« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019
Závěrečný účet obce za rok 2019
<br> Účetní jednotka
<br> Obec Ždírec
<br> Ždírec 23
<br> 580 01 Havlíčkův Brod [C.o: 15060918
<br> Závěrečný účet se zpracovává dle „5 17.zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obec Ždírec se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtovým provizóriem,které bylo schváleno správkyní obce dne 6.12.2018 arozpočtem,který byl schválený zastupitelstvem obce IS.5.2019 v celkovém objemu příjmů ve výši.2.292 tis.Kč,a výdajů ve výši 2.292 tis.Kč <.>
<br> V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová Opatření <.>
<br> U příjmů byl původní rozpočet upraven na 168835053 Kč
<br> Skutečně příjmy činily 2.688.919,15 Kč
<br> Příjmy z vlastní činností 170.517,50 Kč Finanční výnosy 346.290,45 Kč Výnosy z daní a peplatků 2.172.111,20 Kč Účelové dotace 221.437,— Kč
<br> Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla vpočátku roku známa,a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečne" vyší zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Plnění příjmové části rozpočtu na 171,60 %
<br> U výdajů byl původní rozpočet upraven.na 1.846.109,29 Kč
<br> Skutečně“ výdaje činily l.855.716,02 Kč
<br> Čerpání podle jednotlivých kapitol: — silnice opravy a udržování 249.537; Kč
<br> — odvádění a čištění odpadních vod 292.250,— Kč (rozbory vody,technologický dozor.obsluha,náklady spojené sprovozem a dostavbou ČOV)
<br> - činností knihovnické 12.752,— Kč
<br> - veřejné osvětlení 36.613,— Kč
<br> - sběr a svoz odpadů 114.059,— Kč
<br> - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1.13.671 <.>,- Kč
<br> — zastupitelstvo obce 268.757,— Kč
<br> - činnost místní správy 228.204,- Kč (osobní výdaje,knihy a tisk,pořízení DHDM,plyn,elektřina,pohonné hmoty,služby pošt atelekomunikací,služby peněžních ústavů,školení.opravy a udržování,programové vybavení,cestovné,pohoštění,věcné dary kživotním jubileím a narození nových občánků,platby daní apoplatků)
<br> - daň z příjmů 178.600,- Kč
<br> — výdaje spojené.s kronikou 399,- Kč
<br> - SDH 50.222,- Kč
<br> Celko...

Načteno

edesky.cz/d/4628802


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz