« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Mikroregion - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

účetní závěrka 2020
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
Husovo nám.7
584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 99 080,00 99 080,00 102 870,00 103,8 103,8
3639 2141 Příjmy z úroků (část) 47,69
3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.65 817,80
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.65 865,49
<br> P ř í j m y c e l k e m 99 080,00 99 080,00 168 735,49 170,3 170,3
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.81.007 Strana 1 Tisk: 28.04.2021 16:01:44
<br>
<br> IČO: 70930902 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek obcí mikroregionu Ledeč sestavený k 31.12.2020
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-------------------------------------------------...
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3427112021 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> se sídlem Husovo náměstí 7,584 01 Ledeč nad Sázavou,lČO: 70930902 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.listopadu 2020 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracováni této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2021 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko Husovo náměstí? 584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXX - předseda XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.IČO: 708907491 lD datové schránky: ksabSeu.e-mait: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Vý...
Návrh závěrečného účtu 2020
NÁVRH závěrečného účtu za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Ledečsko
<br> IČO: 70930902
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> Svazek obcí mikroregionu Ledečsko návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2020 (Výkaz FIN 2-12)
<br> Příimv schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy 0 O 0 Nedaňové příjmy O O 65.865,49 Kapitálové pří j my 0 O 0 Přijaté dotace 99.080,-- 99.080,-- 102.870,00 Příjmy celkem 99.080,-- 99.080,-- 168.735,49 Vvdaie schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Běžné výdaje 99.080,—— 99.080,-— 52.831,55 Kapitáloyévýdaje __________________ O ________________________ O ___________________ O _____ Výdaje celkem 99.080,-- 99.080,—- 52.831,55
<br> Příloha: Výkaz FIN 2—12 k31.12.2020 — plnění rozpočtu obce vplném členění podle rozpočtové skladby
<br> 2) Hospodařem's majetkem (rozvaha) Výsledek inventarizace: inventarizace proběhla bez závad <.>
<br> Příloha: Rozvaha DSO k 31.12.2020
<br> 3) Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařem'svazka za rok 2020
<br> Přezkoumání provedeno na základě žádosti svazku a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření USC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina <.>
<br> Závěr ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření I.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky (% 10 odst.3 písm.e) zákona o přezkoumání hospodaření) ato: Nedostatky,spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - K 30.6.nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření,resp.nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi.(porušenípovinnosti)
<br> 11.Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Ledečsko za rok 2020 se neuvádí žádná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.III.Pří přezkoumání hospod...

Načteno

edesky.cz/d/4627822

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz