« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD Návrh MÚP ÚK Radkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3 (211.4 kB)
XXXX XXXXXXXXX
Karlovarská XX,XXX XX Plzeň
tel: XXX 559 848
IČO: 41683170,autorizace 0201258
<br>
<br>
<br>
<br>
T E C H N I C K Á Z P R Á V A
<br>
<br> Akce: Osazení DZ v obci Radkovice
k.ú.Radkovice u Příchovic
<br>
<br> 1.Charakteristika staveniště
Na základě požadavku obce Radkovice bude osazena dopravní značka v křižovatce
<br> MK a polní cesty – na pozemku parc.č.536/1.Pozemek je v majetku obce – ostatní
plocha <.>
<br> DZ bude osazena z důvodu:
- polní cesta vede ke kulturní památce – zřícenině hradu Skála
- s ohledem na skutečnost,že přijíždějící návštěvníci - osobní vozidla zaparkují na
<br> louce pod lesem je nutné v místě vjezdu na polní cestu osadit DZ B1
s dodatkovou tabulkou E13 – dopravní obsluze vjezd povolen ( příjezd do XXXX a
na louku k obhospodařování).Louka je zničená pojíždějícími vozidly <.>
<br> Před zahájením stavby budou ověřeny stávající inž.sítě v místě osazení DZ,aby
stavbou nedošlo k jejich poškození <.>
<br>
<br>
<br> 2.Dopravní značení
<br>
DZ se osadí mimo průjezdný profil místní komunikace i polní cesty.Min.50cm od
hrany cesty do zelené plochy.Sloupek se upevní do betonové patky <.>
<br>
Osazení a umístění dopravního značení a zrcadla provede odborná firma
<br> oprávněná a způsobilá k osazování dopravního značení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ověřovací doložka
<br> Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z.č.499/2004 Sb <.>
<br> Subjekt,který převod dokumentu provedl:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Plzeň - venkov,Dopravní inspektorát
Anglické nábř.7
Plzeň
<br> Datum vyhotovení:
05.05.2021 10:30:39
<br> Jméno a příjmení osoby,která převod dokumentu provedla:
por.Mgr.Bc.XXXX XXXXX,MBA,LL.M <.>
<br> Viditelný (zajišťovací) prvek:
<br> Počet listů převáděného dokumentu:
1
<br>
2021-05-05T10:32:08+0200
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
2 (278.09 kB)
Ověřovací doložka
<br> Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z.č.499/2004 Sb <.>
<br> Subjekt,který převod dokumentu provedl:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Plzeň - venkov,Dopravní inspektorát
Anglické nábř.7
Plzeň
<br> Datum vyhotovení:
05.05.2021 10:30:55
<br> Jméno a příjmení osoby,která převod dokumentu provedla:
por.Mgr.Bc.XXXX XXXXX,MBA,LL.M <.>
<br> Viditelný (zajišťovací) prvek:
<br> Počet listů převáděného dokumentu:
1
<br>
2021-05-05T10:32:07+0200
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
příloha 1 (123.44 kB)
Ověřovací doložka
<br> Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z.č.499/2004 Sb <.>
<br> Subjekt,který převod dokumentu provedl:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Plzeň - venkov,Dopravní inspektorát
Anglické nábř.7
Plzeň
<br> Datum vyhotovení:
05.05.2021 10:31:13
<br> Jméno a příjmení osoby,která převod dokumentu provedla:
por.Mgr.Bc.XXXX XXXXX,MBA,LL.M <.>
<br> Viditelný (zajišťovací) prvek:
<br> Počet listů převáděného dokumentu:
1
<br>
2021-05-05T10:32:05+0200
Policie České republiky - kvalifikovaná pečeť
Návrh MÚP  ÚK Radkovice (604.38 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci – polní cestě v k.ú.Radkovice u
<br> Příchovic (vedoucí k hradu Skála)
<br> Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 5.5.2021 podaném Obcí Radkovice,IČ
<br> 00574210,Radkovice 65,334 01 Přeštice oznamuje podle § 172 odst.1 správního řádu návrh opatření obecné
<br> povahy
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci – polní cestě v k.ú.Radkovice u
<br> Příchovic (vedoucí k hradu Skála)
<br>
dle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
m í s t n í ú p r a v u p r o v o z u n a p o z e m n í k o m u n i k a c i
<br> na účelové komunikaci – polní cestě v k.ú.Radkovice u Příchovic (vedoucí k hradu Skála) - dopravního
<br> značení dle přílohy,která je nedílnou součástí návrhu
<br> - umístění 1 ks.dopravního značení svislého č.B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“
<br> doplněné o dodatkovou tab.č.E 13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ (příjezd do XXXX a na louku
<br> k obhospodařování) umístění dopravního značení je dle přílohy,která je nedílnou součástí návrhu <.>
<br> Návrh je zveřejněn na úřední desce městského úřadu Přeštice a obecního úřadu Radkovice s tím,že dotčené
<br> osoby jsou vyzvány,že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění
<br> návrhu.Písemné připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě podat kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy
<br> mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.Připomínkami se zdejší správní orgán bude zabývat jako
<br> podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění.Vlastníci nemovitosti,jejichž
<br> práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického prá...

Načteno

edesky.cz/d/4629474

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz