 419.pdf (667.19 kB)
D.III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.0,89 oÁ
b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.> t,56 oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> D.IV.Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
<br> Dluh obce Licibořice nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> D.V.Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
<br> Licibořice dne 2.červ.na2020
<br> Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
<br> /o^-
XXXXXX XXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený Ťizením přezkoumání
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumaní
<br> kontrolor
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> podpis kontrolora
<br> kontrolor podpis kontrolora
<br> Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
<br> je návrhem zprávy o výsledku přezkoumrání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumrání.Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona
č.42012004 Sb.k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší <,>
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakláďá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraj e <,>
<br> Komenského náměstí 725,53211 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
-4-
<br> ťfu:
audit 319.pdf (736.6 kB)
- přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení S 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení S 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku — přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěných v předchozích letech C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle © 2 á © 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> => nebyly zjištěny chyby a nedostatky.> D.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb
<br> a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivana.bednarikova©pardub...
audit 219.pdf (830.58 kB)
předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1
a 2 zákona č.42012004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se lychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zžkona ě.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na kíeré se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní íkonvzdántm se práva podat námitky byl učiněn dne 2.6.2020 <.>
<br> A.VÝsledek dílčích přezkoumání
A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza2Dl9
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.oblasti přezkoumání" u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst.3 písm.a) zákona ě.42012004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
<br> členění podle ustanovení § 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení § 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a v.Ýdajů rozpoětu včetně peněžních operací <.>
lÝkajících se rozpočtov.Ých prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení § 2 odst.1 písm.b) ťrnanční operace.týkající se tvorb},a použití peněžních
fondů
<br> - přezkoumián: Ano
<br> 3.Ustanovení § 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení § 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.tÝkající se sdružených prostředků
v.vnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celhv" anebo na
základě smlouv.v s jinými právnichÝmi nebo lvzichými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení § 2 odst.1 písm.e) finanční operace.tÝkající se cizích zdrojů ve smyslu
prár,ních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení § 2 odst.1 písm.fl hospodaření a nakládání s prostředk},poskytnutÝmi z
Národního fondu a s dalšími prostředhv ze zahrarričí poshvtnutÝmi na základě
mezin...
audit 119.pdf (543.02 kB)
PARDUB|CKY KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční
<br> zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce Licibořice
<br> lč: 00497lt1-
<br> přezkoumání se uskutečnilo dne:
2.ěervna 2020 jako j ednorazové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
ě.12812000 Sb <.>,o obcích,ve zněru pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí,ve znéní pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 9.1.2020
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 02.06.2020
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
- kontroloři:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
- XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.42012004 Sb.a § 4 a §6 zákona č.255l20t2
Sb.vydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 3.7.2019 <.>
<br> P řezkoum ání bylo vykonáno výběrovým způsob em <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - starosta obce
XXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXXXX Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-1 -

Načteno

edesky.cz/d/4630534

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz